0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady praktyki absolwenckiej

Wielkość tekstu:

Od 2009 roku przedsiębiorcy oraz młode osoby zamierzające rozwijać swoją karierę zawodową mogą ze sobą współpracować na zasadach praktyki absolwenckiej. Rozwiązanie to zostało wprowadzonej dzięki wejściu w życie Ustawy z dnia 17.07.2009 r. o praktykach absolwenckich. Możliwość odbycia takich praktyk daje szanse na rozwój umiejętności oraz zdobycie doświadczenia - tak cennych w dzisiejszych czasach na rynku pracy.

Praktyka absolwencka - dla kogo?

Z możliwości odbycia praktyki absolwenckiej mogą skorzystać osoby, które mają wykształcenie co najmniej gimnazjalne, jednak w dniu jej rozpoczęcia nie ukończyły 30. roku życia. Podmiotami przyjmującymi na odbycie praktyk natomiast są osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawowe zasady odbywania praktyk absolwenckich

W celu rozpoczęcia zajęć praktycznych w danym przedsiębiorstwie konieczne jest sporządzenie umowy o praktyki absolwenckie pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym do ich odbycia. Ważne jest również, aby zawierała podstawowe elementy szczegółowo określające:

  • rodzaj wykonywanej pracy, w której praktykant będzie zdobywał doświadczenie zawodowe,
  • czas trwania okresu praktyki, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące,
  • dokładny tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyk,
  • wartość świadczenia, jeżeli umowa jest odpłatna.

 

Ważne!

Praktyki absolwenckie mogą być realizowane odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od postanowień zawartej umowy. Jednak wartość przekazanego świadczenia pieniężnego nie może wynosić więcej niż dwukrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli umowa została zawarta nieodpłatne, wówczas może zostać rozwiązana na piśmie w każdej chwili bez podania przyczyn - przez każdą ze stron. Jednak gdy posiada charakter odpłatny, konieczne jest jej rozwiązanie w formie pisemnej z zastrzeżeniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.

 

Co istotne, podmiot przyjmujący absolwenta na praktyki powinien mu zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki ich odbywania, a w zależności od rodzaju świadczeń oraz zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki - odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Zgodnie z zapisami ustawy praktykant ma prawo do uzyskania zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy oraz nabytych umiejętnościach. Przedsiębiorca natomiast na wniosek absolwenta ma obowiązek wystawić taki dokument na piśmie.

Praktyka absolwencka a status bezrobotnego

Szczególną zaletą praktyki absolwenckiej jest możliwość dalszego posiadania statusu osoby bezrobotnej. Jednak bezrobotny musi przedstawić właściwemu powiatowemu urzędowi pracy zawartą na piśmie umowę o praktykę absolwencką z danym przedsiębiorcą.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

W takim przypadku odbywanie praktyki przez osobę bezrobotną jest uzasadnionym powodem niewywiązania się z obowiązku zgłoszenia się w wyznaczonym przez urząd pracy terminie, aby przyjąć propozycję odpowiedniej oferty pracy lub innej formy pomocy. Jednak warto pamiętać, że prawo do zasiłku nie przysługuje wówczas, gdy osoba bezrobotna otrzymuje świadczenie pieniężne z tytułu odbywanej praktyki, którego wysokość przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów