0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności - jakie konsekwencje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W większości przypadków zmiana miejsca prowadzenia działalności lub adresu zamieszkania przedsiębiorcy związana jest głównie jest ze zmianą urzędu skarbowego, a co za tym idzie - miejsca rozliczania podatku.

Kogo należy powiadomić przy zmianie adresu zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności?

Instytucją, którą należy powiadomić o zmianie miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej jest CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Na zgłoszenie zmiany adresu przedsiębiorca ma 7 dni od jej wystąpienia. Może to zrobić poprzez złożenie wniosku w dowolnym urzędzie miasta lub gminy lub przesłanie wniosku on-line.

Podatek VAT a zmiana miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności

Ordynacja podatkowa mówi, że prawidłowym organem podatkowym dla podatnika prowadzącego własny biznes jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy adresowi, pod którym prowadzona jest działalność. Jednakże istnieje kilka wyjątków od tego przepisu:

  • jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność pod kilkoma adresami, które podlegają pod różne urzędy skarbowe, to urzędem, w którym należy rozliczać VAT, będzie ten właściwy do miejsca zamieszkania;

  • w przypadku kiedy przedsiębiorca nie ma siedziby działalności albo stałego miejsca prowadzenia na terenie Polski, to właściwym organem podatkowym jest dla niego Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście;

  • jeśli podczas okresu rozliczeniowego nastąpi zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub miejsca prowadzenia jego działalności, która spowoduje zmianę właściwego urzędu skarbowego, to deklarację VAT należy złożyć w urzędzie właściwym dla ostatniego dnia tego okresu.

Podatek dochodowy a zmiana miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności

Z podatku dochodowego przedsiębiorca rozlicza się w urzędzie skarbowym właściwym dla jego stałego miejsce zamieszkania. Wyjątkiem jest tutaj prowadzenie działalności na zasadach karty podatkowej. W przypadku takiej formy opodatkowania właściwym organem jest urząd skarbowy właściwy dla zorganizowanego zakładu wskazanego we wniosku rejestracyjnym do CEIDG. Jeśli działalność nie została zgłoszona do centralnej ewidencji lub wykonuje się ją bez zorganizowanego zakładu, to wtedy pod uwagę należy wziąć miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Jeśli zmiana miejsca zamieszkania wystąpi w czasie trwania okresu rozliczeniowego, to tak jak w przypadku rozliczenia VAT, zaliczka na PIT musi zostać rozliczona w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego dnia tego okresu.

Zarówno w przypadku VAT, jak i podatku dochodowego przy zmianie miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności zastosowanie mają jeszcze następujące przepisy prawa podatkowego:

  • jeśli zmiana urzędu skarbowego nastąpi w trakcie trwania postępowania bądź też kontroli podatkowej, to właściwym organem podatkowym pozostaje urząd właściwy dla dnia rozpoczęcia tych czynności;

  • jeśli zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub prowadzenia działalności będzie miała miejsce po zakończeniu okresu rozliczeniowego, to w przypadku spraw dotyczących poprzednich okresów rozliczeniowych (poprzednich lat podatkowych), odpowiednim urzędem do ich wyjaśniania jest urząd skarbowy, właściwy dla nowego adresu zamieszkania lub prowadzenia działalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów