Poradnik Przedsiębiorcy

Nowe uprawnienia skarbówki - co się zmieniło?

W 2010 roku w ustawie o kontroli skarbowej zaszły liczne zmiany. Najważniejsze z nich dotyczą zakresu dostępu organów kontroli skarbowej do informacji, zasad użycia środków przymusu oraz procesu kontroli i audytu środków z Unii Europejskiej. Dzięki nowelizacjom ustawy wywiad skarbowy zyskał większe uprawnienia niż policja. Agenci od zwalczania przestępczości podatkowej dostali nowe uprawnienia. Jakie są nowe uprawnienia skarbówki? Mogą podsłuchiwać, sprawdzić e-maile i kontrolować wszystkie konta bankowe, nawet osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Wystarczy tylko podejrzenie o korupcję i oszustwa podatkowe. 

Zakres przedmiotowy ustawy

Nowelizacje z 2010 roku ustawy o kontroli skarbowej przede wszystkim wyłączają z zakresu kontroli skarbowej zagadnienia związane z obrotem towarowym z zagranicą i obrotem towarami przywożonymi z zagranicy w zakresie, w jakim stanowią one powielenie zadań realizowanych przez organy celne i Służbę Celną. Zmiana ma zlikwidować zagrożenie wielokrotnego podejmowania czynności kontrolnych przez różne organy w stosunku do tych samych czynności obrotu. Poza tym ustawodawca wprowadził do ustawy zmianę, zgodnie z którą kontrola skarbowa obejmuje także rozpoznanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z własnością praw intelektualnych. Kontrola skarbowa zadba więc nie tylko o składniki rzeczowe majątku lub kwestie rozliczeń podatkowych. Skupi się także na własności intelektualnej szczególnie, jeżeli powoduje to generowanie dochodów podlegających opodatkowaniu.

Koniec z nielegalnym handlem w Internecie

Rewolucyjne zmiany dotkną osoby handlujące w sieci. Wszystko za sprawą art. 7c–7e, które zostały dodane do omawianej ustawy. Wymienione w nich podmioty, takie jak portale aukcyjne i usługowe, zmuszone są ujawnić kontroli skarbowej wymagane do identyfikacji dane, również te archiwalne.

Nowe uprawnienia skarbówki - nieograniczony dostęp do informacji o podatniku

Przede wszystkim chodzi o instytucje finansowe. W przypadku, gdy organ kontroli skarbowej będzie miał uprawdopodobnione informacje o posługiwaniu się rachunkiem bankowym przez podatnika, który prowadzi niezgłoszoną do ewidencji działalność gospodarczą, będzie mógł zażądać ujawnienia jego danych. W takiej sytuacji banki muszą udostępnić i przekazać kontroli skarbowej dane, które identyfikują posiadacza rachunku bankowego, czyli o:

  • posiadanych rachunkach bankowych, ich liczbie oraz o obrotach i stanach na rachunkach,
  • posiadanych rachunkach papierów wartościowych,
  • zawartych umowach kredytowych i umów pożyczki. Bank poda wysokość pożyczek i kredytów oraz na jaki cel zostały wydane, a także formy ich zabezpieczenia (również skrytki sejfowe),
  • nabytych akcjach i obligacjach Skarbu Państwa.

Kontrola skarbowa pozyska również informacje od wydawców i redaktorów czasopism i dzienników, nadawców programów radiowych i telewizyjnych, a także od usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną, czyli np. dostawców Internetu. Wystarczy, że inspektor będzie miał informacje o ogłoszeniach i reklamach danego handlowca. Również organy administracji rządowej i samorządowej, a także sądy zobowiązane są do nieodpłatnego udostępnienia informacji związanych z kontrolowaną osobą lub jednostką gospodarczą.

#polacamy#

Istotne jest także to, że organy kontroli skarbowej mogą zbierać, wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe kontrolowanego, bez jego wiedzy. Wymienione wyżej podmioty przekażą więc inspektorom dane o firmie i adresie przedsiębiorcy lub imiona, nazwiska i adresy osób fizycznych bez zawiadomienia samych zainteresowanych. Co więcej, inspektorzy wywiadu skarbowego mają prawo podsłuchiwać wszystkich podatników oraz kontrolować ich maile i to bez dodatkowych pozwoleń. Wystarczy tylko podejrzenie o korupcję i oszustwa podatkowe. To powoduje, iż stopień inwigilacji społeczeństwa przez organ skarbowy stał się porównywalny z uprawnieniami agentów ABW i CBŚ.