Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska to należności, do uiszczenia których zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą w postaci upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także uprawiający zawód medyczny w ramach prywatnej praktyki.

Oczywiście nie każdy z wymienionych wyżej przedsiębiorców powinien obligatoryjnie odprowadzać opłatę środowiskową do urzędu. Taki obowiązek dotyczy podatnika, który w swojej działalności wykorzystuje samochody bądź maszyny emitujące gazy lub pyły do powietrza, pobiera wodę z własnych ujęć podziemnych lub powierzchniowych, wprowadza ścieki do wód lub ziemi albo składuje odpady.

Czy opłata za korzystanie ze środowiska może stanowić koszt uzyskania przychodu? Opierając się na przepisach ustawy o PIT za takie koszty uważa się wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu lub też zabezpieczeniu lub zdobyciu źródła przychodu. Ponadto, wydatek nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy. W związku z tym, jeśli opłata środowiskowa jest związana z działalnością i spełnia powyższe warunki, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Ważne jest jednak, że tego typu opłata jest uiszczana zgodnie z przepisami. Nie można natomiast w kosztach uzyskania przychodu uwzględniać opłat środowiskowych mających charakter sankcji, jak np. podwyższone opłaty środowiskowe albo kary pieniężne za naruszenie warunków korzystania ze środowiska. jest to zgodne z art. 23 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się kar, opłat, odszkodowań i odsetek od zobowiązań m. in. z tytułu nieprzestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Zasady uiszczania opłaty środowiskowej zostały ujęte w ustawie  Prawo ochrony środowiska. Wyliczając należną opłatę podatnik powinien wziąć pod uwagę stawki za ten okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Informacje o tym, jakie stawki obowiązują w konkretnym roku podatkowym przedsiębiorca może znaleźć w obwieszczeniach Ministra Środowiska - obecnie, w roku 2013 stosuje się stawki wskazane w obwieszczeniu z dnia 10 września 2012 roku.

Ważne! Obowiązek odprowadzenia opłaty powstaje w momencie, gdy wartość zobowiązania przekroczy 800 zł w skali roku. Poniżej tej sumy podatnik jest zwolniony z tej należności.

Od 1 stycznia 2013 obowiązują nowe przepisy, dotyczące terminu opłacania należności za korzystanie ze środowiska. Podatnik będzie zobowiązany odprowadzić opłatę jednorazowo za cały rok podatkowy, w terminie do 31 marca roku kolejnego.