Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej a podatek VAT

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziła możliwość zawieszenia wykonywania działalności. Jeżeli przedsiębiorca zadecyduje zawiesić prowadzoną działalność musi złoży wniosek CEIDG-1. Za jego pośrednictwem CEIDG niezwłocznie przekazuje drogą elektroniczną informacje o zawieszeniu przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności gospodarczej do właściwych instytucji. Czy wiesz, jakie obowiązki generuje zawieszenie działalności na gruncie podatku VAT!

Zawieszenie działalności 

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej powinien zawierać następujące dane (wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej):

  • oznaczenie firmy przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada,
  • data urodzenia przedsiębiorcy,
  • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • miejsce zamieszkania, adres do doręczeń i adres, pod którym wykonywana jest działalność, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony,
  • oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Zawieszenie działalności gospodarczej trwa od daty wskazanej na wniosku o zawieszenie działalności do dnia wskazanego na wniosku o wznowienie działalności gospodarczej (nie wcześniej niż dzień złożenia tych wniosków). Po wpłynięciu wniosku o zawieszenie działalności do CEIDG, informacja o tym fakcie zostaje przesłana do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, GUS oraz ZUS lub KRUS. 

Należy pamiętać, że działalność można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis z CEIDG zostanie wykreślony z urzędu.

Zawieszenie działalności a podatek VAT

Czas zawieszenia działalności gospodarczej nie wpływa na status podatnika jako podatnika czynnego VAT. Przedsiębiorcy opodatkowani VAT, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, nie składają deklaracji za okresy rozliczeniowe dotyczące czasu zawieszenia działalności, zgodnie z art. 99 ust. 7a.

Zwolnienie ze składania deklaracji VAT w okresie zawieszenia nie dotyczy przedsiębiorców dokonujących:

jak również okresów rozliczeniowych:

  • w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • za które podatnik jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności opodatkowanych oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Zatem w przypadku, gdy przedsiębiorca dokonuje czynności dozwolonych w okresie zawieszenia działalności, wywołujących skutek zapłaty podatku należnego (np. zbywanie środków trwałych i wyposażenia), wówczas jest zobowiązany do zapłacenia VAT i dokonania korekty podatku naliczonego. W przypadku, gdy przedsiębiorca w okresie zawieszenia otrzyma fakturę VAT, która dotyczy zakupu sprzed zawieszenia wykonywania działalności, może odliczyć podatek naliczony i złożyć deklarację podatkową. Zapłacony VAT w okresie zawieszenia będzie mógł być wykorzystany dopiero w momencie wznowienia działalności gospodarczej.