0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak prawidłowo ustalić dochód pracownika dla celów ZFŚS?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przyznanie pracownikowi usług, świadczeń oraz dopłat z ZFŚS jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej, a także materialnej zatrudnionego. W związku z tym pracodawca powinien podjąć działania mające na celu zbadanie sytuacji materialnej pracownika, dzięki czemu możliwe będzie ustalenie wysokości i zakresu świadczeń otrzymywanych przez pracownika z ZFŚS. Jak oszacować dochód pracownika dla celów ZFŚS? Sprawdź!

Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS

Przepisy ustawy o ZFŚS nie regulują zasad przyznawania świadczeń socjalnych uprawnionym osobom, ani nie przewidują zasad rozdzielania środków na poszczególne cele. Zasady te należy ustalić wewnętrznie, sporządzając regulamin zakładowy, w którym zostaną określone poszczególne kryteria.

Zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS przyznawanie świadczeń z ZFŚS jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

Świadczenia z funduszu powinny być przyznawane osobom faktycznie potrzebującym wsparcia i pomocy. Nie można przydzielać świadczeń po równo każdemu pracownikowi, należy brać pod uwagę dochód przypadający na jednego członka rodziny - nie tylko na danego pracownika.

Podstawowym kryterium przyznawania świadczeń z ZFŚS jest określone w ustawie kryterium socjalne uwzględniające sytuację rodzinną, materialną i osobistą pracownika. Tworząc regulamin wewnętrzny dotyczący ZFŚS, można wprowadzić dodatkowe kryteria, pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z tymi wskazanymi w ustawie o ZFŚS.

Dochód pracownika dla celów ZFŚS na podstawie oświadczenia pracownika

Ustawa o ZFŚS nakłada na pracodawcę obowiązek podziału środków z funduszu w oparciu o kryteria socjalne. Oznacza to, że wysokość wypłacanych świadczeń nie może być równa dla każdego pracownika, dlatego należy ustalić dochód pracownika dla celów ZFŚS.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenia wypłacone pracownikom z ZFŚS są wolne od podatku dochodowego do wysokości 1000 zł. 

W ustawie nie został określony sposób uzyskania przez pracodawcę potrzebnych informacji, w związku z tym to pracodawca decyduje o sposobie zdobywania danych. W regulaminie wewnętrznym ZFŚS należy zawrzeć zapis o tym, w jakiej formie należy przekazać pracodawcy informacje na potrzeby przyznania środków z ZFŚS.

Najczęściej stosowaną formą oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest złożone przez pracownika oświadczenie. Pracodawca może również żądać dokumentów potwierdzających opisaną w oświadczeniu sytuację, np. zaświadczenia o zarobkach pozostałych członków rodziny, zaświadczenia lekarskie w zależności od przedstawionej sytuacji.

Sposób potwierdzania sytuacji przedstawionej w oświadczeniu powinien być jasno określony w regulaminie ZFŚS.

Dochód pracownika dla celów ZFŚS oraz sytuacja rodzinna powinny zostać przedstawione na dokumencie, który określać będzie:

  • liczbę osób pozostających w danym gospodarstwie domowym,
  • dochód brutto na członka rodziny (z uwzględnieniem wszystkich źródeł),
  • stan cywilny,
  • liczbę dzieci,
  • liczbę osób z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • liczbę osób przewlekle chorych.

W zakładzie pracy, w którym pracownicy pozostają w związkach pozamałżeńskich, zwykle stosuje się ocenę sytuacji socjalnej poprzez ustalenie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z definicją GUS-u, gospodarstwem domowym jest zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających wspólnie i wspólnie utrzymujących się.

W związku z powyższym przyjęcie tej definicji w regulaminie ZFŚS pozwala, by określony w oświadczeniu dochód pracownika dla celów ZFŚS był rzeczywistym dochodem pracownika, który pozostaje w stałym związku nieformalnym. Uwzględniane są wówczas również dzieci własne pracownika oraz dzieci konkubenta.

Wzór oświadczenia powinien stanowić załącznik do regulaminu ZFŚS.
W regulaminie ZFŚS można określić, o jakie świadczenia mogą starać się pracownicy oraz osoby uprawnione.

Regulamin ZFŚS powinien określać sposób ustalania dochodu pracownika dla celów ZFŚS, czyli m.in.:

  • okres, z jakiego należy przyjąć dochody rodziny,
  • osoby, których dochody należy wziąć pod uwagę,
  • składniki wynagrodzenia przyjmowane do wyliczenia dochodu.

Na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia pracodawca jest w stanie określić dochód pracownika dla celów ZFŚS, sytuację życiową i materialną pracownika oraz podjąć decyzję o przyznaniu mu pomocy z ZFŚS.

Przyznanie pracownikowi świadczeń z ZFŚS jest uzależnione od sytuacji materialnej zatrudnionego. W związku z tym pracodawca powinien ustalić dochód pracownika oraz sytuacje rodzinną. Sposób potwierdzania tych danych powinien być jasno określony w regulaminie ZFŚS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów