0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wymiar czasu pracy w ruchu ciągłym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praca w ruchu ciągłym jest rozwiązaniem organizacyjnym umożliwiającym elastyczne zarządzanie czasem pracy. W odniesieniu do pracowników zatrudnionych w ramach tego systemu Kodeks pracy (kp) ustala szczególny sposób obliczania wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym okresie rozliczeniowym. Jak wyliczyć wymiar czasu pracy w ruchu ciągłym? Przeczytaj w artykule.

System czasu pracy w ruchu ciągłym

Zgodnie z art. 138 § 1 i 2 kp przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane (praca w ruchu ciągłym), a także w przypadku, gdy praca nie może być wstrzymana ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności, może być stosowany system czasu pracy, w którym jest dopuszczalne:

 • przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień
 • w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni,
 • a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin.

Zatem skoro dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony tylko w niektórych tygodniach, to jeżeli okres rozliczeniowy wynosi 4 tygodnie, wspomniane przedłużenie może wystąpić maksymalnie w 3 tygodniach.

O tym [...], czy praca ma charakter pracy „w ruchu ciągłym” nie decyduje ani zakres wykorzystania mocy produkcyjnych zakładu pracy, ani możliwości produkcyjnych pracownika, lecz okoliczność, czy wykonywanie pracy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu jest konieczne z punktu widzenia zabezpieczenia prawidłowego procesu produkcyjnego oraz prawidłowej działalności urządzeń produkcyjnych [...] [wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 29 września 1975 roku, I PRN 23/75].

Praca w ruchu ciągłym jest wykonywana na trzy zmiany. Zachodzi zatem konieczność tzw. łamania zmian i związanego z tym odpowiedniego przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy dla jednej lub dla dwóch zmian, aby pozostałej zmianie umożliwić skorzystanie z cotygodniowego wypoczynku.

Za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 pkt 1 kp, czyli jak za pracę w godzinach nadliczbowych, w wysokości 100% wynagrodzenia.

Wymiar czasu pracy w ruchu ciągłym

Sposób ustalania obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym określono co do zasady w artykule 130 kp, który nakazuje:

 • pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 • dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku oraz
 • odjąć od uzyskanego wyniku po 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

W odróżnieniu od wszystkich innych systemów czasu pracy do ustalania wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika zatrudnionego w ramach systemu czasu pracy w ruchu ciągłym zamiast art. 130 kp należy stosować unormowania zawarte w art. 138 § 3–5 wspomnianego aktu prawnego. Zgodnie z tym przepisem wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 • mnożąc 8 godzin przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym, z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a następnie
 • dodając do otrzymanej liczby liczbę godzin odpowiadającą przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy, która nie może przekraczać 4 godzin na każdy tydzień okresu rozliczeniowego, w którym następuje przedłużenie czasu pracy.

Przykład 1.

Rozpatrujemy okres rozliczeniowy wynoszący 4 tygodnie w dniach od 2 (poniedziałek) do 29 (niedziela) maja 2022 roku. Liczba dni kalendarzowych przypadających w tym okresie rozliczeniowym wynosi 28, w tym 4 niedziele, 4 wolne soboty i 1 święto (3 maja – wtorek). Zatem dni roboczych jest w tym okresie rozliczeniowym 19 (28 – 4 – 4 – 1), co daje 152 godziny (19 x 8 godzin). Pracodawca ustalił, że w każdym z 3 pierwszych (spośród 4) tygodni okresu rozliczeniowego ma miejsce przedłużenie tygodniowego wymiaru czasu pracy o 4 godziny. Do 152 godzin należy więc dodać jeszcze 12 godzin przedłużenia (3 x 4 godziny). W związku z tym obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy wynosi w omawianym okresie rozliczeniowym 164 godziny. Jest to najwyższy możliwy wymiar czasu pracy w ruchu ciągłym, gdyż pracodawca zastosował maksymalne przedłużenie czasu pracy wynoszące 4 godziny na tydzień, przy założeniu, że przynajmniej w 1 tygodniu czas pracy nie może zostać przedłużony.

Dla porównania, wymiar czasu pracy dla wyżej wskazanego okresu rozliczeniowego obliczony na ogólnych zasadach (zgodnie z art. 130 kp) wyniósłby 152 godziny, co wynika z następującego działania matematycznego: 40 godzin x 4 tygodnie – 8 godzin z tytułu Święta Trzeciego Maja.

Przykład 2.

Dla wykazania, że zastosowanie zasad obliczania wymiaru czasu pracy w ruchu ciągłym, określonych w art. 138 § 3–5 Kodeksu pracy, rzeczywiście gwarantuje spełnienie wskazanych na wstępie wymogów, określonych w § 1 tego artykułu, a w szczególności dochowanie limitu przedłużenia czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień, można rozpatrzyć przypadek, w którym poza niedzielami i dniami wolnymi od pracy, ustalonymi w celu zapewnienia 5-dniowego tygodnia pracy, w danym okresie nie występują inne dni wolne (święta). W takim przypadku w 4-tygodniowym okresie rozliczeniowym występuje 20 dni roboczych (po 5 w każdym tygodniu), co odpowiada 160 godzinom (20 x 8 godzin). Jeżeli pracodawca dokona maksymalnego przedłużenia czasu pracy w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym, wynoszącego po 4 godziny w 3 spośród 4 tygodni tego okresu, to będzie ono wynosić w sumie 12 godzin. Zatem wymiar czasu pracy obejmie łącznie 172 godziny. To oznacza, że przeciętnie pracownik będzie miał do przepracowania w tym okresie rozliczeniowym 43 godziny na tydzień (172 / 4), co dokładnie odpowiada maksymalnej wielkości określonej w art. 138 § 1 Kodeksu pracy.

Przypadek nieobecności pracownika w pracy

Przy obliczaniu obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym, zarówno na podstawie art. 130, jak i art. 138 § 3–5 Kodeksu pracy, wymiar ten należy obniżyć o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Przykład 3.

Przyjmijmy, że w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w przykładzie 1., pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby w dniach od 9 do 13 maja. Obowiązujący go rozkład czasu pracy przewidywał następujące liczby godzin pracy w poszczególnych dniach:

 • 9 maja – 8 godzin,
 • 10 maja – 8 godzin,
 • 11 maja – 8 godzin,
 • 12 maja – 8 godzin,
 • 13 maja – 12 godzin,
 • czyli razem 44 godziny.

W związku z powyższym wymiar 164 godzin należy obniżyć w odniesieniu do tego pracownika o 44 godziny, co oznacza, że liczba godzin do przepracowania przez niego w rozpatrywanym okresie rozliczeniowym wynosi 120.

Ograniczenia możliwości stosowania pracy w ruchu ciągłym

Zgodnie z art. 148 Kodeksu pracy w systemie czasu pracy w ruchu ciągłym czas pracy:

 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • pracownic w ciąży,
 • pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia, bez ich zgody

– nie może przekraczać 8 godzin. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem z tego powodu wymiaru jego czasu pracy.

Wymiar czasu pracy przekraczający 8 godzin na dobę nie może być również stosowany wobec pracowników młodocianych (art. 202 Kodeksu pracy).

A zatem chociaż nie jest zakazane zatrudnianie wymienionych kategorii pracowników w systemie czasu pracy w ruchu ciągłym, to nie można wobec nich stosować przedłużonego dobowego czasu pracy (ponad 8-godzinną normę dobową).

Praca w ruchu ciągłym jest szczególnym rozwiązaniem organizacyjnym, którego wprowadzenie musi być uzasadnione okolicznościami opisanymi w art. 138 Kodeksu pracy. Dokonanie tego z naruszeniem warunków kodeksowych nie ma mocy wiążącej, jako sprzeczne z ustawą (por. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23 października 1979 roku, I PRN 123/79).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów