Poradnik Przedsiębiorcy

Pomoc de minimis - podstawowy rys

Pomoc de minimis to duża szansa dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jej obecność zaznacza się zarówno w dotacjach ze środków unijnych, jak również w ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych i wielu innych formach wsparcia ze strony państwa. Stanowi ona podstawowy rodzaj pomocy publicznej, który nie wymaga spełnienia wielu skomplikowanych warunków. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych zasadach udzielania pomocy de minimis, które omówimy w niniejszym artykule.

Co to jest pomoc de minimis?

Jak zostało już wspomniane, pomoc de minimis to specyficzny rodzaj wsparcia publicznego, obecny w wielu programach, z których mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy. Jej koncepcja wywodzi się z założenia, że wsparcie o stosunkowo niskiej (dla państwa, niekoniecznie dla przedsiębiorcy) wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji na rynku.

Pomoc de minimis może zostać udzielona w różnych formach, np.:

 • dofinansowania szkoleń,
 • dotacji na inwestycje,
 • w formie umorzeń podatkowych,
 • w postaci umorzenia odsetek ZUS,
 • jako jednorazowa amortyzacja środka trwałego,
 • w formie gwarancji kredytowych.

Limit pomocy de minimis

We wspomnianym rozporządzeniu znajduje się również informacja dotycząca limitu pomocy de minimis, jakiej państwo ma prawo udzielić jednemu przedsiębiorcy. Zgodnie z przepisami nie może ona przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat. Co ważne, w przypadku firm z sektora transportu drogowego towarów limit ten został zmniejszony i wynosi 100 tys. euro (z wyjątkiem usług zintegrowanych, patrz: ramka poniżej).

Ważne!
Ograniczenie limitu pomocy de minimis do 100 tys. euro nie dotyczy tzw. usług zintegrowanych, w których sam transport drogowy towarów stanowi jeden z elementów - np. usług pocztowych, kurierskich, przeprowadzkowych.

W związku z powyższym bardzo ważne jest każdorazowe ustalanie, czy program pomocy, z którego korzysta przedsiębiorstwo ma związek z pomocą de minimis. W sytuacji, gdy w ciągu ostatnich trzech lat limit został przekroczony, przedsiębiorstwo nie tylko nie będzie mogło skorzystać z innych form wsparcia, ale będzie zmuszone oddać uzyskaną ponad limit pomoc wraz z odsetkami.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że okres trzech lat ma charakter ruchomy, tzn. że przy każdym kolejnym udzieleniu pomocy de minimis konieczne jest ustalenie nowej łącznej kwoty na podstawie trzech ostatnich lat podatkowych.

Pomoc de minimis - wyłączenia

Wspomniane rozporządzenie, oprócz limitu kwotowego pomocy, wskazuje również grupy podatników, którzy nie mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia. Należą do nich:

 • przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęci rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,
 • przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej,
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów,
 • przedsiębiorcy nabywający pojazdy przeznaczone do transportu drogowego, którzy prowadzą działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.

Wsparcie to nie może obejmować również:

 • pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji,
 • pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością,
 • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.