0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Właściwość miejscowa sądu pracy - jak ustalić prawidłowy adres?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdarza się, że pracodawcy nie wiedzą, jaka powinna być prawidłowa właściwość miejscowa sądu pracy na świadectwie pracy i wypowiedzeniu umowy o pracę pracownika. Dzieje się tak, dlatego że bardzo często miejsce wykonywanej pracy i miejsce zamieszkania pracownika są różne. Jaki adres sądu pracy wpisać w dokumentach zatrudnionego?

Podstawa prawna obowiązku wpisania adresu sądu pracy na wypowiedzeniu i świadectwie pracy

Zgodnie z art. 30 § 5 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wpisać w treści wypowiedzenia umowy o pracę informację dotyczącą prawa do wniesienia odwołania do sądu pracy.

Art. 30 § 5 Kodeksu pracy

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Artykuł ten ma charakter instrukcyjny i pracodawca nie musi wpisać dokładnego adresu sądu pracy, jednak na ogół tak się postępuje.

Bez względu na łączącą strony umowę, a zatem bez względu na to, czy będzie to umowa o pracę zawarta na czas określony bądź na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek pouczyć pracownika o przysługującym mu prawie odwołania do sądu pracy.

Właściwość miejscowa sądu pracy jest zatem niezwykle istotna - pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Natomiast 7 dni przysługuje pracownikowi na odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Wadliwe wskazanie właściwości terytorialnej sądu nie może być podstawą do uznania wypowiedzenia za nieważne.

W treści Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. dotyczącej świadectwa pracy, w załączonym wzorze występuje pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy właściwego do rozpoznania wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa pracy.

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

Brak pouczenia o prawie odwołania się do właściwego sądu pracy może stanowić podstawę do przywrócenia terminu dokonania tej czynności.

Właściwość miejscowa sądu pracy

Właściwość miejscowa sądupracy określona jest w art. 461 §  Kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi:

Art. 461. § 1.

Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

§ 11.  

Do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Zgodnie z powyższym przepisem, pracownik ma prawo wybrać sąd pracy, który będzie mu odpowiadał ze względu:

  • na miejsce zamieszkania,
  • miejsce świadczenia pracy pracownika,
  • miejsce siedziby pracodawcy.

Art. 461 Kpc ustanawia zatem, że właściwość miejscowa sądu pracy jest przemienna, co ma za zadanie ułatwić prowadzenie sprawy przez powoda.

Pracodawca  natomiast w treści wypowiedzenia stosunku pracy i w treści świadectwa pracy wpisuje adres sądu, w okręgu którego zatrudniony odbywał pracę lub w okręgu zgodnym z siedzibą firmy. Może on również wprowadzić w pismach oba te sądu i ostatecznie to zatrudniony będzie mógł wybrać odpowiedni dla niego sąd pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów