0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opinia o stażyście – co powinna zawierać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Doświadczenie zawodowe pracowników jest cenną wartością na rynku pracy. Stanowi często o przewadze konkurencyjnej firmy. Co w przypadku, gdy potencjalny pracownik, który dopiero rozpoczyna swą karierę lub nie ma doświadczenia w branży, chce być aktywny zawodowo? Z pomocą zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy przychodzi możliwość organizacji i odbycia stażu. Dla pracodawcy jest to komfortowa forma poznania potencjalnego pracownika oraz umożliwienie mu zdobycia umiejętności zawodowych. Czym dokładnie jest staż i jak powinna wyglądać opinia o stażyście wydana na koniec współpracy? Sprawdźmy.

Czym jest staż?

Staż stanowi formę nabywania umiejętności zawodowych przez osobę bezrobotną. Jest on organizowany przez urząd pracy, w związku z czym stażysta nie nawiązuje stosunku pracy z pracodawcą – umowa zawierana jest między starostą a pracodawcą na podstawie szczegółowych wytycznych.

Kto może być skierowany na staż? 

Na staż kierowane mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy. Ponadto są one określane jako te, które znajdują się w wyjątkowej sytuacji na rynku pracy. Są to osoby:

 • bezrobotne, które nie ukończyły 25 roku życia;

 • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, nie będąc tym samym aktywne zawodowo;

 • które są w tej sytuacji długotrwale lub które zakończyły realizację kontraktu socjalnego;

 • bezrobotne powyżej 50 roku życia;

 • nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego bądź osoby, które nie mają średniego wykształcenia;

 • wychowujące przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia;

 • niepełnosprawne, które są bezrobotne;

 • bezrobotne, które odbywały karę pozbawienia wolności i po jej zakończeniu nie podjęły zatrudnienia.

Ile trwa staż?

W myśl nowych przepisów, które weszły w życie w 2019 roku, łączny czas odbywania staży nie może przekroczyć 24 miesięcy. Jeden staż może trwać do pół roku. Warto zaznaczyć, że u jednego pracodawcy istnieje możliwość odbycia dwóch staży, jednak między nimi powinna nastąpić przerwa wynosząca 2 lata od zakończenia pierwszego z nich w tej firmie.

Opinia o stażyście – czym jest?

Istotnym elementem, niejako podsumowującym staż, jest wydanie przez pracodawcę opinii o stażyście. Jest to jego obowiązek i ważny dokument, ponieważ w przyszłości stanowić może rekomendację podczas poszukiwania pracy. Opinię wydaje opiekun osoby odbywającej staż z urzędu pracy. Stanowi ona dokumentację z zadań realizowanych przez stażystę w okresie jego pobytu w firmie. Jest to korzystne zarówno dla obu stron umowy (świadczy o dopełnieniu wszystkich kwestii formalnych), jak i samego stażysty. 

Co powinna zawierać opinia o stażyście?

Ustawodawca nie wskazuje konkretnego wzoru dokumentu zwanego opinią o stażyście. Jego elementy może jednak określać umowa zawarta pomiędzy stronami na podstawie wzoru dołączonego do dokumentacji. 

Zapis ten zawiera przede wszystkim opinie o kwalifikacjach i cechach stażysty. Warto, by wskazane zostały w nim jego mocne strony, np.: 

 • umiejętność pracy w grupie, 

 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych,

 • komunikatywność, 

 • umiejętność pracy pod presją czasu i inne.

Kolejnym aspektem, który powinien zostać opisany, jest progres w zakresie wiedzy praktycznej, jaki poczyniła osoba odbywająca staż. Jakie umiejętności zawodowe zdobyła i w jakim stopniu je opanowała? W opinii ze stażu zawarte mogą zostać również informacje dotyczące obszarów, nad którymi powinna jeszcze popracować, by doskonalić swój warsztat. Jest to także miejsce na wskazanie przez opiekuna słabszych stron, jeżeli miały one istotny wpływ na jakość współpracy i istnieje ryzyko, że mogą mieć wpływ na jego aktywność zawodową. Opinia o stażyście nie ma mieć charakteru krytyki, lecz obiektywnej oceny, która może pomóc w przyszłości podjąć decyzję o jego zatrudnieniu. Mogą również zostać w niej zawarte informacje na temat odbytych kursów i szkoleń w trakcie jego trwania.

Czy to jedyny dokument, który powinien powstać po zakończeniu stażu?

Opinia o stażyście nie jest jedynym dokumentem, który musi zostać złożony do urzędu pracy celem potwierdzenia jego odbycia. Po zakończonym nabywaniu umiejętności zawodowych w takiej formie ważne jest również przygotowanie sprawozdania ze stażu. Czy leży to w kwestii pracodawcy? Nie, obowiązek ten spoczywa na stażyście. Dotyczy on przedstawienia zadań realizowanych podczas okresu zdobywania umiejętności zawodowych. Oczywiście warto, by opiekun stażu wskazany przez pracodawcę zapoznał się z tym dokumentem.

W trakcie stażu istotnym dokumentem poświadczającym jego przebieg jest lista obecności, która powinna być przekazana pracodawcy. Dokument ten w wyznaczonym terminie musi zostać dostarczony do urzędu pracy – jest to jeden z istotnych formalnych czynników, którego każdorazowo należy dopełnić.

Staż jest formą współpracy przydatną dla obu stron – pomaga osobie bezrobotnej w zdobyciu umiejętności zawodowych i podjęciu zatrudnienia. Z kolei pracodawca ma szansę przygotować nowego pracownika do pełnienia konkretnej funkcji i zaznajomić go ze wszystkimi zadaniami. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów