Poradnik Przedsiębiorcy

Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe (cz. 1) - Informacje ogólne

Własna firma to często dobra alternatywa lub uzupełnienie do pracy na etacie. Jednak dobry pomysł i chęci to nie wszystko, czego potrzebuje startujący przedsiębiorca. Kwestią najważniejszą i często najbardziej problemową jest kapitał, a raczej to skąd go wziąć. Wbrew pozorom opcji jest bardzo wiele - poczynając od kredytów, kredytów z gwarancją, funduszy zalążkowych, pomocy tzw. Aniołów Biznesu, kończąc na różnego rodzaju pomocy regionalnej.

Dla tych przedsiębiorców, którym nie udało się dostać kredytu, dobrym rozwiązaniem mogą okazać się regionalne fundusze pożyczkowe. Zapraszamy do zapoznania się z cyklem artykułów na temat Regionalnych i Subregionalnych Funduszy Pożyczkowych. W pierwszej części wyjaśniamy czym one dokładnie są, kto może z nich skorzystać oraz co mogą zyskać przedsiębiorcy.

Pomoc Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) to organizacja działająca od 1997 roku, wspierająca tworzenie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno-Zachodniej.

W swojej działalności PFP  pomaga w finansowaniu szczególnie działalności obrotowej, inwestycyjnej oraz początkowego etapu rozwoju firm. Tego typu wsparcie prowadzone jest w ramach dwóch projektów - Inicjatywy Jeremie oraz Regionalnych i Subregionalnych Funduszy Pożyczkowych.

Fundacja pomaga mikro-, małym i średnim firmom z województw:

 • zachodniopomorskiego,
 • wielkopolskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • lubuskiego,
 • pomorskiego,
 • dolnośląskiego,
 • łódzkiego,

które nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego np. z powodu braku wystarczającego zabezpieczenia lub ze względu na brak historii kredytowej.

Fundusze pożyczkowe - dla kogo przeznaczona jest pomoc?  

Każde z ww. województw posiada indywidualnie przygotowany program pomocy finansowej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. We wszystkich przypadkach przedsiębiorca starający się o pożyczkę w ramach Regionalnych i Subregionalnych Funduszy Pożyczkowych musi spełniać ściśle określone kryteria:

 • nie może zatrudniać więcej niż 50 pracowników,
 • powinien mieć siedzibę swojej działalności na terenie konkretnego województwa,
 • jego działalność powinna być prowadzona przez co najmniej 3 miesiące,
 • cel, na który przeznaczona ma być pożyczka powinien być przez niego jasno określony,
 • musi posiadać zdolność do spłaty pożyczki,
 • jego strategia działania powinna być dobra, a tym, co blokuje rozwój jego przedsiębiorstwa jest brak środków finansowych,
 • prowadzona przez niego działalność może dotyczyć wszystkich branż, z wyjątkiem sektora rolniczego, zbrojeniowego oraz działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska oraz nieetyczna.

Fundusze pożyczkowe - jakie należy spełniać warunki? 

W ramach pomocy Fundacji możliwe jest udzielenie pożyczki do maksymalnie 500 tys. zł. Okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. Co ważne, przewidziany został okres karencji w spłacie kapitału i wynosi 6 miesięcy. W zależności od potrzeb i indywidualnych uwarunkowań przedsiębiorca może starać się o udzielenie pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy.

Jak zostało wcześniej wspomniane, pożyczka może zostać przeznaczona zarówno na cele inwestycyjne, jak i obrotowe. Minimalny wkład własny przedsiębiorcy powinien wynieść 20 proc. wartości przedsięwzięcia.

Kosztem udzielonej pożyczki dla przedsiębiorcy są odsetki. Wysokość oprocentowania pożyczki udzielonej w ramach projektu Fundacji zależna jest od rynkowych stóp procentowych, jednocześnie nie może być niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są wg stopy referencyjnej, która obowiązuje w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży funduszu w stosunku rocznym.

Ponadto od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5 proc. kwoty przyznanej pożyczki.

Zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić:

 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • poręczenie funduszu poręczeń kredytowych,
 • przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez przedsiębiorcę lub innych dóbr  jego lub osoby trzeciej wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej,
 • poręczenie przez osoby trzecie,
 • hipoteka,
 • inne zabezpieczenie majątkowe.