Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Umowa użyczenia - wzór z omówieniem

Zawierając umowę użyczenia, użyczający pozwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowę tę różni od umowy najmu czy dzierżawy jej bezpłatny charakter. Przepisy dotyczące tej procedury określa kodeks cywilny w art. 710 -719.

Umowa użyczenia - strony

W każdej umowie bardzo ważne jest, aby spisując ją wskazać strony, które ją zwierają. Dlatego też w umowie użyczenia powinny się znaleźć:

  • nazwy stron,

  • ich adres,

  • numer dowodu osobistego (w przypadku osób fizycznych),

  • numer NIP (w przypadku firm),

  • numer wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Umowa użyczenia - przedmiot

W umowie musi zostać wskazana rzecz, która jest użyczana. Przedmiotem umowy użyczenia może być praktycznie każda rzecz, nawet nieruchomość. Tutaj warto także zaznaczyć, w jakim stanie znajduje się użyczana rzecz. Jeżeli posiada jakikolwiek uszczerbek, warto to odnotować.

Przekazanie przedmiotu umowy użyczenia

Strony umowy oświadczają, że biorący wziął w użyczenie rzecz kompletną i sprawną, nadającą się do użytku. Jeżeli umowa użyczenia nie określa sposobu użytkowania przedmiotu, zakłada się, że będzie on używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Umowa użyczenie - okres trwania

Użyczenie może, ale nie musi być określone czasowo. Dlatego też warto zawrzeć tę informację w umowie i jeżeli został ustalony czas użyczenia, umieścić go w dokumencie.

Umowa użyczenie - ograniczenia i odpowiedzialność

Jeżeli użyczający nie chce, aby biorący przekazał użyczony przedmiot osobie trzeciej, taka informacja może znaleźć się w umowie. Jednak nawet jeśli użyczający nie spisze tej uwagi, Kodeks Cywilny reguluje te czynności.

Umowa użyczenia może także wskazywać, że odpowiedzialność za rzecz od dnia przyjęcia w użytkowanie ponosi biorący.

Pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji

Zazwyczaj koszty eksploatacji użyczonej rzeczy pokrywa biorący. Strony umowy mogą wymienić konkretnie o jakie koszty chodzi, np. w przypadku użyczenia samochodu może to być zakup paliwa i wymiana opon.

Umowa użyczenie - rozwiązanie

Zazwyczaj umowę użyczenia rozwiązuje się za porozumieniem stron, chyba że określono inną metodę. W takim wypadku można ją rozwiązać na przykład za wypowiedzeniem z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

Warunki zwrotu przedmiotu (fakultatywnie)

Jeżeli ze zwrotem użyczonego przedmiotu wiąże się poniesienie dodatkowych kosztów, również należy zaznaczyć to w umowie. Warto mieć na uwadze, że wskazanie biorącego, jako odpowiedzialnego za zwrot przedmiotu, leży w interesie użyczającego.

Umowa użyczenie - postanowienia końcowe

Na końcu umowy strony zaznaczają w jaki sposób mają zostać zgłaszane zmiany do umowy. Dodatkowo umieszczana jest informacja o ilości egzemplarzy dokumentu oraz podpisy stron umowy albo ich reprezentantów.

Uwaga!

Umowa użyczenia jest ważna tylko wtedy, gdy nastąpiło faktyczne wydanie rzeczy.

W umowie użyczenia można także zawrzeć dodatkowe informacje odnoszące się do sposobu, w jaki dana rzecz powinna być użytkowana oraz precyzujące miejsce, w którym biorący może ją użytkować.

Ten rodzaj użytkowania rzeczy nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, więc biorący nie opłacają podatku PCC w związku z podpisaniem umowy użyczenia.

Do pobrania:

pdf
wzor-umowa-uzyczenia-z-omowieniem.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
wzor-umowa-uzyczenia-z-omowieniem.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie