Poradnik Przedsiębiorcy

Sprawdzanie zasadności zwrotu VAT przez organ podatkowy

W  przypadku gdy podatek VAT naliczony jest wyższy niż podatek VAT należny przedsiębiorca ma prawo do jego zwrotu lub przeniesienia nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy. Organy podatkowe mają prawo do sprawdzenia, czy zwrot podatku jest zasadny. Sprawdź, jak powinno przebiegać sprawdzanie zasadności zwrotu VAT przez organ podatkowy. Odpowiedź w artykule!

Sprawdzanie zasadności zwrotu VAT a przedłużenie terminu zwrotu

Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu podatku VAT. Ma to miejsce w przypadku, gdy następuje sprawdzenie zasadności zwrotu VAT, gdyż podatnik podał np. błędne dane lub także wówczas, gdy kwota podatku naliczonego wskazanego przez podatnika jest znacznie wyższa niż w poprzednich okresach rozliczeniowych. Weryfikacja dokonywana jest w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Organ podatkowy może w trakcie dokonywania czynności sprawdzających zasadność zwrotu VAT wezwać podatnika w wyznaczonym terminie do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość prawdziwości danych w niej zawartych.

Organ podatkowy może wezwać podatnika do przedłożenia faktur potwierdzających nabycie towarów czy usług, które uwzględnił w ewidencji. Urząd skarbowy zarządza przedłużenie terminu, gdyż sprawdzenie zasadności zwrotu VAT jest czasochłonne. Natomiast nie można przedłużyć 60-dniowego terminu zwrotu, kiedy prawie do końca tego terminu urząd skarbowy nie podjął żadnych czynności, natomiast w ostatnim dniu upływu terminu przedłuża termin zwrotu, powołując się na konieczność sprawdzenia rzetelności złożonej deklaracji.

Dokładny termin zakończenia czynności sprawdzających nigdy nie jest znany, jednak organ podatkowy jest zobowiązany do przedstawienia podatnikowi przynajmniej ich orientacyjnego terminu.

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT

Przedłużenie terminu wystawiane jest w formie postanowienia i powinno zawierać:

  • oznaczenie organu podatkowego,

  • datę wydania postanowienia,

  • oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu,

  • powołanie podstawy prawnej,

  • rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego,

  • podpis osoby upoważnionej z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Terminy zwrotu VAT

Podatnik, po uprzednim złożeniu stosownego wniosku, deklaracji podatkowej i ewentualnego  zabezpieczenia majątkowego, ma prawo do zasadniczego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – 60 dni. Urząd skarbowy ma prawo do przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, która obowiązuje od 2017 roku, została utrudniona procedura uzyskania zwrotu VAT w skróconym terminie 25 dni. Obecnie jak wynika z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, aby skrócenie terminu zwrotu VAT do 25 dni było możliwe, muszą zostać spełnione łącznie spełnione są następujące warunki:

  • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu, wynikają z:

    • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

Możesz ocenić ten artykuł