0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego - warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasady prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego regulują m.in. ustawa o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 2009 Nr 116, poz. 975, t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1324) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007. Działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, czyli co powinieneś wiedzieć?

Działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego - zgłoszenie podjęcia

Co powinien zrobić producent rolny, by rozpocząć działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego? Powinien wypełnić i podpisać zgłoszenie, a następnie przesłać je do wybranej przez siebie jednostki certyfikującej. Lista jednostek certyfikujących jest dostępna na stronie. Następnie jednostka certyfikująca weryfikuje zgłoszenie i przekazuje odpis zgłoszenia do ministerstwa rolnictwa, które dokonuje rejestracji producenta w systemie kontroli oraz informuje o tym fakcie producenta.

Zgłoszenie składa się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Jednostka certyfikująca może wystąpić o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w zgłoszeniu lub w dokumentach do niego dołączonych, jeżeli jest to niezbędne do stwierdzenia spełniania określonych w przepisach dot. rolnictwa ekologicznego warunków do prowadzenia tej działalności.

Nie wymaga zgłoszenia podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego przez podmioty gospodarcze zajmujące się wyłącznie handlem detalicznym i sprzedające produkty bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu, pod warunkiem, że nie wytwarzają, nie przygotowują ani nie przechowują one tych produktów w celach innych niż odnoszących się do punktu sprzedaży, ani nie przywożą takich produktów z krajów trzecich, ani nie zleciły tych czynności stronie trzeciej.

Przy składaniu zgłoszenia konieczne jest złożenie następującego oświadczenia: „Zobowiązuję się do realizacji zadań i obowiązków określonych na podstawie art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych o prowadzonej przeze mnie produkcji ekologicznej w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/848, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 RODO przez wybraną jednostkę certyfikującą (wskazaną w sekcji V niniejszego Zgłoszenia) oraz przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na potrzeby kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych ustanowionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848”.

Jednostki certyfikujące wydają certyfikat każdemu podmiotowi, który zgłosił swoją działalność zgodnie z przepisami i przestrzega przepisów dot. rolnictwa ekologicznego.

Okres konwersji – czym jest?

Rolnicy i podmioty produkujące algi lub zwierzęta akwakultury muszą przestrzegać okresu konwersji. Podczas całego okresu konwersji stosują oni wszystkie przepisy dot. produkcji ekologicznej ustanowione w przepisach unijnych.

Okres konwersji rozpoczyna się najwcześniej z chwilą, gdy rolnik poinformuje o swojej działalności właściwe organy.

Żaden wcześniejszy okres nie może zostać uznany z mocą wsteczną za część okresu konwersji z wyjątkiem przypadków, gdy:

  • działki rolne danego podmiotu były objęte środkami określonymi w programie wprowadzonym w życie na mocy rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, celem zapewnienia, aby na tych działkach rolnych nie były stosowane produkty lub substancje inne niż dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej, lub
  • dany podmiot może przedstawić dowód, że te działki rolne stanowiły obszary naturalne lub użytki rolne i przez okres co najmniej 3 lat nie były na nich stosowane produkty bądź substancje niedopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej.

Co do zasady produkty wytworzone podczas okresu konwersji nie są wprowadzane do obrotu jako produkty ekologiczne ani jako produkty w okresie konwersji.

Zasady prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego

Całe gospodarstwo produkujące żywność ekologiczną powinno być zarządzane zgodnie z wymogami rozporządzenia 2018/848.

W toku produkcji ekologicznej:

  • nie wolno poddawać działaniu promieniowania jonizującego żywności lub paszy ekologicznej, lub surowców wykorzystywanych w żywności bądź paszy ekologicznej;
  • klonować zwierząt i wdrażać chowu sztucznie wyhodowanych zwierząt poliploidalnych.

GMO, produkty wytworzone z GMO i produkty wytworzone przy użyciu GMO nie mogą być wykorzystywane w produkcji ekologicznej w żywności i paszy ani jako żywność, pasza, substancje pomocnicze w przetwórstwie, środki ochrony roślin, nawozy, środki poprawiające właściwości gleby, materiał przeznaczony do reprodukcji roślin, mikroorganizmy lub zwierzęta.

Na każdym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji producent powinien podejmować w stosownych przypadkach odpowiednie środki zapobiegawcze i środki ostrożności.

Znakowanie produktów rolnictwa ekologicznego

Produkty wytwarzane niezgodnie z przepisami o znakowaniu produktów i produkcji ekologicznej nie mogą być znakowane żadnymi oznaczeniami sugerującymi ekologiczne pochodzenie.

Ponadto w znakowaniu ani reklamie nie stosuje się żadnych terminów, w tym terminów stosowanych w znakach towarowych lub nazwach przedsiębiorstw, ani praktyk, jeżeli mogą one wprowadzić konsumenta lub użytkownika w błąd poprzez sugerowanie, że produkt lub jego składniki są zgodne z przepisami o produkcji ekologicznej.

Produkty wytworzone podczas okresu konwersji nie mogą być znakowane ani reklamowane jako produkty ekologiczne ani jako produkty w okresie konwersji.

Terminów sugerujących ekologiczne pochodzenie nie można stosować w odniesieniu do produktu, który na etykiecie lub w reklamie musi zgodnie z prawem Unii mieć oznaczenie, że zawiera on GMO, składa się z GMO lub został wyprodukowany przy użyciu GMO.

W przypadku gdy produkty opisywane są terminami, sugerującymi pochodzenie ekologiczne na etykiecie umieszcza się również kod jednostki certyfikującej, którym podlega podmiot, który zrealizował ostatni etap produkcji lub przygotowania oraz w przypadku żywności opakowanej na opakowaniu umieszcza się również logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej.

W przypadku stosowania logo produkcji ekologicznej UE, w tym samym polu widzenia co logo umieszcza się oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano surowce rolne, z których składa się produkt.

Logo produkcji ekologicznej UE może być używane w znakowaniu oraz w prezentacjach i reklamach produktów zgodnych z rozporządzeniem 2018/848.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów