0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Produkcja wina w ramach działalności gospodarczej - podstawowe warunki

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

7 marca 2022 roku weszła w życie nowa Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 roku o wyrobach winiarskich. Sprawdź, jakie zasady wprowadza nowa ustawa w odniesieniu do przedsiębiorców, aby produkcja wina w ramach działalności była możliwa!

Czy działalność w zakresie produkcji wina jest regulowana?

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobów winiarskich, w tym rozlewu tych wyrobów przez tego samego przedsiębiorcę, który je wyrobił, lub rozlewu wyrobów winiarskich przez przedsiębiorcę, który ich nie wyrobił, jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Nie jest działalnością regulowaną i nie podlega wpisowi do rejestru działalność gospodarcza realizowana w miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej tych wyrobów w zakresie:

 • wyrobu wina przez drobnego producenta wina z upraw własnych;
 • rozlewu wyrobów winiarskich wprowadzonych do obrotu w opakowaniach zbiorczych, takich jak beczki lub kegi.

Produkcja wina w ramach działalności a obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich zobowiązany jest opracować w formie pisemnej i wdrożyć system kontroli wewnętrznej wyrobu bądź rozlewu wyrobów winiarskich obejmujący co najmniej określenie:

 • częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakości tych wyrobów,
 • metod przeprowadzania badań jakości tych wyrobów,
 • sposobu postępowania z tymi wyrobami niespełniającymi wymagań w zakresie jakości.

Producent wyrobów winiarskich zobowiązany jest posiadać plan obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobów lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Producent wina powinien również wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości wyrobów winiarskich.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu wina ma obowiązek zapewnić spełnianie przez obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska oraz uzyskać w tym zakresie odpowiednie zaświadczenia.

Warunki podjęcia i wykonywania działalności winiarskiej

Przedsiębiorca może wykonywać działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, jeżeli:

 • ma tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich ma być wykonywana;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną członek zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • w przypadku przedsiębiorcy będącego spółką jawną wspólnik nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ww. przestępstwa, a w przypadku wspólnika będącego osobą prawną członek rady nadzorczej lub członek zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ww. przestępstwa;
 • w przypadku przedsiębiorcy będącego spółką komandytową komplementariusz nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ww. przestępstwa, a w przypadku komplementariusza będącego osobą prawną skazany nie może być członek rady nadzorczej i członek zarządu;
 • w przypadku przedsiębiorcy będącego spółką komandytowo-akcyjną członek zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ww. przestępstwa;
 • nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w przypadku zalegania z należnościami z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa – jeżeli zostało przyjęte zabezpieczenie, o którym mowa w art. 33d § 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 roku poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328), wykonania decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, o której mowa w art. 52 ust. 3a Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 722, z późn. zm.11), co potwierdzają wydane na jego wniosek zaświadczenia.

Zwolnienie z konieczności spełniania niektórych wymogów

Spełnienie warunków dotyczących planu obiektów oraz spełnienia przez te obiekty wymogów przeciwpożarowych, sanitarnych i środowiskowych nie jest wymagane do dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych we własnym gospodarstwie, jeżeli w danym roku kalendarzowym przedsiębiorca ten wyrabia łącznie nie więcej niż 1000 hektolitrów:

 • wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry z owoców uzyskanych z własnych drzew bądź krzewów owocowych, przy czym ilość wyrobionych napojów wynosi nie więcej niż 100 hektolitrów przypadających proporcjonalnie na każdy posiadany hektar gruntu rolnego, oraz ma tytuł prawny do co najmniej 0,5 hektara gruntu rolnego obsadzonego drzewami lub krzewami owocowymi, z których pozyskuje owoce;

 • miodu pitnego jakościowego z miodu uzyskanego z własnej pasieki, przy czym ilość wyrobionego miodu pitnego jakościowego nie może być większa niż 20 litrów na każdy posiadany pień pszczeli, oraz prowadzi pasiekę powyżej 10 pni pszczelich i jest wpisany do prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii rejestru.

Obniżone wymagania lokalowe ustawa odnosi do małych producentów wina owocowego, cydru i miodu pitnego. Przedsiębiorca nie może jednak wyprodukować rocznie więcej niż 1000 hektolitrów produktu.

W ramach ww. limitu fermentowane napoje winiarskie mogą zostać również wyrobione z nabytych owoców i miodu, jeżeli surowce te są wytwarzane w województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów, lub powiatach sąsiadujących z tym województwem, i stanowią nie więcej niż 50% wagowo wszystkich owoców i miodu wykorzystywanych do wyrobu tych napojów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów