Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Certyfikat rezydencji podatkowej - najważniejsze informacje

Czym właściwie jest certyfikat rezydencji podatkowej?

Jak wynika z art. 4 ust. 12 updop oraz art. 5a ust. 21 updof przez certyfikat rezydencji podatkowej należy rozumieć zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika (os. prawna) lub  o miejscu zamieszkania podatnika (os. fizyczna) dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby/miejsca zamieszkania podatnika.

Kiedy i kto go wydaje?

Certyfikat dokumentuje stan przeszły lub teraźniejszy. Oznacza to, że nie może określać rezydencji podatkowej w dacie przyszłej.

Zgodnie z art. 306l Ordynacji podatkowej organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie (certyfikat) o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie elementy powinien zawierać certyfikat rezydencji podatkowej?

Certyfikat rezydencji powinien zawierać:

  • datę wystawienia,
  • miejsce zamieszkania (os. fizyczna) lub siedzibę firmy (os. prawna) - miejsce rezydencji,
  • cel, w jakim dokument został wydany,
  • nazwę organu administarcyjnego wydającego zaświadczenie,
  • powołanie na umowę o uniknięciu podwójnego opodatkowania. 

Aktualność certyfikatów rezydencji podatkowej

Certyfikat rezydencji podatkowej zachowuje ważność tak długo, jak długo nie ulega zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny. Organy podatkowe w ostatnich latach potwierdzają to stanowisko, czego najlepszym przykładem jest  interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 kwietnia 2010 r.: W aktualnym stanie prawnym na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest unormowań definiujących okres ważności certyfikatu rezydencji. Zatem należy uznać, że certyfikat zachowuje ważność tak długo, jak długo stan faktyczny w nim zawarty nie ulega zmianie. Oczywiście zasada ta nie ma zastosowania w sytuacjach, w których treść certyfikatu określa termin jego ważności wskazując rok podatkowy, bądź też konkretnie wskazuje okres czasu na jaki certyfikat został wydany.

Czym skutkuje brak certyfikatu rezydencji?

Zagraniczni podatnicy uzyskujący dochody z polskich źródeł w sytuacji, gdy posiadają certyfikat rezydencji podatkowej, mogą stosować ulgowe zasady opodatkowania wynikające z umów międzynarodowych. Posiadanie tego dokumentu jest wymogiem koniecznym, gdyż w przeciwnym razie podmiot taki co do zasady automatycznie traci możliwość skorzystania z preferencji podatkowych w tym zakresie.