0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązek podatkowy przy imporcie usług i eksporcie towarów w 2014 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W treści ustawy o podatku od towarów i usług zostaną zmienione m.in. niektóre przepisy dotyczę rozliczania transakcji zagranicznych, w tym importu usług oraz eksportu towarów.

Obowiązek podatkowy w imporcie usług w 2013 roku

Według przepisów obowiązujących do końca roku 2013 w przypadku importu usług obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy o VAT, czyli co do zasady z chwilą wykonania usługi. Natomiast w sytuacji, gdy transakcja ta powinna zostać udokumentowana fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wykonania usługi. Dokonując przedpłaty obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uiszczenia zaliczki.

Obowiązek podatkowy w imporcie usług regulowanym art. 28b w 2013 roku

Zgodnie z art. 19 ust. 19a ustawy o VAT obowiązek podatkowy w przypadku importu usług, do którego stosuje się art. 28b, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług, z tym że:

  • usługi, dla których, w związku z ich świadczeniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia świadczenia tych usług,

  • usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których, w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług.

W sytuacji, gdy przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma część należności, wówczas obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT powstaje w tej części (art. 19 ust. 11 ustawy).

Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów w 2013 roku

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku eksportu towarów do końca 2013 roku jest taki sam, jak w przypadku krajowej dostawy towarów. A więc zgodnie z art. 19 ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje w tej sytuacji z chwilą wydania towaru. Natomiast, gdy dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia tego dokumentu, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru  (art. 19 ust. 4).

Co ważne, jeżeli po otrzymaniu zaliczki na poczet eksportu towarów wywóz tych towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności, to zaliczka ta podlega opodatkowaniu stawką 0% i obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania.

Import usług i eksport towarów po zmianach w 2014 roku

Zmiana przepisów ustawy o VAT wraz z początkiem roku 2014 spowoduje, że obowiązek podatkowy będzie powstawał zgodnie z nowo dodanym art. 19a.

W przypadku importu usług oraz eksportu towarów znajdzie zastosowanie zasada ogólna, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Podatnik dokonujący importu usług powinien zwrócić szczególną uwagę również na regulacje dotyczące częściowego przyjmowania usługi oraz usług ciągłych (art. 19a ust. 2 i 3 ustawy).

Usługę uznaje się za wykonaną także w przypadku wykonania jej części, dla której określono zapłatę. Natomiast usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Jeżeli usługa świadczona jest w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, a nie ma w stosunku do niej określonych w danym roku terminów płatności lub rozliczeń, uznaje się ją za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Należy również pamiętać o regulacjach art. 19a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przedpłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów