Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Sprawdzanie zasadności zwrotu przez organ podatkowy

Zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu podatku VAT. Następuje to w przypadku, gdy zasadność deklaracji złożonej przez podatnika wymaga dodatkowego zweryfikowania, gdyż ten podał np. błędne dane lub także wówczas gdy kwota podatku naliczonego wskazanego przez podatnika jest znacznie wyższa niż w poprzednich okresach rozliczeniowych. Weryfikacja dokonywana jest w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Organ podatkowy może wezwać podatnika w wyznaczonym terminie do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny poddania w wątpliwość prawdziwości danych w niej zawartych.

Organ podatkowy może wezwać podatnika do przedłożenia faktur potwierdzających nabycie towarów czy usług, które uwzględnił w deklaracji. Urząd skarbowy zarządza przedłużenie terminu, gdyż weryfikacja jest czasochłonna. Natomiast nie można przedłużyć sześć-dziesięciodniowego terminu zwrotu, kiedy prawie do końca tego terminu urząd skarbowy nie podjął żadnych czynności, natomiast w ostatnim dniu upływu terminu przedłuża termin zwrotu, powołując się na konieczność sprawdzenia rzetelności złożonej deklaracji.

Dokładny termin zakończenia czynności sprawdzających nigdy nie jest znany, jednak organ podatkowy jest zobowiązany do przedstawienia podatnikowi przynajmniej ich orientacyjnego terminu.

Przedłużenie terminu wystawiane jest w formie postanowienia i powinno zawierać: oznaczenie organu podatkowego, datę wydania postanowienia, oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, podpis osoby upoważnionej z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zatem urząd skarbowy ma prawo do przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT. Jednak podatnik, po uprzednim złożeniu stosownego wniosku, deklaracji podatkowej i zabezpieczenia majątkowego, ma prawo do zasadniczego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – 60 dni. W celu skrócenia terminu zwrotu należy złożyć w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Zabezpieczenie może być złożone na 13 dni dni przed upływem terminu i w związku z tym zwrot zostanie dokonany na 14 dni od momentu jego złożenia. Co więcej, zabezpieczenie majątkowe może być w formie: gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia banku, weksla z poręczeniem wekslowym banku, czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku, papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub NBP, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Gdy postępowania sprawdzające wykażą, że zwrot zadeklarowany przez podatnika był zasadny, organ podatkowy musi wypłacić mu należną kwotę wraz z odsetkami opłaty prolongacyjnej (stosowanej także w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty) – 50% stawki odsetek za zwłokę, obecnie równa 6% w skali rocznej.

Nawet jeśli organ podatkowy już przyjmie daną deklarację, to ona w późniejszym czasie znów może zostać poddana weryfikacji.