0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym - od kwietnia nowe kary!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W bieżącym roku Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało nowelizację Kodeksu karno skarbowego, która ma na celu m.in uszczelnienie systemu podatkowego przed unikaniem opodatkowania oraz wyłudzaniem zwrotu podatku. Jakie zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostaną wprowadzone od 1 kwietnia 2020? Odpowiedź w artykule!

Zmiany w kodeksie karnym skarbowym - czynny żal

Wraz z nowelizacją kodeksu karny skarbowy zostaną wprowadzone zmiany w części procesowej jak i materialnej, które mają na celu:

  • usprawnienie i poprawę efektywności prowadzonych postępowań
  • wykonywanie orzeczonych kar

Jednym z powodów wprowadzenia zmian w kodeksie karno skarbowym w jest przeciwdziałanie sytuacjom jakie mogą mieć miejsce czyli, brak możliwości ścigania sprawców przestępstw skarbowych i wykroczeń ujawnionych w trakcie kontroli przeprowadzonej przez organ uprawniony, jednak inny niż organ ścigania, ponieważ w trakcie kontroli można skutecznie wyrazić czynny żal, co jest niemożliwe, gdy czynności służbowe rozpocznie organ ścigania.

Art. 16. § 5. Kodeks karny skarbowy
Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:
1) w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
2) po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.
Zatem po nowelizacji KKS, w momencie kontroli podatnik nie będzie miał możliwości złożenia czynnego żalu, mimo, że podatnik sam dostrzeże nieprawidłowość. Wprowadzona zmiana dotyczyć będzie kontroli każdego urzędu.

Wysokość kar a zmiany w kodeksie karny skarbowym

Zmiany w kodeksie karno skarbowym obejmą również stawki dzienne kary grzywny za przestępstwo skarbowe, które zostaną zmienione z wysokości 10 do 20 stawek dziennych. Zmiana stawek ma na celu zachowanie właściwej minimalnej kary grzywny za przestępstwo skarbowe w stosunku do szkodliwości społecznej czynów zabronionych, które zostały określone jako przestępstwa skarbowe.

Zgodnie z art. 56 § 1 KKS, podatnik, który w momencie składania deklaracji lub oświadczenia organowi podatkowemu podaje lub zataja prawdę (co powoduje narażenie na uszczuplenie podatku VAT) podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych bądź karze pozbawienia wolności.

Zgodnie z projektem nowelizacji KKS, karze “...określonej w art. 56 § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.”

Ponadto, jedną z propozycji jest również wyższa granica kary grzywny w postępowaniu mandatowym z dwukrotnej do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Pozostałe propozycje zmian w kodeksie karnym skarbowym

Ministerstwo Sprawiedliwości w znowelizowanym Kodeksie Karnym Skarbowym od 1 kwietnia 2020 planuje również wprowadzenie:
- zmianę okresu przedawnienia karalności wykroczeń skarbowych, który ma być wydłużony z jednego roku do 2 lat,
- zmiany definicji przestępstw,
- trybu wyzbycia się prawa własności rzeczy zatrzymanych np. przy próbie przemytu ustanowionego jako tryb odrębny i niezależny od porzucenia rzeczy uregulowanego w Kodeksie cywilnym.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów