0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Staż - czym jest i jakie daje korzyści?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Staż oznacza nabywanie umiejętności zawodowych przez osobę bezrobotną i organizowany jest przez Urząd Pracy. Umowa nie jest zawierana na zasadzie stosunku pracy pomiędzy stażystą a firmą. Dotyczy umowy zawartej przez starostę z pracodawcą w oparciu o szczegółowe kryteria w niej wymienione.

Staż a praktyka – czy to to samo?

Staż bardzo często utożsamiany jest z praktyką, a określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błąd, ponieważ obie te formy różnią się od siebie. Praktyka dotyczy osób młodych i studentów w trakcie nauki lub zaraz po niej. Staż natomiast dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. To, co łączy obie formy to ich cel, czyli wspieranie w zdobywaniu umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu i wzbogacanie doświadczenia.

Kto może zostać stażystą?

Na staż kierowane mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Muszą one spełniać jednak pewne określone wymagania. Mogą to być:

 • osoby bezrobotne do 25 roku życia;
 • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, nie będąc tym samym aktywne zawodowo;
 • osoby, które są w tej sytuacji długotrwale lub które zakończyły realizację kontraktu socjalnego;
 • osoby bezrobotne, które mają powyżej 50 lat;
 • osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego bądź osoby, które nie mają średniego wykształcenia;
 • osoby, które wychowują przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia;
 • osoby niepełnosprawne i jednocześnie bezrobotne;
 • osoby bezrobotne, które odbywały karę pozbawienia wolności i po jej zakończeniu nie podjęły zatrudnienia.

Ile trwa staż?

Czas trwania jednego stażu to 6 miesięcy. Maksymalny, łączny czas odbywania stażu u jednego pracodawcy to 12 miesięcy, czyli dwa razy po pół roku. Należy jednak pamiętać o tym, iż powinna zaistnieć pomiędzy nimi przerwa wynosząca co najmniej rok. Osoba, która jest stażystą musi również pamiętać o tym, że może ona korzystać z takiej formy zdobywania uprawnień zawodowych i doświadczenia przez maksymalnie 24 miesiące.

Jakie dokumenty musi dostarczyć stażysta?

Osoba odbywająca staż powinna być świadoma tego, jakich formalności powinna dopełnić, by nie złamać zasad odbywania stażu. Dwoma najważniejszymi w tej sytuacji dokumentami są lista obecności i sprawozdanie ze stażu.

Lista obecności jest niezbędna do potwierdzenia swojej obecności w miejscu odbywania stażu. Osoba będąca na stażu musi w odpowiednim terminie – zgodnym z zapisem w umowie – dostarczyć ją do Urzędu Pracy każdego miesiąca. Natomiast sprawozdanie ze stażu, wraz z resztą wymaganej dokumentacji, musi zostać przedstawione po jego zakończeniu. Opisane są tam konkretne zadania i czynności, jakimi zajmował się stażysta, by opanować pracę na danym stanowisku. Sprawozdanie ma na celu potwierdzenie wywiązania się opiekuna stażu oraz stażysty z programu, jaki został zawarty w umowie.

Jakie są korzyści z odbywania stażu?

Chcąc ubiegać się o staż, warto uzmysłowić sobie, jakie korzyści niesie za sobą ta forma współpracy:

 1. Doświadczenie – podczas stażu masz możliwość zdobycia cennego i praktycznego przygotowania do wykonywania danego zawodu. Jest to czas na wykorzystanie zdobytej praktycznej wiedzy, np. podczas studiów w realnym środowisku pracy. Ponadto staż umożliwia wykazanie posiadanego doświadczenia w obszarze branżowym.
 2. Zwiększenie szans na rynku pracy – wykazane doświadczenie zdobyte podczas odbywania stażu sprawia, że stajesz się bardziej atrakcyjnym kandydatem na dane stanowisko. Pracodawcy cenią osoby, które są aktywne i zdeterminowane, by rozwijać się i poszerzać swoją wiedzę.
 3. Stypendium – stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych przyznaje i wypłaca właściwy Powiatowy Urząd Pracy. Obecnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest ustalona na poziomie 1304,10 zł, czyli stypendium stażowe wynosi 1564,91 zł. Pozwala to stażyście nie tylko zdobywać umiejętności zawodowe, ale także zarabiać – ma on poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w okresie stażu.

Jeśli pasjonuje cię dany obszar bądź chcesz zadbać o to, by być aktywnym na rynku pracy, staż może okazać się idealną i płatną formą zdobycia umiejętności i doświadczenia. Warto na takie rozwiązanie się zdecydować, bowiem dzięki temu możemy zdobyć naszą pierwszą pracę, a z pewnością będzie to również dobrze postrzegane przez przyszłych pracodawców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów