0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Właściwość miejscowa organów podatkowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy mają obowiązek opłacania podatków w odpowiednim terminie oraz składania wymaganych deklaracji. Niezwykle istotne jest, by trafiły one do właściwego urzędu. W zakresie podatku dochodowego właściwość urzędu skarbowego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie właściwości organów podatkowych. Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustalana jest wg miejsca zamieszkania.

Właściwość miejscowa organów podatkowych

Wyjątkiem od powyższej zasady jest opodatkowanie na zasadzie karty podatkowej. W tym przypadku właściwość urzędu skarbowego ustala się według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu CEIDG-1.

Natomiast w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej, uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku, właściwi miejscowo są ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności następujący naczelnicy urzędów skarbowych:

 1. w województwie dolnośląskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole;

 2. w województwie kujawsko-pomorskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;

 3. w województwie lubelskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie;

 4. w województwie lubuskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;

 5. w województwie łódzkim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście;

 6. w województwie małopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście;

 7. w województwie mazowieckim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

 8. w województwie opolskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu;

 9. w województwie podkarpackim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;

 10. w województwie podlaskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;

 11. w województwie pomorskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;

 12. w województwie śląskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach;

 13. w województwie świętokrzyskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;

 14. w województwie warmińsko-mazurskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie;

 15. w województwie wielkopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto;

 16. w województwie zachodniopomorskim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Z tytułu wywozu ładunków i pasażerów, przyjętych do przewozu w polskich portach morskich – właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych wymienieni  powyżej, ustaleni według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podmiotu świadczącego usługi agenta morskiego. W sprawach innych niż wymienione właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych wymienieni powyżej, ustaleni ze względu na:

 1. miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika, w przypadku gdy pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika,

 2. miejsce pobytu podatnika, jeżeli pobór podatku następuje bez pośrednictwa płatnika,

 3. miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności ze względu na miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy), jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób wskazany w lit. a lub b.

Podatek VAT

Na gruncie podatku VAT co do zasady przedsiębiorcy ustalają urząd właściwy zgodnie z miejscem zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, czyli dokładnie tak jak dla celów podatku dochodowego.

W sprawach opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku, gdy podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadają na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, właściwość organów podatkowych ustala się według tego stałego miejsca prowadzenia działalności.

Zmiana właściwości

Przepisy rozporządzenia określają również, jaki urząd jest właściwy w przypadku zmiany miejsce zamieszkania lub pobytu, tak:

 • organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium;

 • organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium;

 • organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy dla podatników, którzy w trakcie okresu rozliczeniowego zmienili miejsce zamieszkania lub adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług w ostatnim dniu tego okresu.


Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów