0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja jednorazowa - ulga dla firm de minimis

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy o statusie małego podatnika oraz ci, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z przywileju, jakim jest amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis. Ograniczenie nie dotyczy jednak jedynie grona podmiotów, którym ta ulga przysługuje, ale również składników majątku, które mogą zostać nią objęte.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis - dla kogo?

Amortyzacja jednorazowa przysługuje podatnikom podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym (np. w 2022 roku z ulgi tej skorzystają podatnicy, którzy rozpoczęli działalność właśnie w tym roku).

W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji, wynoszącego 50 tys. euro (w roku 2022 limit wynosi 230 tys. zł).

Z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać również mali podatnicy. Mianem tym określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 2 000 000 euro. Zgodnie z tym limity za 2022 rok należy przeliczyć według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października, który w 2021 roku wynosił: 2 000 000 × 4,5941 = 9 188 000 zł.

Jakich środków trwałych może dotyczyć amortyzacja jednorazowa?

Jak zostało już wspomniane, amortyzacją jednorazową mogą zostać objęte wyłącznie określone w przepisach składniki majątku. W zamkniętym katalogu znajdują się składniki majątku zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), czyli:

 • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
 • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • grupa 6 – urządzenia techniczne,
 • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis nie może zostać zastosowana w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.

Przykład 

Przedsiębiorca zakupił do działalności koparkę o wartości 60 000 zł. KŚT dla koparki to 583. W związku z tym podatnik może dla tego typu środka trwałego zastosować amortyzację jednorazową w ramach pomocy de minimis.

Amortyzacja jednorazowa - nie zapomnij zgłosić faktu skorzystania z pomocy de minimis!

Podkreślenia wymaga fakt, iż jednorazowa amortyzacja to prawo, a nie obowiązek - podatnik samodzielnie podejmuje decyzję o tym, czy z niego skorzysta. Dokonując amortyzacji jednorazowej przedsiębiorca powinien uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z tej formy pomocy de minimis. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia oraz:

 • dokument potwierdzający zakup środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
 • ewidencję środków trwałych,
 • dowód dokonania odpisów amortyzacyjnych (np.: kopia KPiR),
 • oświadczenie o metodzie amortyzacji, jaka byłaby przyjęta dla środka trwałego, gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji,
 • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo w przypadku, gdy podatnik wcześniej nie korzystał z takiej formy pomocy, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.
  Amortyzacja jednorazowa - ważne informacje:
  - łączna pomoc de minimis w ciągu 3 kolejnych lat nie może przekroczyć co do zasady 200 tys. euro,
  - brak zaświadczenia o pomocy de minimis nie pozbawia podatnika prawa do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, może jednak uniemożliwić uzyskanie innej pomocy, w postaci np. dofinansowania na zakup środków trwałych, szkoleń pracowników etc.),
  - do limitu (50 tys. euro) nie wlicza się składników majątku, których wartość nie przekracza 10.000zł,
  - w ramach wspomnianego limitu można dokonywać odpisów od wielu środków trwałych- w sytuacji, gdy wartość początkowa dane składnika majątku przekracza kwotę limitu na dany rok podatkowy, to pozostałą (niezamortyzowaną) część należy zamortyzować w kolejnym roku na zasadach ogólnych,
  - amortyzacja jednorazowa może być zastosowana nie wcześniej niż w momencie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

  Poza koniecznością dopełnienia wymogów formalnych każdy przedsiębiorca powinien właściwie udokumentować fakt skorzystania z amortyzacji jednorazowej w księgowości swojej firmy. Konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w ewidencji środków trwałych oraz podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Amortyzacja jednorazowa — rozliczenie w systemie wFirma.pl

Dobrą metodą na uniknięcie błędów przy księgowaniu jednorazowej amortyzacji środka trwałego w ramach pomocy de minimis jest skorzystanie z rozwiązań proponowanych przez interaktywny system do księgowości online - wFirma.pl. Wystarczy jeden wpis i wszystkie informacje na temat jednorazowej amortyzacji zostaną uwzględnione zarówno w KPiR, jak i ewidencji środków trwałych oraz w rejestrze zakupu VAT.

Zakup środka trwałego należy wprowadzić, jak każdy wydatek, przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. 

amortyzacja jednorazowa

Wystarczy uzupełnić wszystkie informacje dotyczące faktury oraz środka trwałego, a w polu METODA AMORTYZACJI wybrać opcję JEDNORAZOWA. Po zapisaniu danych wartość początkowa środka trwałego w całości trafi jednorazowym odpisem amortyzacyjnym do podatkowej księgi przychodów i rozchodów w miesiącu wprowadzenia do ewidencji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów