0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych w 2024 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2024 roku kwota minimalnego wynagrodzenia zmieni się dwukrotnie i przez pierwsze pół roku wynosił (od 1 stycznia) 4 242 zł, a przez kolejne (od 1 lipca) będzie to 4 300 zł. Na jego podstawie ustalona jest również najniższa wysokość świadczeń chorobowych. Jakie podstawy naliczania zasiłku zastosować, gdy pracownik choruje na przełomie roku? Czy świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa zostaną wtedy zwiększone? O tym poniżej.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Miesięczną wysokość świadczeń chorobowych oblicza się jako od­po­wied­ni procent podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa zasiłku to przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika, które było wypłacane przez 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających powstanie niezdolności. Jeżeli pracownik nie przepracował 12 miesięcy, wówczas przyjmuje się pełne miesiące faktycznego zatrudnienia.

By ustalić podstawę wymiaru zasiłku należy przyjąć przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po potrąceniu przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne stanowiących koszt pracownika (13,17%).

W przypadku, gdy pracownik nie przepracował jednego pełnego miesiąca kalendarzowego, do ustalenia wymiaru stawki przyjmuje się zgodnie z art. 37 ustawy o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Art. 37 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi:
1) wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości;
2) wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby 1 dzień;
3) kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.
Jednak w określonych przypadkach podstawa wymiaru świadczenia chorobowego nie ulegnie zmianie, mówi o tym art. 43 wspomnianej ustawy.
Art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 1 miesiąc kalendarzowy.

Wysokość świadczeń chorobowych

Pracownikowi przysługuje różna wysokość świadczenia w zależności od rodzaju zasiłku o jaki się stara. Wśród świadczeń za okres niezdolności do pracy oraz macierzyństwa wyróżnia się:

  • za wynagrodzenie chorobowe: co najmniej 80% lub 100% podstawy wymiaru zasiłku,
  • zasiłek chorobowy: 80% lub 100% podstawy wymiaru zasiłku,
  • świadczenie rehabilitacyjne: 90% i 75% lub 100% podstawy wymiaru zasiłku,
  • zasiłek macierzyński: 100% i 70% lub 81,5% podstawy wymiaru zasiłku,
  • zasiłek opiekuńczy: 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli to ZUS jest płatnikiem zasiłków, wówczas tylko przez 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracowników powyżej 50. roku życia) to pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe. Wtedy wypłatą zasiłków zajmuje się wyłącznie ZUS.

Wysokość świadczeń chorobowych a płaca minimalna w 2024 r.

Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika powinna zostać obliczona na bazie przeciętnego wynagrodzenia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby, jednakże dla celów obliczenia świadczenia chorobowego ustawodawca przewidział pewne minimum. Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od kwoty wynagrodzenia minimalnego pracowników, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71%.

Od stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 4 242 zł, a od lipca 4 300 zł. Wzrost wynagrodzenia przekłada się na podwyżkę gwarantowanej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ma zapewnione od stycznia 3 660,42 zł a od lipca 3 710,47 zł.

W przypadku pracowników, którzy osiągają minimalne wynagrodzenie i są zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy,  najniższa wysokość świadczeń chorobowych stanowi wynik proporcjonalnie wyliczonej płacy minimalnej pomniejszonej o 13,71%.

Przykład 1.

Pytanie:

Pani Janina dorabia do emerytury i jest zatrudniona na 1/4 etatu. Z tego tytułu w styczniu 2024 roku otrzymała pensję minimalną proporcjonalną do wymiaru czasu pracy, jaka podstawa zostanie zastosowana jeśli pracownica otrzyma w ciągu roku zwolnienie lekarskie?

Odpowiedź:

Wynagrodzenie brutto w przypadku 1/4 etatu w styczniu 2024 r. będzie wynosić 1060,50 zł brutto (4 242 zł x 1/4 etatu). 

Jeśli w ciągu roku dostanie zwolnienie lekarskie, to wysokość świadczeń chorobowych będzie ustalona od podstawy: 1 060,50 zł  - (1 060,50 zł x 13,71%) = 915,11 zł

Od 1 stycznia 2024 r. najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosić będzie: 

  • od stycznia do czerwca 2024 r. - 3 660,42 zł [4 242 zł - (4 242 zł × 13,71%)]
  • od lipca do grudnia 2024 r. 3 710,47 zł [4 300 zł - (4 300 zł × 13,71%)].

Choroba pracownika na przełomie roku kalendarzowego a wysokość świadczeń chorobowych

Jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy na przełomie roku kalendarzowego, płatnik świadczenia powinien sprawdzić, czy nie należy podnieść faktycznej podstawy wymiaru świadczenia do nowej kwoty minimalnej.

Przykład 2.

Pytanie:

Ile będzie wynosiła podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku choroby pracownika od grudnia 2023 do stycznia 2024 roku, zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę i otrzymującego z jej tytułu wynagrodzenie równe minimalnemu wynagrodzeniu?

Odpowiedź:

Za grudzień 2023 roku pracownik otrzymał podstawę wymiaru zasiłku chorobowego liczonego od podstawy 3 600 zł - (3 600 zł x 13,71%), czyli 3 106,44 zł, natomiast w styczniu 2024 roku podstawa wymiaru zasiłku chorobowego policzona zostanie od kwoty 4 242 zł - (4 242 zł x 13,71%) czyli 3 660,42 zł.

Wypłata wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku w styczniu 2024 r., związanego z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim w grudniu 2023 r., nie powoduje podwyższenia podstawy wymiaru tego świadczenia do kwoty najniższej obowiązującej w 2024 roku, dlatego też będzie liczona od podstawy stawki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku, czyli od 3 600 zł brutto.

Płaca minimalna i najniższa podstawa świadczeń wyliczana w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl służy do rozliczania pracowników i ułatwia obliczanie wysokości świadczeń chorobowych zatrudnionym osobom. Pracownikowi, który będzie miał dodaną umowę z wynagrodzeniem określonym jako minimalne zgodnie ze schematem KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA O PRACĘ » PODSTAWOWE INFORMACJE,

Minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych w 2024 r.

podczas dodawania nieobecności uzupełniona zostanie automatycznie minimalna wysokość świadczeń chorobowych.

Dzięki takiemu rozwiązaniu wynagrodzenie lub zasiłek za czas choroby zostanie poprawnie wyliczone.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów