Poradnik Przedsiębiorcy

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony - podstawowe informacje

Podpisując umowę na czas określony, strony ustalają konkretną datę zakończenia obowiązywania umowy o pracę. W różnych sytuacjach może się jednak pojawić potrzeba jej rozwiązania. Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby było możliwe wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Dzień zakończenia umowy o pracę zawartej na czas określony wyznacza konkretna data. Możliwe jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia dla umów na czas określony, jak i na czas nieokreślony jest określony w ten sam sposób i jest on uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia na czas określony wynosi:

  • 2 tygodnie - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc - jeżeli zatrudnienie wynosi co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące - gdy zatrudnienie trwa minimum 3 lata.

Istnieje również możliwość wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia przez jedną ze stron. 

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony przez pracodawcę jest możliwe w trybie natychmiastowym z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy) lub z przyczyn przez niego niezawinionych (art. 53 Kodeksu pracy).

Natomiast pracownik może rozwiązać umowę na czas określony na podstawie przepisów art. 55 Kodeksu pracy, czyli w przypadku gdy:

  • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Oczywiście w trakcie zatrudnienia muszą zaistnieć przyczyny pozwalające na skorzystanie z tych trybów rozwiązania umowy.

Trzecią możliwością zakończenia współpracy między stronami jest podpisanie przez nie porozumienia stron.

Dostarczenie wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do pracownika w sposób pozwalający na zapoznanie się z jego treścią. W związku z tym, jeżeli pracownik odmawia przyjęcia wypowiedzenia, pracodawca powinien dla celów dowodowych udokumentować próbę doręczenia pisma, np. poprzez wysyłkę listem poleconym.

Dni wolne w okresie wypowiedzenia

Pracownik w okresie wypowiedzenia ma obowiązek wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracodawca udzieli mu takiego urlopu. Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy jest swobodną decyzją pracodawcy, gdyż może on wypłacić pracownikowi za niewykorzystany urlop ekwiwalent pieniężny.

W sytuacji gdy okres wypowiedzenia umowy o pracę trwa nie krócej niż dwa tygodnie, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy. Jeżeli okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie lub miesiąc, pracownikowi przysługują dwa dni robocze na poszukiwanie pracy, natomiast w przypadku wypowiedzenia trzymiesięcznego - 3 dni robocze. Uprawnienie to jest realizowane na wniosek pracownika.