Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek VAT

Ustawa Prawo przedsiębiorców daje możliwość zawieszenia wykonywania działalności. Jeżeli przedsiębiorca zadecyduje zawiesić prowadzoną działalność musi złoży wniosek CEIDG-1. Za jego pośrednictwem CEIDG niezwłocznie przekazuje drogą elektroniczną informacje o zawieszeniu przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności gospodarczej do właściwych instytucji. Czy wiesz, jakie obowiązki generuje zawieszenie działalności na gruncie podatku VAT!

Zawieszenie działalności 

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej powinien zawierać następujące dane (wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy):

  • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL; 
  • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa; 
  • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada; 
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu. 

Przedsiębiorca może zawiesić działalność na czas określony lub nieokreślony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast w przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.  Wraz z wprowadzeniem ustawy - Prawo przedsiębiorców od 30 kwietnia 2018 r. nie obowiązuje ograniczenie dotyczące możliwości zawieszenia działalności przed dniem złożenia wniosku (za wyjątkiem przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego). W celu zawieszenia działalności przedsiębiorca musi złożyć w urzędzie gminy wniosek CEIDG-1. Po wpłynięciu wniosku o zawieszenie działalności do CEIDG, informacja o tym fakcie zostaje przesłana do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, GUS oraz ZUS lub KRUS. 

Zawieszenie działalności a podatek VAT

Czas zawieszenia działalności gospodarczej nie wpływa na status podatnika jako podatnika czynnego VAT. Przedsiębiorcy opodatkowani VAT, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, nie składają deklaracji za okresy rozliczeniowe dotyczące czasu zawieszenia działalności, zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zwolnienie ze składania deklaracji VAT w okresie zawieszenia nie dotyczy przedsiębiorców dokonujących:

jak również okresów rozliczeniowych:

  • w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • za które podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Zatem w przypadku, gdy przedsiębiorca dokonuje czynności dozwolonych w okresie zawieszenia działalności, wywołujących skutek zapłaty podatku należnego (np. zbywanie środków trwałych i wyposażenia), wówczas jest zobowiązany do zapłacenia VAT i dokonania korekty podatku naliczonego. W przypadku, gdy przedsiębiorca w okresie zawieszenia otrzyma fakturę VAT, która dotyczy zakupu sprzed zawieszenia wykonywania działalności, może odliczyć podatek naliczony i złożyć deklarację podatkową. Zapłacony VAT w okresie zawieszenia będzie mógł być wykorzystany dopiero w momencie wznowienia działalności gospodarczej.