Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Amortyzacja jednorazowa - ulga dla firm de minimis

Przedsiębiorcy o statusie małego podatnika oraz ci, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z przywileju, jakim jest amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis. Ograniczenie nie dotyczy jednak jedynie grona podmiotów, którym ta ulga przysługuje, ale również składników majątku, które mogą zostać nią objęte.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis - dla kogo?

Amortyzacja jednorazowa przysługuje podatnikom podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym (np. w 2017 roku z ulgi tej skorzystają podatnicy, którzy rozpoczęli działalność właśnie w tym roku).

W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji, wynoszącego 50 tys. euro.

Z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać również mali podatnicy. Mianem tym określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 euro.

Jakich środków trwałych może dotyczyć amortyzacja jednorazowa?

Jak zostało już wspomniane, amortyzacją jednorazową mogą zostać objęte wyłącznie określone w przepisach składniki majątku. W zamkniętym katalogu znajdują się składniki majątku zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), czyli:

  • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
  • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
  • grupa 6 – urządzenia techniczne,
  • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
  • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Ważne!

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis nie może zostać zastosowana w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.