0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Komu i w jakiej wysokości przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoba bezrobotna, by móc otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, czyli tak zwaną kuroniówkę, powinna spełnić określone warunki. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Sprawdź, na jakich zasadach udzielana jest taka pomoc osobom bez zatrudnienia i jakich formalności należy dokonać, aby ją otrzymać!

Zasiłek dla bezrobotnych - komu przysługuje świadczenie dla bezrobotnych (kuroniówka)?

Bezrobotnemu przysługuje prawo do zasiłku, jeżeli zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy oraz:

 1. W urzędzie pracy nie ma dla niego odpowiedniej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego,
 2. W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku m.in.:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy (nieuwzględniane są okresy urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni),
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobie, która prowadząc działalność gospodarczą, opłacała preferencyjne składki ZUS, gdyż podstawa wymiaru składek preferencyjnych jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do czasu pracy wlicza się również okresy:

 • urlopu wychowawczego,
 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. 

Zasiłek dla bezrobotnych – utrata prawa do zasiłku

Osoba bezrobotna, która odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy, traci prawo do zasiłku oraz status osoby bezrobotnej.

Status osoby bezrobotnej można odzyskać po upływie co najmniej 120 dni.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje m.in. osobie, która:

 • po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac lub innej formy pomocy,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy rozwiązała stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, wyjątek stanowi sytuacja, gdy porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków,
 • odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • otrzymała odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy została z tą osobą rozwiązana umowa o pracę bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne).

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024 ?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez okres od 6 do 12 miesięcy. Długość wypłaty świadczenia zależy od kilku czynników, spośród których można wymienić na przykład stopę bezrobocia na terenie powiatu.

Aktualnie od 1 czerwca 2023 roku przy stażu pracy od 5 do 20 lat, wynosi 1 491,10 zł brutto (1 357,63 zł netto) przez pierwsze 3 miesiące prawa do zasiłku, a przez kolejne – 1 171,60 zł brutto (1 066,16 zł netto). Kwoty te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od stażu pracy:

 • zasiłek obniżony – 80% kwoty bazowej otrzymują ci, którzy przepracowali mniej niż 5 lat, czyli 1 193,60 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące i 937,30 zł brutto po trzech miesiącach;
 • zasiłek podwyższony – 120% kwoty bazowej otrzymują ci, którzy przepracowali więcej niż 20 lat, czyli 1 790,30 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące i 1 406,00 zł  brutto po trzech miesiącach.

Przykład 1.

Pan Marcin stracił pracę, po 15 latach pracy. Po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy przyznano mu zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 1 491,10 zł brutto. Jeśli Pan Marcin nie znajdzie zatrudnienia w ciągu 3 miesięcy, jego zasiłek po tym okresie będzie wynosił 1 171,60 zł brutto.

Jakie dokumenty należy złożyć podczas rejestracji w urzędzie?

W celu rejestracji w urzędzie pracy konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Do wglądu urzędnikom należy przedstawić świadectwa szkoły, dyplomy oraz innego rodzaju dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe. Następnie przestawić należy posiadane świadectwa pracy bądź inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, w celu ustalenia stażu pracy, niezbędnego między innymi do obliczenia wysokości zasiłku. W przypadku byłych przedsiębiorców, którzy starają się o zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia z ZUS-u poświadczającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz zaświadczenie o wykreśleniu lub zawieszeniu wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.

Zasiłek dla bezrobotnych - najważniejsze informacje

 • Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2024?

  Kwota wyjściowa to 1 491,10 zł brutto — stanowiąca 100% zasiłku dla osób bezrobotnych Ta kwota zasiłku dla bezrobotnych obowiązuje od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.
 • Konieczne jest przepracowanie minimum 365 dni, w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów