Poradnik Przedsiębiorcy

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy nie są w stanie obejść się bez samochodu, czy maszyn produkcyjnych. Większość tych składników może stanowić tzw. środki trwałe, jednak po spełnieniu kilku warunków: będą wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa, są kompletne i zdatne do użytku, zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy, a przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż jeden rok. Czy wiesz kiedy możliwa jest ich jednorazowa amortyzacja?

Nowa ulga - jednorazowa amortyzacja nowych fabrycznie środków trwałych dla wszystkich!

Dla fabrycznie nowych zakupionych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 oraz 8 KŚT (czyli przede wszystkim bez grupy 7 która obejmuje środki transportu ale również bez grupy dotyczącej budynków) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych a dokładnie art. 22 ust. 1s daje możliwość zastosowania jednorazowej amortyzacji.

Czym są nowe fabrycznie środki trwałe podlegające uldze inwestycyjnej?

Nowym fabrycznie środkiem trwałym jest taki sprzęt (maszyna, urządzenie), który nigdy wcześniej nie był używany ani przez przedsiębiorcę który go kupił, ani przez żadnego innego podatnika.

Limit jednorazowej amortyzacji dla nowych fabrycznie środków trwałych

W roku podatkowym limit jednorazowej amortyzacji z której może skorzystać każdy przedsiębiorca wynosi 100 000 zł. Jednak aby tego dokonać spełnione muszą być określone warunki.

Warunki zastosowania jednorazowej amortyzacji do 100 000 zł

Prawo do jednorazowej amortyzacji przy zakupie nowych fabrycznie środków trwałych przysługuje pod warunkiem, że:

1) wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub

2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Jednorazowa amortyzacja niskocennych środków trwałych 

Kwestia jednorazowej amortyzacji niskocennych środków trwałych została unormowana w art. 22f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią: “w przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy (...) mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym”.

Co ciekawe, powyższy przepis dotyczy wszystkich środków trwałych o wartości początkowej niższej niż 10.000 zł. Podatnik prowadzący swoją księgowość w oparciu o KPiR jednorazowy odpis amortyzacyjny ujmuje w kolumnie 13 księgi - pozostałe wydatki - w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania lub w miesiącu kolejnym.

Uwaga!

Limit jednorazowej amortyzacji niskocennych środków trwałych, dla środków trwałych przyjętych po 31.12. 2017 roku, wzrasta z 3.500 zł do 10.000 zł.

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis - kto może skorzystać?

Jak wskazuje art. 22k ust. 7 updof z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis mogą skorzystać podatnicy, którzy w danym w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Mają oni możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro (w 2018 roku wynosi 216 tys. zł). Limit dotyczy łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym.

Małym podatnikiem określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 EUR. Należy zauważyć, że w 2017 roku limit ten wynosił 5 157 000 zł, natomiast w roku 2018 wzrósł do 5 176 000 zł. 

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis - które środki trwałe można tak amortyzować?

Jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis podlegają środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, tj.:

 • grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne,
 • grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • grupa 6 - urządzenia techniczne,
 • grupa 7 - środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis - jak z niej skorzystać?

Podatnik sam decyduje o tym czy skorzysta z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, czy też nie. Co więcej, nie musi występować do organów administracyjnych o zgodę na jej zastosowanie.

Jednak korzystający z pomocy de minimis może zgłosić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, iż ją zastosował oraz w jakiej kwocie. Takie potwierdzenie będzie szczególnie przydatne, jeżeli przedsiębiorca będzie ubiegał się o kolejną pomoc.

Organ podatkowy po otrzymaniu wniosku o udzielenie takiej pomocy weryfikuje, czy podatnik spełnił wszystkie warunki niezbędne do skorzystania z pomocy.

Przedsiębiorca starający się o udzielenie pomocy de minimis poza wnioskiem o wydanie zaświadczenia musi złożyć także:

 • fakturę lub inny dokument potwierdzający zakup środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
 • ewidencję środków trwałych,
 • dowód potwierdzający dokonanie odpisów amortyzacyjnych (np. kopia KPiR),

 • oświadczenie o metodzie amortyzacji jaka byłaby przyjęta dla środka trwałego, gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji,
 • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.

Jak wynika z art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, w ciągu 3 lat łączna kwota pomocy nie może przekroczyć 200.000 euro. Dla firm transportowych limit ten wynosi 100.000 euro.

Jak zaksięgować zakup środka trwałego w systemie wfirma.pl?

Aby zaksięgować zakup środka trwałego w systemie do prowadzenia księgowości internetowej wfirma.pl należy przejść do zakładki WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH.

W wygenerowanym oknie należy wprowadzić wymagane dane takie jak np: nazwa, KŚT czy data wprowadzenia. W wierszu "Wartość początkowa" znajduje się pole, w którym można uzupełnić ewentualne pozostałe koszty, zwiększające wartość początkową środka trwałego. Jeżeli przedsiębiorca będzie korzystał z jednorazowej amortyzacji w polu "Metoda amortyzacji" należałoby wybrać "jednorazowa".

jednorazowa amortyzacja