0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pomoc de minimis na nowych zasadach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z dniem 1 stycznia 2014 roku zaczęło obowiązywać nowe unijne rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis, a wraz z nim pojawiły się zmiany w tym zakresie. Przede wszystkim wzrósł limit wsparcia dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego - z 100 tys. euro do 200 tys. euro. Zmianie uległa również definicja firmy znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a całkowitą nowość stanowi rozszerzenie pomocy o sektor węglowy.

Pomoc de minimis - co to takiego?

Pomoc de minimis to wsparcie publiczne udzielane przez państwo przedsiębiorcom na podstawie programu pomocowego albo jako pomoc indywidualna. Obejmuje swoim zasięgiem wiele rodzajów działania - od dotacji unijnych, przez wsparcie krajowe np. w postaci zwolnień od podatku od nieruchomości czy ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych.

W pomocy de minimis ważne jest to, że do każdego jej rodzaju mają zastosowanie te same przepisy unijne, bez względu na to, na podstawie jakiego programu pomocowego jest ona udzielana (wyjątek stanowią sektor produkcji rolnej, rybołówstwa oraz dotyczący usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym). Od 1 stycznia 2014 roku obowiązującym aktem prawnym jest nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej, które wprowadza znaczące zmiany, jednak - jak wskazują przepisy rozporządzenia 1998/2006/WE (obowiązującego do końca 2013 roku) - podmioty udzielające pomocy de minimis mogą jej udzielać w oparciu o stare rozporządzenie maksymalnie do 30 czerwca 2014 roku, o ile program pomocowy nie wygasa z dniem 31 grudnia 2013 roku.

Oczywiście podmioty udzielające pomocy de minimis mogą również dokonać zmian w programie pomocowym, wprowadzając do niego zgodne z opisywanym rozporządzeniem nowe uregulowania,  które są korzystniejsze dla potencjalnych odbiorców pomocy.

Kwestia limitów pomocy de minimis

W dalszym ciągu wartość pomocy de minimis na przedsiębiorcę nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie kolejnych trzech lat obrotowych. Tym, co zmienia nowe rozporządzenie, jest ograniczenie podmiotów, które związane są limitem w wysokości 100 tys. euro. Obecnie dotyczy on tylko przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów. W przypadku transportu pasażerskiego limit ten został zwiększony do 200 tys. euro.

Kto skorzysta z pomocy de minimis?

Wskazane wcześniej nowe rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis poszerzyło krąg podmiotów mogących skorzystać z tego typu wsparcia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku dopuszczalne jest udzielenie pomocy de minimis w sektorze węglowym, co było niemożliwe do końca 2013 roku. Poza tą modyfikacją katalog beneficjentów pozostał bez zmian, w związku z czym o wsparcie nie będą mogły ubiegać się podmioty gospodarcze działające m.in. w sektorze:

  • rybołówstwa i akwakultury,

  • produkcji podstawowej produktów rolnych,

  • przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeśli wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą albo jeżeli przyznanie pomocy zależy od faktu jej przyznania w części lub całości producentom surowców.

Trudna sytuacja ekonomiczna

Z odmową udzielenia pomocy de minimis spotkać się mogą również przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W nowym rozporządzeniu znajduje się jednak zmieniona definicja tego pojęcia. Przykładowo, firma zostanie uznana za znajdującą się w trudnej sytuacji, kiedy:

  • księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego przedsiębiorstwa jest wyższy niż 7,5,

  • stosunek zysku przedsiębiorstwa przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) do wskaźnika pokrycia odsetek wynosił poniżej 1,0 przez ostatnie dwa lata.

W dalszym ciągu przedsiębiorstwo, które istnieje krócej niż trzy lata, nie będzie uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o ile nie jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów