Etyka w biznesie - jakie są podstawowe wartości?

Wielkość tekstu:

Autorka: Renata Wrona, szefowa agencji PR PRIME IMAGE 

We współczesnym świecie etyka stała się  drogowskazem przy postępowaniu  zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników. Jest to jedyny słuszny, choć nie zawsze przestrzegany kierunek osiągania sukcesów finansowych i zawodowych.

Etyka w biznesie to relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, partnerami handlowymi, pracownikami oraz konkurencją. Relacje te muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz z przyjętymi regułami postępowania. W ich ramach leży również przestrzeganie  norm, ustalonych przez społeczeństwo. Normy te są stale weryfikowane przez opinię publiczną.

Przedsiębiorstwa dążąc do osiągnięcia jak najwyższego zysku i minimalizacji własnych kosztów, podejmują czasem kontrowersyjne decyzje, sprzeczne  z normami współżycia społecznego. Decyzje te dotyczą partnerów handlowych, pracowników, klientów  oraz konkurencji.

Etyka w biznesie powinna być podstawą działań każdej organizacji. Jej poznanie i stosowanie służy lepszemu robieniu interesów. Odpowiedzialność etyczna może usprawnić działanie firmy i zmniejszać koszty ewentualnych konfliktów, wypływających z nieznajomości przez świat biznesu obowiązujących reguł moralnych.

Etyka w biznesie - podstawowe wartości

Do podstawowych wartości etyki biznesu zalicza się:

  • odpowiedzialność, która oznacza, że firma jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność za wpływ, jaki wywiera na otoczenie oraz gotowość do zmian oraz do wycofania się z błędnych decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za powstałą szkodę,
  • przejrzystość, czyli udostępnianie informacji o decyzjach oraz  działaniach związanych z tymi aspektami funkcjonowania firmy, które mają związek ze społeczeństwem,
  • etyczne zachowanie, gdy wszelkie decyzje są podejmowane i wykonywane w sposób uczciwy, rzetelny, wiarygodny oraz bez przyjmowania i wręczania nielegalnych korzyści. Etyczne postępowanie to także osobiste wartości i poczucie odpowiedzialności właściciela firmy, gotowość do traktowania innych osób jak równych sobie, uczciwość i zaangażowanie,
  • aktywna obecność w środowisku, czyli świadomość, ze firma nie działa w oderwaniu od otoczenia. Ważne jest współdziałanie  i aktywność lokalna.

Warto pamiętać, że przedsiębiorstwo tworzą ludzie i aby działalność przedsiębiorstwa była etyczna, także postępowanie osób w nim zatrudnionych musi być właściwe. Nieuczciwość pracowników czy ich naganne zachowanie ma wpływ na reputację całej  firmy. Wizytówką firmy są jej pracownicy, dlatego istotny jest odpowiedni dobór kadr w firmie.

Etyczne zachowania szefa oraz pracownika

Co jest tak naprawdę ważne w relacjach między ludzkich, również tych o charakterze biznesowym? Kluczowe są:

  • szacunek wobec innych (poszanowanie ich godności, przekonań, poglądów),
  • zachowanie tajemnicy służbowej i poufności danych,
  • uczciwe wykonywanie swoich obowiązków,
  • dbałość o dobrą atmosferę w pracy,
  • nietolerancja dyskryminacji.

Dobra atmosfera w pracy sprzyja zaangażowaniu i motywuje do lepszych osiągnięć. Rolą przełożonego jest stworzenie warunków pracy, w których relacje między ludźmi oparte są na prawości, uczciwości i współpracy.

Warto ustalić w firmie kodeks etyczny. Kodeks powinien być spisany w jasno sformułowanych punktach i przedstawiony pracownikom na każdym szczeblu zawodowym. Takie działanie ułatwia przestrzeganie zasad etyki w miejscu pracy i eliminuje ewentualne niedomówienie czy niezrozumienia ważności tematu, jakim jest etyka w biznesie. Także spisanie misji i celów firmy pomaga w przestrzeganiu etycznego zachowania w firmie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów