Poradnik Przedsiębiorcy

Minimalne wynagrodzenie a wysokość świadczeń chorobowych

W 2019 roku wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia z 2100 zł do 2250 zł brutto. W związku z czym zmianie ulegnie również wysokość świadczeń chorobowych.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Miesięczną wysokość świadczeń chorobowych oblicza się jako od­po­wied­ni procent podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa zasiłku to przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika, które było wypłacane przez 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających powstanie niezdolności. Jeżeli pracownik nie przepracował 12 miesięcy, wówczas liczy się faktyczny czas zatrudnienia za pełne miesiące.

By ustalić podstawę wymiaru zasiłku należy przyjąć przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe po potrąceniu przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku, gdy pracownik nie przepracował jednego pełnego miesiąca kalendarzowego, do ustalenia wymiaru stawki przyjmuje się zgodnie z art. 37 ustawy o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

Art. 37 pkt 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi:

1) wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości;

2) wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby 1 dzień;

3) kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął żadnego wynagrodzeni

Jednak w określonych przypadkach podstawa wymiaru świadczenia chorobowego nie ulegnie zmianie, mówi o tym art. 43 wspomnianej ustawy.

Art. 43. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Wysokość świadczeń chorobowych

Pracownikowi przysługuje różna wysokość świadczenia w zależności od rodzaju, wieku i czasu niezdolności do pracy.

  • za wynagrodzenie chorobowe: co najmniej 80 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku,

  • zasiłek chorobowy: 70, 80 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku,

  • świadczenie rehabilitacyjne: 90 i 75 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku,

  • zasiłek macierzyński: 100 i 60 lub 80% podstawy wymiaru zasiłku,

  • zasiłek opiekuńczy: 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Wysokość świadczeń chorobowych a zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika powinna odzwierciedlać jego przeciętne wynagrodzenie, jednakże dla celów obliczenia świadczenia chorobowego ustawodawca przewidział pewne minimum. Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od kwoty wynagrodzenia minimalnego pracowników, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71%.

W 2019 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie wynosić 2250 zł. Wzrost wynagrodzenia przełoży się na podwyżkę gwarantowanej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ma zapewnione:

  • 1941,53 zł (2250 zł - 2250 zł × 13,71%),

Choroba pracownika na przełomie roku kalendarzowego a wysokość świadczeń chorobowych

Jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy na przełomie roku kalendarzowego, płatnik świadczenia powinien sprawdzić, czy nie należy podnieść faktycznej podstawy wymiaru świadczenia do nowej kwoty minimalnej.

Przykład 1.

Ile będzie wynosiła podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku choroby pracownika od grudnia 2018 do stycznia 2019 roku, zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę i otrzymującego z jej tytułu wynagrodzenie równe minimalnemu wynagrodzeniu?

Za grudzień 2018 roku pracownik otrzyma podstawę wymiaru zasiłku chorobowego liczonego od podstawy 2100 zł - (2100 zł x 13,71%), czyli 1812,09 zł, natomiast w styczniu 2019 roku podstawa wymiaru zasiłku chorobowego będzie liczona od kwoty 2250 zł - (2250 zł x 13,71%) czyli 1941,53 zł.

Wypłata wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku w styczniu 2019 r., związanego z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim w grudniu 2018 r., nie powoduje podwyższenia podstawy wymiaru tego świadczenia do kwoty najniższej obowiązującej w 2019 roku, dlatego też będzie liczona od podstawy stawki minimalnego wynagrodzenia w 2018 roku, czyli od 2100 zł brutto.