0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprawdzanie zasadności zwrotu VAT przez organ podatkowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W  przypadku gdy podatek VAT naliczony jest wyższy niż podatek VAT należny przedsiębiorca ma prawo do jego zwrotu lub przeniesienia nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy. Organy podatkowe mają prawo do sprawdzenia, czy zwrot podatku jest zasadny. Sprawdź, jak powinno przebiegać sprawdzanie zasadności zwrotu VAT przez organ podatkowy. Odpowiedź w artykule!

Sprawdzanie zasadności zwrotu VAT a przedłużenie terminu zwrotu

Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu podatku VAT. Ma to miejsce w przypadku, gdy następuje sprawdzenie zasadności zwrotu VAT, gdyż podatnik podał np. błędne dane lub także wówczas, gdy kwota podatku naliczonego wskazanego przez podatnika jest znacznie wyższa niż w poprzednich okresach rozliczeniowych. Weryfikacja dokonywana jest w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Organ podatkowy może w trakcie dokonywania czynności sprawdzających zasadność zwrotu VAT wezwać podatnika w wyznaczonym terminie do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość prawdziwości danych w niej zawartych.

Organ podatkowy może wezwać podatnika do przedłożenia faktur potwierdzających nabycie towarów czy usług, które uwzględnił w ewidencji. Urząd skarbowy zarządza przedłużenie terminu, gdyż sprawdzenie zasadności zwrotu VAT jest czasochłonne. Natomiast nie można przedłużyć 60-dniowego terminu zwrotu, kiedy prawie do końca tego terminu urząd skarbowy nie podjął żadnych czynności, natomiast w ostatnim dniu upływu terminu przedłuża termin zwrotu, powołując się na konieczność sprawdzenia rzetelności złożonej deklaracji.

Dokładny termin zakończenia czynności sprawdzających nigdy nie jest znany, jednak organ podatkowy jest zobowiązany do przedstawienia podatnikowi przynajmniej ich orientacyjnego terminu.

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT

Przedłużenie terminu wystawiane jest w formie postanowienia i powinno zawierać:

 • oznaczenie organu podatkowego,

 • datę wydania postanowienia,

 • oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu,

 • powołanie podstawy prawnej,

 • rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego,

 • podpis osoby upoważnionej z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Terminy zwrotu VAT

Podatnik, po uprzednim złożeniu stosownego wniosku, deklaracji podatkowej i ewentualnego  zabezpieczenia majątkowego, ma prawo do zasadniczego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – 60 dni. Urząd skarbowy ma prawo do przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT, która obowiązuje od 2017 roku, została utrudniona procedura uzyskania zwrotu VAT w skróconym terminie 25 dni. Obecnie jak wynika z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT, aby skrócenie terminu zwrotu VAT do 25 dni było możliwe, muszą zostać spełnione łącznie spełnione są następujące warunki:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu, wynikają z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

  • faktur, innych niż płatnych przelewem, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,

  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

 • kwota podatku naliczonego lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Gdy postępowania sprawdzające zasadność zwrotu VAT wykażą, że zwrot zadeklarowany przez podatnika był zasadny, organ podatkowy musi wypłacić mu należną kwotę nadwyżki. Nawet jeśli organ podatkowy już przyjmie daną deklarację, to ona w późniejszym czasie znów może zostać poddana weryfikacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów