0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Spadki i darowizny - zmiany w opodatkowaniu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawodawcy szykują duże zmiany w zakresie opodatkowania spadków i darowizn. Autorzy projektu proponują ograniczyć ulgę dla najbliższej rodziny do kwoty 1.000.000 zł, wprowadzić liniowe stawki podatku dla poszczególnych grup podatkowych, jak i zlikwidować ulgę mieszkaniową.

Dnia 23 lipca do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie obecnych zapisów ustawy do nowych rozwiązań prawnych oraz trendów społecznych.

Spadki i darowizny - limit zwolnienia z podatku dla członków najbliższej rodziny

Przekazanie spadku lub darowizny członkom najbliższej rodziny było jak dotąd zwolnione z opodatkowania. Do tej grupy zaliczają się: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Projektowane zmiany zakładają wprowadzenie limitu o wartości czystej 1.000.000 zł, do którego możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia. Próg ten ma być wartością łączną dla nabycia rzeczy lub praw majątkowych od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostateczne nabycie. Wartość czysta oznacza natomiast, że jest to kwota po odjęciu długów i ciężarów.

Według autorów projektu ustawy, zmiana ta będzie dotyczyć wyłącznie osób wysoko sytuowanych i będzie stanowić realizację zasady sprawiedliwości społecznej. Podobnie jest w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, w którym stosowana jest progresywna skala podatkowa.

Spadki i darowizny: nowe limity dla grup podatkowych

Podwyższeniu ulegną progi wartości, nabywanych od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych, powyżej których konieczne będzie uiszczenie podatku. Kwoty te zostaną zaokrąglone, co będzie stanowić uproszczenie.

Nabywca zaliczany do grupy podatkowej

Obowiązujące kwoty zwolnień (w PLN)

Proponowane kwoty zwolnień (w PLN)

I

9.637

15.000

II

7.276

10.000

III

4.902

5.000

Spadki i darowizny: obniżone stawki podatku

W przypadku przekroczenia progów kwot zwolnionych z opodatkowania, trzeba będzie uiścić podatek w nowej formie - będą to stawki liniowe:

Nabywca zaliczany do grupy podatkowej

Stawka podatku

I

1%

II

2%

III

3%

W uzasadnieniu do projektu znajduje się opis, że nowe stawki i uproszczone zasady opodatkowania mają skłonić podatników do zawierania umów pozornie odpłatnych, opodatkowanych znacznie niższymi stawkami. Będzie się to wiązało również ze zwiększeniem wpływów do budżetu z tytułu spadków i darowizn.

Spadki i darowizny: koniec ulgi mieszkaniowej

Kolejną z bardzo istotnych zmian jest likwidacja obowiązującej obecnie ulgi związanej z nabyciem własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie- do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Art. 16 ustawy ma zostać całkowicie wykreślony. Jest to konsekwencja proponowanej obniżki stawek podatkowych.

Projekt ustawy został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz do Biura Analiz Sejmowych celem wydania opinii co do zgodności z prawem UE. Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Co ważne, będzie mieć zastosowanie również do spraw wszczętych przed jej wejściem w życie, a niezakończonych jeszcze decyzją ostateczną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów