0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa dzierżawy gruntu - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa dzierżawy a jednocześnie umowa dzierżawy gruntu uregulowana jest w art. 693-709 Kodeksu cywilnego oraz odpowiednio przepisami dotyczącymi umowy najmu. Poprzez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Warto więc wiedzieć jakie dane powinna zawierać umowa dzierżawy i w jakiej formie może być ona zawarta! Omawiamy to w artykule!

Pobierz darmowy wzór umowy dzierżawy gruntu w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowa dzierżawy gruntu.pdf
Wzór umowy dzierżawy gruntu.docx

Umowę dzierżawy zawiera się więc w sytuacji, gdy występują dwie przesłanki:

  1. następuje oddanie rzeczy przez jedną stronę,
  2. celem drugiej strony jest używanie i pobieranie pożytków.

Cechą charakterystyczną umowy dzierżawy jest jej odpłatność. Ponadto umowę tą odróżnia fakt, że wydzierżawiający nie musi być właścicielem przedmiotu umowy.

Mając na uwadze powyższą, kodeksową definicję umowy dzierżawy można wskazać, iż umowa dzierżawy gruntu zawierana jest wówczas gdy wydzierżawiający oddaje dzierżawcy do używania i pobierania pożytków grunt.

Różnice pomiędzy gruntem a gruntem rolnym

Kodeks cywilny odróżnia te dwa pojęcia. Definicję gruntu można odnaleźć w art. 46 § 1. kodeksu, który grunty utożsamia z nieruchomościami.

Kodeks cywilny art. 46 § 1:
Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Jako grunt należy więc ogólnie rozumieć nieruchomość (nie mylić z budynkiem). Grunty rolne, czyli nieruchomości rolne, definiuje art. 461.

Kodeks cywilny art. 461:
Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Można więc zauważyć, że gruntem rolnym jest grunt, który można wykorzystywać do działalności rolniczej.

Umowa dzierżawy gruntu - forma

Umowa dzierżawy jako umowa konsensualna wywołuje skutki poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli stron. Ogólnie rzecz biorąc, kodeks nie reguluje formy, w jakiej ma być zawarta umowa dzierżawy gruntu.

Jednak wyróżnia sie jeden wyjątek, dotyczący dzierżawy nieruchomości (czyli gruntu). Jeżeli ma trwać przez okres dłuższy niż 1 rok, umowa dzierżawy gruntu powinna zostać sporządzona na piśmie (wynika to z przepisów o najmie, które stosuje się odpowiednio - art. 694 k.c.). Jeśli strony zawrą tę umowę w innej formie (np. ustnej), uznaje się, że dzierżawa została zawarta na czas nieoznaczony.

Umowa dzierżawy gruntu a obowiązki dzierżawcy

Dzierżawca ma obowiązek wykonywać przyznane mu prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Oznacza to, że powinien podejmować wszelkie działania zgodnie z właściwym używaniem danego gruntu.

Ponadto dzierżawca powinien dokonywać wszelkich napraw, które pozwolą na zachowanie przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Jednocześnie, chcąc dokonać trwałych modyfikacji, w pierwszej kolejności powinien uzyskać zgodę wydzierżawiającego.

Zawarta już umowa dzierżawy gruntów rolnych powinna zostać wpisana do ewidencji gruntów i budynków (ewidencję do której należy dokonać wpisu prowadzi wydział katastru w starostwach powiatowych). Dzierżawy nie muszą być zgłaszane do urzędu skarbowego ponieważ dzierżawa gruntów rolnych nie podlega pod podatek VAT.

 Jakie elementy powinna zawierać umowa dzierżawy gruntu?

W treści umowy dzierżawy gruntu przede wszystkim powinny zostać zaznaczone 2 następujące elementy:

  1. zobowiązanie wydzierżawiającego do oddania dzierżawcy przedmiotu dzierżawy do używania i pobierania pożytków;
  2. obowiązek dzierżawcy do uiszczania umówionego czynszu dzierżawy.

Ponadto umowa dzierżawy gruntu powinna zawierać:

  • strony umowy - Wydzierżawiający i Dzierżawca, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • przedmiot umowy - precyzyjnie opisany, m.in. położenie gruntu, jego powierzchnię, nr ewidencji gruntów, nr Księgi Wieczystej, Sąd Rejonowy, który ją prowadzi,
  • termin zapłaty czynszu - płatny z dołu lub z góry, miesięcznie, półrocznie lub raz na kwartał. Jeżeli umowa dzierżawy nie będzie określała terminu zapłaty czynszu, dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania określonej kwoty z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym. Jeśli brak jest takiego terminu, czynsz płacony jest półrocznie z dołu,
  • czas trwania umowy - oznaczony lub nieoznaczony,
  • termin, w którym przedmiot dzierżawy zostanie wydany Dzierżawcy - jeżeli nie zostanie określony w umowie przez strony, przedmiot należy wydać niezwłocznie po zawiązaniu umowy,
  • podpisy obu stron.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów