Staż - czym jest i jakie daje korzyści?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Staż oznacza nabywanie umiejętności zawodowych przez osobę bezrobotną i organizowany jest przez Urząd Pracy. Umowa nie jest zawierana na zasadzie stosunku pracy pomiędzy stażystą a firmą. Dotyczy umowy zawartej przez starostę z pracodawcą w oparciu o szczegółowe kryteria w niej wymienione.

Staż a praktyka – czy to to samo?

Staż bardzo często utożsamiany jest z praktyką, a określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błąd, ponieważ obie te formy różnią się od siebie. Praktyka dotyczy osób młodych i studentów w trakcie nauki lub zaraz po niej. Staż natomiast dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. To, co łączy obie formy to ich cel, czyli wspieranie w zdobywaniu umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu i wzbogacanie doświadczenia.

Kto może zostać stażystą?

Na staż kierowane mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Muszą one spełniać jednak pewne określone wymagania. Mogą to być:

 • osoby bezrobotne do 25 roku życia;
 • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, nie będąc tym samym aktywne zawodowo;
 • osoby, które są w tej sytuacji długotrwale lub które zakończyły realizację kontraktu socjalnego;
 • osoby bezrobotne, które mają powyżej 50 lat;
 • osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego bądź osoby, które nie mają średniego wykształcenia;
 • osoby, które wychowują przynajmniej jedno dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia;
 • osoby niepełnosprawne i jednocześnie bezrobotne;
 • osoby bezrobotne, które odbywały karę pozbawienia wolności i po jej zakończeniu nie podjęły zatrudnienia.

Ile trwa staż?

Czas trwania jednego stażu to 6 miesięcy. Maksymalny, łączny czas odbywania stażu u jednego pracodawcy to 12 miesięcy, czyli dwa razy po pół roku. Należy jednak pamiętać o tym, iż powinna zaistnieć pomiędzy nimi przerwa wynosząca co najmniej rok. Osoba, która jest stażystą musi również pamiętać o tym, że może ona korzystać z takiej formy zdobywania uprawnień zawodowych i doświadczenia przez maksymalnie 24 miesiące.

Jakie dokumenty musi dostarczyć stażysta?

Osoba odbywająca staż powinna być świadoma tego, jakich formalności powinna dopełnić, by nie złamać zasad odbywania stażu. Dwoma najważniejszymi w tej sytuacji dokumentami są lista obecności i sprawozdanie ze stażu.

Lista obecności jest niezbędna do potwierdzenia swojej obecności w miejscu odbywania stażu. Osoba będąca na stażu musi w odpowiednim terminie – zgodnym z zapisem w umowie – dostarczyć ją do Urzędu Pracy każdego miesiąca. Natomiast sprawozdanie ze stażu, wraz z resztą wymaganej dokumentacji, musi zostać przedstawione po jego zakończeniu. Opisane są tam konkretne zadania i czynności, jakimi zajmował się stażysta, by opanować pracę na danym stanowisku. Sprawozdanie ma na celu potwierdzenie wywiązania się opiekuna stażu oraz stażysty z programu, jaki został zawarty w umowie.

Jakie są korzyści z odbywania stażu?

Chcąc ubiegać się o staż, warto uzmysłowić sobie, jakie korzyści niesie za sobą ta forma współpracy:

 1. Doświadczenie – podczas stażu masz możliwość zdobycia cennego i praktycznego przygotowania do wykonywania danego zawodu. Jest to czas na wykorzystanie zdobytej praktycznej wiedzy, np. podczas studiów w realnym środowisku pracy. Ponadto staż umożliwia wykazanie posiadanego doświadczenia w obszarze branżowym.
 2. Zwiększenie szans na rynku pracy – wykazane doświadczenie zdobyte podczas odbywania stażu sprawia, że stajesz się bardziej atrakcyjnym kandydatem na dane stanowisko. Pracodawcy cenią osoby, które są aktywne i zdeterminowane, by rozwijać się i poszerzać swoją wiedzę.
 3. Stypendium – stypendium w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych przyznaje i wypłaca właściwy Powiatowy Urząd Pracy. Pozwala to stażyście nie tylko zdobywać umiejętności zawodowe, ale także zarabiać – ma on poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa w okresie stażu.

Jeśli pasjonuje cię dany obszar bądź chcesz zadbać o to, by być aktywnym na rynku pracy, staż może okazać się idealną i płatną formą zdobycia umiejętności i doświadczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów