Poradnik Przedsiębiorcy

Certyfikat rezydencji podatkowej - najważniejsze informacje

Jak wynika z art. 4a pkt. 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz art. 5a pkt. 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - certyfikat rezydencji podatkowej należy rozumieć zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika (os. prawna) lub o miejscu zamieszkania podatnika (os. fizyczna) dla celów podatkowych. Wydawany jest on przez właściwy organ administracji podatkowej państwa według miejsca siedziby/ zamieszkania podatnika. Celem certyfikatów jest przeciwdziałanie nadużyciom przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Według stanowiska fiskusa również e-certyfikat będzie podstawą do zastosowania tych postanowień. Wcześniej certyfikaty w formie elektronicznej były honorowane tylko wtedy gdy certyfikaty papierowe nie były wydawane przez organy innego państwa. 

Kiedy i kto wydaje certyfikat rezydencji podatkowej w Polsce?

Certyfikat dokumentuje stan przeszły lub teraźniejszy. Oznacza to, że nie może określać rezydencji podatkowej w dacie przyszłej.

Zgodnie z art. 306l Ordynacji podatkowej organ podatkowy (urząd skarbowy) na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie (certyfikat) o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on bowiem zastosowanie dla podmiotów zawierających transakcje z zagranicznymi kontrahentkami.

Podobnie też organy administracji podatkowej zagranicznego państwa wydają takie certyfikaty. 

Elektroniczny certyfikat rezydencji podatkowej

Polscy przedsiębiorcy nie muszą ubiegać się o pozyskanie certyfikatu w formie papierowej od zagranicznych kontrahentów. Szef Krajowej Administracji Skarbowej dnia 26 czerwca 2017 r. zmienił dotychczasowe stanowisko fiskusa o formie papierowej:

Jeżeli zatem zgodnie z prawem danego państwa, istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o miejscu siedziby dla celów podatkowych zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, obie formy są wydawane przez właściwy organ podatkowy danego państwa i mają status równorzędny w świetle prawa tego państwa, to płatnik będzie upoważniony do uznania takiego certyfikatu rezydencji w którejkolwiek z tych form. Taki certyfikat rezydencji w formie elektronicznej będzie zatem podstawą dla płatnika do zastosowania postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że kopia zaświadczenia o rezydencji podatkowej np. pobrana ze strony internetowej kontrahenta nie stanowi certyfikatu rezydencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, zatem w takim przypadku na płatniku spoczywa obowiązek poboru podatku dochodowego u źródła od dokonanych wypłat na rzecz nierezydenta.”

Jakie elementy powinien zawierać certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji powinien zawierać:

  • datę wystawienia i ewentualny okres ważności certyfikatu,
  • miejsce zamieszkania (os. fizyczna) lub siedzibę firmy (os. prawna) - miejsce rezydencji oraz dane identyfikacyjne podmiotu,
  • cel, w jakim dokument został wydany tzn. zaświadczenie o miejscu siedziby dla celów podatkowych podmiotu w danym państwie,
  • nazwę organu administracyjnego wydającego zaświadczenie, który musi być  właściwy,
  • powołanie na umowę o uniknięciu podwójnego opodatkowania. 

Jak aktualizowany jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji podatkowej zachowuje ważność tak długo, jak długo nie ulega zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny. Organy podatkowe w ostatnich latach potwierdzają to stanowisko, czego najlepszym przykładem jest  interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 kwietnia 2010 r.:

W aktualnym stanie prawnym na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest unormowań definiujących okres ważności certyfikatu rezydencji. Zatem należy uznać, że certyfikat zachowuje ważność tak długo, jak długo stan faktyczny w nim zawarty nie ulega zmianie. Oczywiście zasada ta nie ma zastosowania w sytuacjach, w których treść certyfikatu określa termin jego ważności wskazując rok podatkowy, bądź też konkretnie wskazuje okres czasu na jaki certyfikat został wydany.

W jakim celu wydawany jest certyfikat rezydencji podatkowej ?

Zagraniczni podatnicy uzyskujący dochody z polskich źródeł w sytuacji, gdy posiadają certyfikat rezydencji podatkowej, mogą stosować ulgowe zasady opodatkowania wynikające z umów międzynarodowych. Posiadanie tego dokumentu jest wymogiem koniecznym, gdyż w przeciwnym razie podmiot taki co do zasady automatycznie traci możliwość skorzystania z preferencji podatkowych w tym zakresie.