Poradnik Przedsiębiorcy

Komu i jak długo przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi nawet po ustaniu zatrudnienia. Jednak nie we wszystkich przypadkach pracownik może ubiegać się o kontynuacje otrzymywania zasiłku. Zobacz jakie warunki muszą być spełnione by pracownik mógł ubiegać się o zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Warunki jakie należy spełnić by otrzymać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł wypłacić zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, należy spełnić określone w ustawie warunki: niezdolność do pracy trwała bez przerwy przez 30 dni i powstała:

 1. nie później niż 14 dni od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego,
 2. nie później niż 3 miesiące od ustania tytułu do ubezpieczenia w przypadku choroby zakaźnej (oznaczonej w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym “E”).

Przykład 1.

Pani Karolina była zatrudniona w firmie XXX na umowę o pracę na czas określony od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W czasie trwania zatrudnienia przedstawiła pracodawcy zwolnienie lekarskie, które trwało od 10 grudnia 2020 r. do 10 stycznia 2021 roku.

Okres zwolnienia przekroczył zatem czas trwania umowy o pracę. W podanym przykładzie pracodawca wypłaca pani Karolinie zasiłek chorobowy za okres od 10 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Za pozostały czas trwania zwolnienia (od 1 do 10 stycznia 2021 r.) zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia wypłaci jej właściwy oddział ZUS

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkim przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci zasiłku, jeżeli:

 1. osoba ma ustalone prawo do renty lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy,
 2. osoba kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym lub obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 3. osoba jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 4. osoba nie nabyła prawa do zasiłku w trakcie ubezpieczenia, ponieważ nie przepracowała wymaganego okresu wyczekiwania,
 5. ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku,
 6. osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.. 

Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku

Aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia niezbędne jest przesłanie zwolnienia e-ZLA do ZUS-u lub dostarczenie wydruku zwolnienia do właściwego oddziału ZUS, zgodnego z miejscem zamieszkania, swoje oświadczenie sporządzone na druku ZUS Z-10. Do wyliczenia wysokości zasiłku niezbędne jest także zaświadczenie od płatnika składek, czyli byłego pracodawcy odpowiednio:

 1. ZUS Z-3 - dla pracowników, którzy są lub byli zatrudnieni na umowę o pracę,
 2. ZUS Z-3b - dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących  oraz duchownych,
 3. ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Do pozostałych ubezpieczonych możemy zaliczyć: członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych, osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług lub jako osoba współpracująca, a także te, które wykonują pracę nakładczą. Do tej grupy zaliczyć możemy także osoby pobierające stypendium sportowe, odbywające służbę zastępczą, funkcjonariuszy celnych, a także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (ustawa z dnia 4 lutego 2011) oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy albo przygotowania dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy lub inny podmiot kierujący, albo osoby pobierające stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych.

Od 1 grudnia 2018 roku istnieje obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznych e-ZLA! Jeśli pracodawca pacjenta nie ma profilu na PUE to lekarz (lub asystent medyczny) musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia elektronicznego e-ZLA.

Ile może trwać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Po ustaniu zatrudnienia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy przez okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, nie dłużej jednak niż przez 182 dni lub 270 dni - gdy niezdolność spowodowana jest gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży. Niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą powinna być oznaczona na zaświadczeniu lekarskim kodem “D”, natomiast niezdolność do pracy przypadająca na okres ciąży powinna być oznaczona kodem “B”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do jednego okresu zasiłkowego dodaje wszystkie okresy niezdolności do pracy, nawet jeżeli niezdolność była spowodowana różnymi przyczynami. Okres zasiłkowy to czas pobierania zasiłku chorobowego.

W przypadku, gdy pracownik przed podjęciem zatrudnienia pobierał z ZUS-u zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy, a po rozpoczęciu pracy przedstawił zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy z tytułu tej samej choroby, to ZUS wypłaci zasiłek chorobowy, jeżeli przerwa w niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni i zaliczy go do jednego 182-dniowego okresu zasiłkowego. W tym przypadku lekarz leczący ma obowiązek wskazać na zwolnieniu e-ZLA kod choroby “A”. Jeżeli  go nie zaznaczył, to wątpliwość dotyczącą, czy niezdolność do pracy spowodowana jest tą sama chorobą, powinien wyjaśnić lekarz, który wystawił zaświadczenie lub jednostka ZUS, do której zostało ono przekazane.

Przykład 2.

Zatrudnienie ustało 15 lutego. Od 1 lutego do 30 marca (58 dni) pracownik przedstawił zwolnienie lekarskie od lekarza neurologa, z tytułu którego pobierał zasiłek chorobowy. 20 kwietnia został zatrudniony w innym zakładzie pracy, w którym przedstawił zwolnienie od 30 kwietnia do 15 maja (16 dni). To zwolnienie wystawił ponownie lekarz neurolog, zaznaczając na nim kod choroby “A”. W związku z tym, iż przerwa w niezdolności do pracy spowodowana tą samą chorobą nie wynosiła 60 dni (tylko 30), zostanie ona zaliczona do jednego 182-dniowego okresu zasiłkowego.