Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zawieszenie działalności a podatek VAT

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza możliwość zawieszenia wykonywania działalności. Jeżeli przedsiębiorca zadecyduje o zawieszeniu prowadzonej działalności, musi złożyć odpowiedni wniosek do organu ewidencyjnego lub Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawdź, jakie obowiązki generuje zawieszenie działalności na gruncie podatku VAT!

Zawieszenie działalności 

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej powinien zawierać:

  • oznaczenie firmy przedsiębiorcy,
  • numer PESEL przedsiębiorcy,
  • jego miejsce zamieszkania, adres do doręczeń i adres, pod którym wykonywana jest działalność,
  • informacja o umowie spółki cywilnej (jeżeli taka została zawarta),
  • oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Zawieszenie działalności gospodarczej trwa z dniem złożenia wniosku o zawieszenie działalności do dnia złożenia wniosku o wznowienie działalności gospodarczej. Jednak, gdy wniosek o wznowienie działalności nie zostanie złożony w ciągu 24 miesięcy od daty zawieszenia, następuje wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji lub rejestru. Po wpłynięciu wniosku o zawieszenie działalności do organu ewidencyjnego, ma on obowiązek w ciągu 7 dni roboczych poinformować o tym fakcie odpowiedni urząd statystyczny, organ podatkowy i ZUS. Jeżeli przedsiębiorca podlega wpisowi do KRS, musi sam poinformować o zawieszeniu odpowiednie organy.

Przedsiębiorcy opodatkowani VAT, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, nie składają deklaracji za okresy rozliczeniowe dotyczące czasu zawieszenia działalności. Dotyczy to przedsiębiorców:

Wpływ zawieszenia działalności na status podatnika VAT

Czas zawieszenia działalności gospodarczej nie wpływa na status podatnika jako podatnika czynnego VAT. Jednak w przypadku, gdy przedsiębiorca dokonuje czynności dozwolonych wywołujących skutek zapłaty podatku należnego (np. zbywanie środków trwałych i wyposażenia), jest zobowiązany do zapłacenia VAT i złożenia deklaracji VAT. W przypadku, gdy przedsiębiorca w okresie zawieszenia otrzyma fakturę VAT, która dotyczy zakupu sprzed zawieszenia wykonywania działalności, może odliczyć podatek naliczony i złożyć deklarację podatkową. Zapłacony VAT w okresie zawieszenia będzie mógł być wykorzystany dopiero w momencie wznowienia działalności gospodarczej. Aby odwiesić działalność gospodarczą dla potrzeb VAT, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek na zasadach podobnych do złożenia wniosku o zawieszenie działalności.