Poradnik Przedsiębiorcy

Zasiłek dla bezrobotnych - komu przysługuje?

Osoba bezrobotna, by móc otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, czyli tak zwaną kuroniówkę, powinna spełnić określone warunki. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Sprawdź, na jakich zasadach udzielana jest taka pomoc osobom bez zatrudnienia i jakich formalności należny dokonać aby tą pomoc otrzymać!

Na jakich warunkach przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Bezrobotnemu przysługuje prawo do zasiłku, jeżeli zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy oraz:

 • w urzędzie pracy nie ma dla niego odpowiedniej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego,

 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku m.in.:

  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy (nie uwzględniane są okresy urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni),

  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Ważne!

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobie, która prowadząc działalność gospodarczą, opłacała preferencyjne składki ZUS, gdyż podstawa wymiaru składek preferencyjnych jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do czasu pracy wlicza się również okresy:

 • urlopu wychowawczego,

 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,

 • odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od daty rejestracji we właściwym urzędzie pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych - utrata prawa do zasiłku

Osoba bezrobotna, która odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym w miejscu, pracy traci prawo do zasiłku oraz status osoby bezrobotnej.

Status osoby bezrobotnej można odzyskać po upływie co najmniej 120 dni.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje m.in. osobie, która:

 • po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac lub innej formy pomocy,

 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, wyjątek stanowi sytuacja, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków,

 • odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę

 • otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy została z tą osobą rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne).