0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pakiet osłonowy dla firm - MR przygotowuje projekt specustawy w związku z koronawirusem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z coraz większym zagrożeniem zakażenia się koronawirusem Ministerstwo Rozwoju przygotowuje projekt specustawy, w ramach której wejdzie w życie pakiet osłonowy dla firm. Pakiet osłonowy dla firm ma zawierać: “Ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów”.

Jaki cel ma pakiet osłonowy dla firm?

Pakiet osłonowy dla firm ma zapewnić:

 • ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS;
 • instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów;
 • ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów – zawierać będzie pakiet osłonowy dla przedsiębiorców.

Z wyjaśnień wynika, że wprowadzenie danych zmian wymaga m.in. znowelizowanie ustaw dotyczących: 

 • VAT, 
 • udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis
 • wsparcia BGK, 
 • szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Plan odroczenia płatności 

Zgodnie z projektem mają zostać wprowadzone także:

 • ułatwienia w rozliczaniu VAT – tu zarządzono przesunięcie wejścia w życie nowego JPK z 01.04. 2020 r. na 01.07.2020 r.;
 • ułatwienia w split payment;
 • przesunięcie terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy) z 01.04.2020 r. na 01.07.2020 r. 
 • wcześniejszych zwrotów VAT,
 • ułatwienia w zawieszeniu działalności gospodarczej,
 • możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej,
 • zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

Poprawienie płynności finansowej

Przedsiębiorcą projekt specustawy ma zapewnić także:

 • możliwość odliczenia straty od dochodu powstałej w 2020 roku w zeznaniu za 2019 r. - stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat;
 • wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów;
 • udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis, czyli zwiększenie gwarancji de minimis aż do 80% kwoty kredytu (obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł);
 • dopłaty do oprocentowania kredytów  - wskutek rozszerzenia zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Ochrona i wsparcie rynku pracy

Ministerstwo Rozwoju planuje także nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ma ona na celu wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w kryzysie. Nowelizacja ustawy ma skutkować skróceniem - z 6 do 3 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przez kryzys należy rozumieć spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.

Jeżeli w związku z koronawirusem wystąpiłby przestój, to pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby:

 • świadczenie z FGŚP do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne;

 • wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze

W przypadku przedsiębiorców, którzy posiadają także ubezpieczenie chorobowe ma zostać wypłacony z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji, jeżeli w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej.

Zgodnie z projektem specustawy wskazano, że: 

"Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego)."

Jeśli nieprzewidziane zamknięcie placówki jest związane z koronawirusem, przyjęta specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni z tego tytułu.”

ZUS – udogodnienie w płatnościach

W ramach udogodnienia na gruncie ZUS pakiet osłonowy dla firm ma wprowadzić możliwość odroczenia terminu płatności składek, układ ratalny lub umorzenie należności dla przedsiębiorców,  których:

 • dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, 
 • zatory płatnicze, 
 • absencja pracowników związane ze wzrostem zachorowalności 
 • lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli.

Odroczenie terminu płatności składek

Pakiet osłonowy dla firm przysługuje przedsiębiorcy jeżeli ma on problem z opłaceniem w ustawowym terminie (do 10. dnia miesiąca - w przypadku przedsiębiorców nie posiadających pracowników, do 15. dnia miesiąca - w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników) składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Odroczenie terminu płatności nie będzie powodowało naliczenia odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Układ ratalny

Przedsiębiorca zobowiązania wobec ZUS będzie miał prawo opłacić w układzie ratalnym, jeżeli ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo. Wówczas ma on możliwość złożenia wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. W takim przypadku przedsiębiorca nie zostanie także obciążony odsetkami za zwłokę, a jedynie poniesie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone.

Umorzenie należności 

Umorzenie należności przysługuje przedsiębiorcy, jeżeli wskutek nadzwyczajnego zdarzenia poniósł on straty materialne, przez które opłacenie należności z tytułu składek ZUS mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek ZUS opłacanych za siebie. 

[alert-inf]Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.[/alert-info]

W razie pytań MR informuje, że w placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Mają oni na celu udzielenie informacji oraz udzielić pomocy w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów