0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ułatwienia dla rolników prowadzących handel w piątki i soboty

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Z początkiem 2022 roku weszły w życie nowe rozwiązania prawne, których celem jest m.in. popularyzacja produktów lokalnych oraz skrócenie i zróżnicowanie kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc sprzedaży bezpośredniej wspomnianych produktów. W niniejszym artykule wyjaśniamy, na czym polegają te udogodnienia dla rolników prowadzących handel w piątki i soboty.

Ułatwienia dla rolników prowadzących handel w piątki i soboty – podstawa prawna

Jak już wspomnieliśmy, udogodnienia w handlu produktami spożywczymi i rolnymi dla rolników określają nowe przepisy.

Regulacje wskazujące dodatkowe korzyści dla rolników w zakresie procesu sprzedaży zostały zawarte w Ustawie z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, zwanej dalej „ustawą o ułatwieniach w handlu”.

Ustawa o ułatwieniach w handlu weszła w życie 1 stycznia 2022 roku.

Przedmiot regulacji oraz definicje ustawowe a handel w piątki i soboty

Zgodnie z art. 1 ustawy o ułatwieniach w handlu cytowany akt prawny określa ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

Aby właściwie korzystać z możliwości przewidzianych w ustawie o ułatwieniach w handlu, należy zapoznać się z pojęciami zdefiniowanymi dla potrzeb tej ustawy. Jeżeli zatem w ustawie o ułatwieniach w handlu jest mowa o:

 • rolniku – oznacza to rolnika w rozumieniu art. 6 pkt 1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ilekroć jest zatem mowa o rolniku w ustawie o ułatwieniach w handlu – rozumie się przez to pojęcie pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia;
 • domowniku – należy rozumieć przez to osobę bliską rolnikowi, która:
 1. ukończyła 15 lat,
 2. pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
 3. stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;
 • produktach rolnych lub spożywczych – oznacza to produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runo leśne i dziczyznę, a także produkty przetworzone z przeznaczeniem do spożycia z wykorzystaniem produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, runa leśnego lub dziczyzny;
 • handlu – oznacza to proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne.
 • Handel w piątki i soboty - miejsce do prowadzenia 

  Podmiotem uprawnionym do wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników jest rada gminy. Realizacja wskazanej czynności następuje w drodze uchwały (art. 3 ust. 1 ustawy o ułatwieniach w handlu).

  Wymaga podkreślenia, że wyznaczenie miejsca handlu, o którym mowa wyżej, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

  Wyznaczając miejsce do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta bądź bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych turystycznie.

  Czym można handlować w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu w niedziele i święta?

  Przepisy ustawy o ułatwieniach w handlu ustanawiają ograniczenia w zakresie asortymentu produktów i wyrobów, którymi można handlować w miejscach wyznaczonych przez radę gminy do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

  Art. 4 ustawy o ułatwieniach w handlu

  Przedmiotem handlu na wyznaczonych przez radę gminy miejscach (do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników) mogą być tylko produkty rolne lub spożywcze w rozumieniu ustawy o ułatwieniach w handlu oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym.

  Handel w piątki i soboty - regulamin prowadzenia

  Kolejnym obowiązkiem ciążącym na radzie gminy jest sporządzenie regulaminu dotyczącego handlu w piątki i soboty w wyznaczonych miejscach. Zgodnie z art. 5 ustawy o ułatwieniach w handlu rada gminy uchwala regulamin określający zasady prowadzenia wspomnianego handlu przez rolników i ich domowników na wyznaczonych przez tę radę miejscach.

  Zwolnienie rolników i ich domowników z opłaty targowej

  Ustawa o ułatwieniach w handlu obejmuje także zmianę w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, dzięki której rolnicy i ich domownicy zajmujący się handlem w omawianej formie będą mogli korzystać ze zwolnienia z opłaty targowej.

  W myśl art. 16 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od opłaty targowej rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu ustawy o ułatwieniach w handlu.

  Podsumowując, ustawa o ułatwieniach w handlu jest nowym aktem prawnym, którego celem jest promowanie lokalnych produktów rolnych i spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wykonanego w gospodarstwie rolnym. Wyznaczenie miejsca handlu oraz uchwalenie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu należy do rady gminy.

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów