Poradnik Przedsiębiorcy

Jak prawidłowo ustalić dochód pracownika dla celów ZFŚS?

Przyznanie pracownikowi usług, świadczeń oraz dopłat z ZFŚS jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej, a także materialnej zatrudnionego. W związku z tym pracodawca powinien podjąć działania mające na celu zbadanie sytuacji materialnej pracownika, dzięki czemu możliwe będzie ustalenie wysokości i zakresu świadczeń otrzymywanych przez pracownika z ZFŚS. Jak oszacować dochód pracownika dla celów ZFŚS? Sprawdź!

Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS

Przepisy ustawy o ZFŚS nie regulują zasad przyznawania świadczeń socjalnych uprawnionym osobom, ani nie przewidują zasad rozdzielania środków na poszczególne cele. Zasady te należy ustalić wewnętrznie, sporządzając regulamin zakładowy, w którym zostaną określone poszczególne kryteria.

Ważne!

Zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS przyznawanie świadczeń z ZFŚS jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

Świadczenia z funduszu powinny być przyznawane osobom faktycznie potrzebującym wsparcia i pomocy. Nie można przydzielać świadczeń po równo każdemu pracownikowi, należy brać pod uwagę dochód przypadający na jednego członka rodziny - nie tylko na danego pracownika.

Ważne!

Podstawowym kryterium przyznawania świadczeń z ZFŚS jest określone w ustawie kryterium socjalne uwzględniające sytuację rodzinną, materialną i osobistą pracownika. Tworząc regulamin wewnętrzny dotyczący ZFŚS, można wprowadzić dodatkowe kryteria, pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z tymi wskazanymi w ustawie o ZFŚS.

Dochód pracownika dla celów ZFŚS na podstawie oświadczenia pracownika

Ustawa o ZFŚS nakłada na pracodawcę obowiązek podziału środków z funduszu w oparciu o kryteria socjalne. Oznacza to, że wysokość wypłacanych świadczeń nie może być równa dla każdego pracownika, dlatego należy ustalić dochód pracownika dla celów ZFŚS.

W ustawie nie został określony sposób uzyskania przez pracodawcę potrzebnych informacji, w związku z tym to pracodawca decyduje o sposobie zdobywania danych. W regulaminie wewnętrznym ZFŚS należy zawrzeć zapis o tym, w jakiej formie należy przekazać pracodawcy informacje na potrzeby przyznania środków z ZFŚS.

Najczęściej stosowaną formą oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest złożone przez pracownika oświadczenie. Pracodawca może również żądać dokumentów potwierdzających opisaną w oświadczeniu sytuację, np. zaświadczenia o zarobkach pozostałych członków rodziny, zaświadczenia lekarskie w zależności od przedstawionej sytuacji.

Ważne!

Sposób potwierdzania sytuacji przedstawionej w oświadczeniu powinien być jasno określony w regulaminie ZFŚS.

Dochód pracownika dla celów ZFŚS oraz sytuacja rodzinna powinny zostać przedstawione na dokumencie, który określać będzie:

  • liczbę osób pozostających w danym gospodarstwie domowym,

  • dochód brutto na członka rodziny (z uwzględnieniem wszystkich źródeł),

  • stan cywilny,

  • liczbę dzieci,

  • liczbę osób z orzeczoną niepełnosprawnością,

  • liczbę osób przewlekle chorych.

Możesz ocenić ten artykuł