Poradnik Przedsiębiorcy

Urlop wychowawczy a staż pracy i nagroda jubileuszowa

Urlop wychowawczy wśród pracowników oraz wśród pracodawców wywołuje sporo kontrowersji i pytań. Wśród najczęstszych z pewnością pojawia się to, czy urlop wychowawczy wlicza się do stażu pracy oraz czy w okresie tym przysługuje pracownicy prawo do nagrody jubileuszowej? Wyjaśniamy poniżej.

Urlop wychowawczy - zasady

Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi będącemu rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka, który posiada co najmniej 6-miesięczny staż zatrudnienia (tj. bieżący oraz poprzednie okresy pracy). Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Może zostać podzielony na 5 części i udzielany jest na wniosek pracownika. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Co ważne, 1 miesiąc urlopu pozostaje do wyłącznej dyspozycji każdego z rodziców. Oznacza to, że jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu. Dodatkowo obojgu rodzicom przysługuje prawo do jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez 4 miesiące.

Urlop wychowawczy a staż pracy

Artykuł 1865 Kodeksu pracy mówi, że “okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.” Czyli gdy pracownik wróci do pracy, jego staż pracy zostaje zwiększony proporcjonalnie do czasu trwania urlopu wychowawczego. Nie traci praw do urlopu wypoczynkowego, premii i innych świadczeń - to powoduje wiele problemów z interpretacją w kwestii nagród jubileuszowych i rozmaitych premii.

Nagroda jubileuszowa w trakcie urlopu wychowawczego

W prywatnych firmach dodatki do pensji pozostają w gestii przedsiębiorcy - mogą one znaleźć się w regulaminie pod różnymi postaciami, np. premii za staż czy za wyniki. Przyznawanie premii zależnych wprost od długości (premie stażowe) osobom na urlopach wychowawczych wywołuje kontrowersje. Trzeba przypomnieć, że w jednostkach publicznych istnieją takie premie do pensji jak:

  • dodatek za wieloletnią pracę,
  • nagroda jubileuszowa,
  • jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę.

Wszystkie są obligatoryjne - na podstawie art. 36 Ustawy o pracownikach samorządowych. Jest to zarzewiem sporu między czynnie pracującymi a rodzicami na urlopach wychowawczych.

Urlop wychowawczy a nagrody i inne świadczenia

Spór rozstrzygnął Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 3 czerwca 1992 r., sygn. akt I PZP 33/92, OSNC 1993/1-2/10. Pracownik nie wykonuje pracy, nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia, nie wypłaca mu się również pochodnych tego wynagrodzenia. Ale gdy wróci do pracy i wypłaty zostaną wznowione, także wypłata premii podlega wznowieniu.