0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czas na kontrole przedsiębiorców z PFR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc z Tarczy Antykryzysowej mogą się spodziewać kontroli z Polskiego Funduszu Rozwoju. Wyjaśniamy czego można spodziewać się podczas działań kontrolnych i jak się prawidłowo przygotować.

Otrzymanie subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z Tarczą Antykryzysową po spełnieniu wymogów, w zasadzie nie było trudne. Niemniej jednak, kwestie związane z wydatkowaniem subwencji a także z koniecznością jej zwrotu mogą u niektórych przedsiębiorców budzić już obawy. Polski Fundusz Rozwoju zapowiedział szereg kontroli a część z nich już właśnie trwa. Można się było tego spodziewać ponieważ zgodnie z oświadczaniem PFR - ponad 34 000 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających łącznie ponad 3 mln pracowników otrzymało do tej pory subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Weryfikacja prawdziwości informacji i oświadczeń

Należy wskazać, że do czasu całkowitego zwrotu subwencji finansowej przez każdego z przedsiębiorców, który ją otrzymał, Polski Fundusz Rozwoju może kontrolować prawdziwość informacji i oświadczeń złożonych w związku z zawarciem umowy o subwencje.

Konsekwencją stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie podanych informacji lub oświadczeń w umowie jest to, że Polski Fundusz Rozwoju będzie mógł podjąć decyzje o zwrocie przez przedsiębiorca całości lub części subwencji finansowej.

Przedsiębiorca, który wypełniał wniosek oświadczał między innymi się co do statusu prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazywał czy na dzień składnia wniosku prowadzi działalność gospodarczą. Przedsiębiorca jednocześnie musiał oświadczyć czy na dzień złożenia wniosku nie otworzył likwidacji o której mowa w ustawie kodeks spółek handlowych oraz czy na dzień złożenia wniosku nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne według właściwych przepisów o postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Ponadto, przedsiębiorca składał oświadczania, co do prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2019r., (warunkiem formalnym otrzymania dotacji było spełnienie tej przesłanki), a także oświadczanie o liczbie zatrudnionych pracowników

Inne oświadczanie pracodawcy sprowadzało się, do wskazania co do niezalegania z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne.

Pozostałe oświadczania obejmowały kwestię rezydencji podatkowej oraz przeważającego przedmiotu działalności spółki. 

Monitoring Beneficjentów 

Zgodnie z regulaminem przyznawania subwencji finansowej Polski Fundusz Rozwoju zastrzegł, że może samodzielnie lub we współpracy z Bankami oraz innymi podmiotami prowadzić ewidencję Beneficjentów oraz udzielonego im Finansowania Programowego. 

Zastrzeżono także monitoring udzielania i wykorzystywania Subwencji Finansowych, stosując w tym zakresie standardowe procedury ewidencji, raportowania i kontroli, w tym zwłaszcza przeciwdziałania nadużyciom. Polski Fundusz Rozwoju zastrzegł współprace, w szczególności, w zakresie sprawozdawczości, raportowania lub monitoringu, między innymi z KIR, Bankami, instytucjami finansowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Ministrem Rozwoju, Ministrem Finansów, Krajowym Rejestrem Sądowym i sądami powszechnymi oraz pozyskiwać informacje od tych instytucji i organów w zakresie dopuszczanym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Prawidłowość wydawania środków z subwencji

Głównym celem subwencji była realizacja podstawowego interesu ekonomicznego Rzeczypospolitej Polskiej w postaci zapewnienia stabilności przedsiębiorstw i gospodarki oraz zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu jej obywateli.

Środki ze subwencji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym:

  • wynagrodzeń Pracowników,  

  • kosztów zakupu towarów i materiałów, 

  • kosztów usług obcych,  

  • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, 

  •  kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych   do   prowadzenia   działalności gospodarczej,  

  • wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym,  

  • zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu (zakaz akwizycji),

  • możliwość wykorzystania na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji finansowej.

Przeprowadzanie kontroli zatem poza weryfikacją oświadczeń i informacji złożonych przy wniosku będzie właśnie prawidłowość wydatkowania środków na wyżej wskazane cele.

Zostało kategorycznie zabronione przeznaczanie środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.
Konsekwencją naruszenia w/w obowiązków może być wypowiedzenie umowy przez Polski Fundusz Rozwoju ze skutkiem natychmiastowy. Taki stan rzeczy powoduje, że subwencja finansowa stanie się wymagalna w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w sposób pozwalający przedsiębiorcy zapoznać się z treścią wypowiedzenia.

Kontrola limitu otrzymanego wsparcia

Z regulaminu PFR wynika, że wysokość finansowania (ujęcie ogólne) nie może przekroczyć:

  1. 120.000 EUR – w przypadku Beneficjenta prowadzącego działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, przy czym do limitu wliczane są również inne środki pomocy publicznej otrzymane w ramach wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, udzielone na podstawie Sekcji 3.1 Tymczasowych Ram Pomocy; oraz

  2. 100.000 EUR – w przypadku Beneficjenta prowadzącego działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, przy czym do limitu wliczane są również inne środki pomocy publicznej otrzymane w ramach wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, udzielone na podstawie Sekcji 3.1 Tymczasowych Ram Pomocy.

Powyższe oznacza, że otrzymanie subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju nie wykluczało staranie się i otrzymanie przez przedsiębiorcę pomocy de minimis, z różnych form wsparcia. Ważne jednak, aby wsparcie z PFR lnie przekroczyło właściwego limitu tj. do 800 tys. zł. Do monitorowania limitu bierze się bowiem pod uwagę wartość nominalną danego środka pomocowego, np. dotacji, pożyczki, poręczenia, gwarancji, subwencji finansowej.

Udzielenie subwencji nie jest objęte tajemnicą

Polska Fundacja Rozwoju ma prawo w związku z zawarciem umowy o subwencje finansową podać do publicznej wiadomości dane identyfikujące przedsiębiorcę, w tym imię i nazwisko oraz nawę (firmę) przedsiębiorcy oraz wielość wypłaconej subwencji finansowej.

Informacje dotyczące przedsiębiorcy takie jak: firma, wysokość uzyskanej subwencji, mogą zostać przekazane ponadto, do Ministra Finansów, organów Krajowej administracji skarbowej, ZUS, Ministra Rozwoju i innych organów. 

Podstawa prawna: 

Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa polskiego funduszu rozwoju dla małych i średnich firm", dostęp: https://pfrsa.pl/ 

Materiał opracowany przez zespół „Tak Prawnik”.

Właścicielem marki „Tak Prawnik” jest BZ Group Sp. z o.o.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów