Poradnik Przedsiębiorcy

Aneks do umowy - wzór z omówieniem

Aneks do umowy - charakterystyka

Umowy zawierane w obrocie gospodarczym dosyć często wymagają wprowadzenia drobnych zmian, ze względu na ich długi czas trwania. Tych zmian można dokonać właśnie za pomocą aneksowania, czyli poprzez aneks do umowy już istniejącej.

W każdej umowie można znaleźć inny zapis dotyczący formy wprowadzania zmian, dlatego bardzo ważne jest, aby aneks był sporządzony dokładnie w taki sposób, jak określono w umowie. Dlatego jeżeli umowa została sporządzona np. w formie aktu notarialnego, tak samo należy przygotować aneks.

Za pomocą aneksu możliwe są:

  • zmiana postanowienia umowy,

  • dodanie nowych postanowień,

  • uchylenie postanowień.

W związku z powyższym, sporządzając aneks można zmienić treść umowy w dowolny, odpowiadający stronom sposób - zwiększyć wartość kontraktu czy np. wydłużyć czas najmu lokalu. Bardzo często aneks jest także używany do korekty błędów, które znalazły się w umowie.

Do jednej umowy można sporządzić dowolną ilość aneksów. Tym sposobem, jeżeli umowa najmu jest podpisana np. na rok, kolejne okresu najmu można po prostu aneksować, bez konieczności sporządzania kolejnej umowy.

Najważniejsze elementy aneksu do umowy

Najważniejsze elementy przy sporządzaniu aneksu do umowy:

  • określenie, jakiej umowy dotyczy (nr, data, miejsce jej podpisania),

  • określenie stron umowy a tym samym i aneksu,

  • wskazanie przedmiotu umowy oraz zmian, które poprzez aneks są do niej wprowadzane.

W pierwszej części aneksu strony umieszczają dane, które dotyczą umowy, do której sporządzany jest aneks. Następnie spisują swoje dane oraz podpisują dokument. Można zaznaczyć (jednak nie jest to konieczne), czego konkretnie dotyczy aneks - np. umowy najmu.

Najistotniejszą częścią aneksu jest miejsce, gdzie zostają opisane zmiany wprowadzane do umowy. Najprościej jest oprzeć się na elementach zawartych już w umowie i odnosić się do konkretnych paragrafów czy punktów. Należy to zrobić tak, aby jasno wynikało z aneksu, które elementy i w jaki sposób uległy zmianie.

Dla przykładu, zmieniając postanowienie jednego z paragrafów, należy wskazać, np: “strony zgodnie ustalają, iż miesięczny czynsz za najem określony w § 2 w kwocie 2000 zł, ulega zmianie na 2200 zł.”

Wprowadzając aneks do umowy, nie można zapomnieć o adnotacji, że pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie czy pozostają bez zmian. Aneks, tak samo jak umowa do której został wprowadzony, musi zostać podpisany przez obie strony i dołączony do pierwotnego dokumentu.

Do pobrania:

pdf
Aneks do umowy - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Aneks do umowy - wzór.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie