Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Amortyzacja jednorazowa - ulga dla firm de minimis

Przedsiębiorcy o statusie małego podatnika oraz ci, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z przywileju, jakim jest amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis. Ograniczenie nie dotyczy jednak jedynie grona podmiotów, którym ta ulga przysługuje, ale również składników majątku, które mogą zostać nią objęte.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis - dla kogo?

Amortyzacja jednorazowa przysługuje podatnikom podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym (np. w 2017 roku z ulgi tej skorzystają podatnicy, którzy rozpoczęli działalność właśnie w tym roku).

W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji, wynoszącego 50 tys. euro.

Z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać również mali podatnicy. Mianem tym określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 euro.

Jakich środków trwałych może dotyczyć amortyzacja jednorazowa?

Jak zostało już wspomniane, amortyzacją jednorazową mogą zostać objęte wyłącznie określone w przepisach składniki majątku. W zamkniętym katalogu znajdują się składniki majątku zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), czyli:

 • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
 • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • grupa 6 – urządzenia techniczne,
 • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Ważne!

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis nie może zostać zastosowana w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzacja jednorazowa - nie zapomnij zgłosić fakt skorzystania z pomocy de minimis!

Podkreślenia wymaga fakt, iż jednorazowa amortyzacja to prawo, a nie obowiązek - podatnik samodzielnie podejmuje decyzję o tym, czy z niego skorzysta. Dokonując amortyzacji jednorazowej przedsiębiorca powinien uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z tej formy pomocy de minimis. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia oraz:

 • dokument potwierdzający zakup środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
 • ewidencję środków trwałych,
 • dowód dokonania odpisów amortyzacyjnych (np.: kopia KPiR),
 • oświadczenie o metodzie amortyzacji, jaka byłaby przyjęta dla środka trwałego, gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji,
 • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo w przypadku, gdy podatnik wcześniej nie korzystał z takiej formy pomocy, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.

Amortyzacja jednorazowa - ważne informacje:

 • łączna pomoc de minimis w ciągu 3 kolejnych lat nie może przekroczyć co do zasady 200 tys. euro,
 • brak zaświadczenia o pomocy de minimis nie pozbawia podatnika prawa do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, może jednak uniemożliwić uzyskanie innej pomocy, w postaci np. dofinansowania na zakup środków trwałych, szkoleń pracowników etc.),
 • do limitu (50 tys. euro) nie wlicza się składników majątku, których wartość nie przekracza 3.500 zł,
 • w ramach wspomnianego limitu można dokonywać odpisów od wielu środków trwałych,
 • w sytuacji, gdy wartość początkowa dane składnika majątku przekracza kwotę limitu na dany rok podatkowy, to pozostałą (niezamortyzowaną) część należy zamortyzować w kolejnym roku na zasadach ogólnych,
 • amortyzacja jednorazowa może być zastosowana nie wcześniej niż w momencie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

 

Poza koniecznością dopełnienia wymogów formalnych każdy przedsiębiorca powinien właściwie udokumentować fakt skorzystania z amortyzacji jednorazowej w księgowości swojej firmy. Konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w ewidencji środków trwałych oraz podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Amortyzacja jednorazowa — najprostsze rozliczenie

Dobrą metodą na uniknięcie błędów przy księgowaniu jednorazowej amortyzacji środka trwałego w ramach pomocy de minimis jest skorzystanie z rozwiązań proponowanych przez interaktywny system do księgowości online. Wystarczy jeden wpis - i wszystkie informacje na temat jednorazowej amortyzacji zostaną uwzględnione zarówno w KPiR, jak i ewidencji środków trwałych i rejestrze zakupu VAT.

 1. Zakup środka trwałego należy wprowadzić, jak każdy wydatek, przez zakładkę Wydatki.
 2. Po wprowadzeniu danych dotyczących dokumentu jako Rodzaj wydatku należy wskazać Zakup środków trwałych.
 3. Wystarczy uzupełnić wszystkie informacje dotyczące środka trwałego oraz w polu Metoda amortyzacji wybrać opcję Jednorazowa.

Po zapisaniu wydatku zostanie on automatycznie ujęty w kwocie netto w KPiR oraz w ewidencji środków trwałych.