Poradnik Przedsiębiorcy

Zakres obowiązków pracownika - wzór z omówieniem

Pracodawca jest zobowiązany do zapoznania pracownika, który podejmuje pracę na określonym stanowisku, z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi uprawnieniami. Przepisy nie określają, czy zakres obowiązków pracownika powinien być sporządzony w formie pisemnej. Jednak dla celów dowodowych najlepiej, aby przybrał postać dokumentu.

Zakres obowiązków pracownika- treść i forma sporządzenia

Zakres obowiązków pracownika zależy indywidualnie od konkretnego stanowiska pracy i specyfiki pracy.

Rodzaj wykonywanej pracy powinien zostać określony w umowie o pracę. W treści umów często znajduje się zapis, który precyzuje zajmowane przez pracownika stanowisko, a tym samym rodzaj wykonywanej pracy. Zakres czynności stanowi doprecyzowanie określonego w umowie zakresu obowiązków, dlatego nie może wykraczać poza jego ramy. Oznacza to, że pracodawca jest uprawniony do wydawania poleceń tylko w granicach określonych rodzajem umówionej pracy.

Zakres i miara obowiązków dotyczących pracy powinny być przy tym adekwatne do jej charakteru i stopnia złożoności, a także wykształcenia pracownika i jego zawodowego doświadczenia.

Pracodawca może określić zakres obowiązków pracownika w formie ustnej, ponieważ nie jest to zabronione przepisami prawa. Do pracodawcy należy decyzja, czy nada temu zakresowi formę pisemną, czy też pozostanie przy ustnym pouczeniu pracownika o ciążących na nim obowiązkach. Jednak warto, by zakres obowiązków pracownika przybrał formę pisemną. Zakres czynności nie musi być integralną częścią umowy o pracę. Zazwyczaj w umowie określony jest tylko rodzaj pracy lub stanowisko bez konkretnego wskazania, jakie czynności będą należały do zadań pracownika. Najlepiej, aby wykaz czynności stanowił odrębny dokument, a nie integralną część umowy o pracę, gdyż w razie potrzeby łatwiej go zmienić. W przeciwnym wypadku każda zmiana w zakresie obowiązków wiąże się z koniecznością zawarcia z pracownikiem porozumienia lub jeżeli pracownik nie wyraża na nie zgody, na wręczeniu wypowiedzenia zmieniającego.

Sporządzając odrębny dokument, w którym zostaną wymienione konkretne czynności, jakie będzie wykonywał pracownik i za które jest on odpowiedzialny, istnieje możliwość jego skorygowania, bez konieczności ingerowania w treść umowy o pracę. Zakres obowiązków pracownika należy umieścić w aktach osobowych pracownika w części B.

Zakres obowiązków pracownika - zmiana w trakcie zatrudnienia

Zmiany zakresu czynności oznaczające wykonywanie tego samego rodzaju umówionej pracy nie wymagają zmiany treści umowy o pracę.

W przypadku gdy czynności, które mają być wykonywane przez pracownika, wykraczają poza granice umówionego rodzaju pracy, nazwy stanowiska, funkcji i zawodu, zmianę zakresu czynności należy wprowadzić w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego do umowy o pracę. Pracodawca powinien więc unikać zmian zakresu obowiązków pracownika, które w rzeczywistości będą stanowić ukrytą formę zmiany umowy o pracę – poprzez nałożenie na pracownika obowiązków niemieszczących się w granicach rodzaju umówionej pracy. Zmianie w takim przypadku ulegnie rodzaj wykonywanej pracy określony w umowie o pracę.

Wypowiedzenie warunków umowy o pracę będzie dokonane wówczas, gdy w formie pisemnej zaproponowano pracownikowi nowe warunki. W takim wypadku umowa o pracę z pracownikiem, który do połowy okresu wypowiedzenia złoży pracodawcy oświadczenie o nieprzyjęciu proponowanych warunków, ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Natomiast przyjęcie przez pracownika nowych warunków pracy skutkuje ich wejściem w życie po upływie okresu wypowiedzenia.

Do pobrania:

pdf
Asia - Wzór- Zakres obowiązków pracowników (1).pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Asia - Wzór- Zakres obowiązków pracowników (1).docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie