0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Procedura samofakturowania w KSeF - czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o VAT dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez nabywcę towarów lub usług. Tryb ten określamy jako „samofakturowanie”. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, czy procedura samofakturowania w KSeF będzie nadal dostępna i jakie przepisy będą ją obowiązywać.

Umowa w sprawie wystawiania faktur

Analizowana przez nas instytucja samofakturowania została uregulowana w art. 106d ustawy o VAT. W tym miejscu zaznaczmy, że po 1 lipca 2024 roku – tj. po wejściu w życie obowiązkowego KSeF – treść art. 106d ustawy o VAT nie ulegnie zmianie. W konsekwencji prezentowane wyjaśnienia są aktualne zarówno jeżeli chodzi o obecnie obowiązujące przepisy, jak i o stan przyszły.

Wskażmy zatem, że zgodnie z art. 106d ust. 1 ustawy o VAT podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1 (tj. podatnika podatku VAT), nabywający towary lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego podatnika faktury:

  • dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz tego podmiotu,
  • dokumentujące zaliczkę na poczet dostawy lub świadczenia usługi

– jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Tak wystawiona faktura powinna zawierać wyraz „samofakturowanie” (art. 106e ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT).

W świetle powyższego zauważmy, że instytucja samofakturowania stanowi wyjątek od reguły, zgodnie z którą to sprzedawca towarów lub usług wystawia faktury. W myśl ww. przepisu ustawy funkcja ta może zostać powierzona także nabywcy towarów lub usług.

Z treści art. 106d ustawy o VAT wynika, że wystawianie faktur w procesie „samofakturowania” może zostać zastosowane pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim konieczne jest istnienie wcześniej zawartej (a zatem zawartej przed wystawieniem pierwszej faktury przez nabywcę w imieniu i na rzecz podatnika dokonującego sprzedaży) umowy. Ustawodawca nie określa żadnych – poza jednym – elementów, które umowa ta powinna zawierać. Ww. elementem, który powinien zostać ujęty w przedmiotowej umowie, jest określenie procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę, w imieniu i na rzecz którego faktury są wystawiane.

Jak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji z 15 lipca 2022 roku (nr 0114-KDIP1-3.4012.179.2022.1.KP), przepisy ustawy wymagają istnienia procedury zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługę, nie wskazują natomiast, jak procedura ta ma być określona. Jednocześnie należy wskazać, że przepisy w zakresie podatku VAT nie przewidują żadnych ograniczeń lub wymogów odnośnie do sposobu zatwierdzania przez podatnika faktur, wystawionych w jego imieniu i na jego rzecz przez nabywcę, w procedurze samofakturowania. Strony umowy o samofakturowaniu mogą zatem w dowolny sposób kształtować formę zatwierdzania poszczególnych faktur wystawianych przez nabywcę w imieniu i na rzecz podatnika – sprzedawcy towarów lub usług.

Ponadto Dyrektor KIS wskazał w ww. interpretacji, że ważne jest, aby strony transakcji potrafiły udowodnić, że umowa taka została zawarta i że sprzedawca/usługodawca zatwierdza poszczególne faktury według określonej przez strony zasady. Istotne jest także określenie właściwej procedury akceptacji faktur przez sprzedawcę.

Warunkiem dopuszczalności stosowania procedury samofakturowania jest istnienie umowy w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

Procedura samofakturowania w KSeF

Procedura samofakturowania została przewidziana wyłącznie dla podatników podatku VAT, a więc dla szeroko rozumianego grona przedsiębiorców. Z procedury samofakturowania nie można skorzystać w sytuacji, gdy nabywcą towarów lub usług jest konsument, tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Jeżeli powyższą kwestię chcemy odnieść do kwestii wystawiania e-faktur, to należy wskazać, że zgodnie z art. 106ga ust. 1 ustawy o VAT – w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2024 roku – podatnicy są obowiązani wystawiać faktury ustrukturyzowane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. W katalogu czynności wyłączonych z obowiązku wystawiania e-faktur nie wymieniono samofakturowania, co prowadzi do wniosku, że możliwe jest skorzystanie z tej procedury w ramach KSeF.

Również w uzasadnieniu do projektu ustawy możemy przeczytać, że obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych oraz zasady ich wystawiania wprowadzane w przepisach ustawy o VAT dla dostawcy lub usługodawcy przyjmuje się również do faktur wystawianych w imieniu i na rzecz tego podatnika. Dotyczy to tzw. samofakturowania oraz fakturowania na zlecenie, np. w ramach zawartej umowy na świadczenie usług fakturowania, w którym bierze udział podmiot trzeci. W pierwszym przypadku, gdy nabywca będzie samofakturował dostawę towarów lub świadczenie usług dokonane na swoją rzecz, to co do zasady regulacje wynikające z art. 106d ust. 1 będą miały zastosowanie jak dotychczas.

Możliwość tzw. samofakturowania nadal powinna być potwierdzona w umowie zawartej pomiędzy dwoma podmiotami. Umowa powinna określać procedurę zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności. Potwierdzenie prawidłowości wystawionej przez nabywcę w imieniu i na rzecz sprzedawcy faktury na podstawie art. 106d powinno nastąpić bezpośrednio przed jej wprowadzeniem do obrotu prawnego. Sam proces akceptacji powinien wynikać z umowy zawartej pomiędzy stronami transakcji. 

Procedura samofakturowania może być stosowana w ramach systemu KSeF. W tym zakresie nadal warunkiem koniecznym jest posiadanie umowy pomiędzy sprzedawcą a nabywcą towarów lub usług.

Sposób wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach KSeF

W przypadku zastosowania procedury samofakturowania w ramach systemu KSeF trzeba odnieść się do kwestii sposobu wystawiania oraz udostępniania tak wystawionych faktur. W tym zakresie należy zastosować reguły ogólne wyrażone w art. 106na ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę.

Faktury w ramach procedury samofakturowania będą mogły być wystawiane bezpośrednio przez nabywcę oraz przez podmioty uprawnione przez niego do wystawiania faktur w KSeF. Sprzedawca będzie miał w systemie KSeF dostęp do faktur wystawionych przez nabywcę w ramach procedury samofakturowania. Nie będzie zatem konieczności przekazywania sprzedawcy nr KSeF wystawionych faktur.

Osoba fizyczna uprawniona przez nabywcę (samofakturującego) ma uprawnienie do wystawiania faktur, które skutkuje uprawnieniem do wystawiania w procedurze samofakturowania w imieniu nabywcy (samofakturującego). Uprawnienia przypisane są zawsze do konkretnej osoby fizycznej bezpośrednio identyfikowanej po NIP lub PESEL.

Uprawnienie do samofakturowania, które ma osoba fizyczna po stronie nabywcy, pozwala na wystawianie faktury w procedurze samofakturowania, jeśli firma tej osoby fizycznej jest do tego – jako nabywca – uprawniona przez sprzedawcę.

Procedura samofakturowania nie zostanie zniesiona z uwagi na wprowadzenie obowiązkowego systemu KSeF. Mechanizm wystawiania e-faktur będzie dostosowany do możliwości samofakturowania, czyli wystawiania faktur przez nabywcę. W konsekwencji nadal będzie możliwe stosowanie samofakturowania, przy czym utrzymane zostaną warunki odnoszące się do istnienia porozumienia pomiędzy sprzedawcą a nabywcą w tej kwestii.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów