Poradnik Przedsiębiorcy

Stawki podatku VAT w latach 2017, 2018 i 2019

Podatek od towarów i usług

Podatek od wartości dodanej, potocznie zwany podatkiem VAT, jest podatkiem pośrednim, którym w całości obarczony został ostateczny konsument. Rozliczenie podatku polega na obliczeniu podatku należnego od czynności opodatkowanej oraz na odliczeniu podatku, który jest zawarty w cenie towarów i usług, nabywanych przez przedsiębiorcę i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla przedsiębiorców podatek VAT jest teoretycznie obojętny (dzięki mechanizmowi jego odliczania).

Konieczność dostosowywania krajowych przepisów do przepisów unijnych oraz sytuacji gospodarczej kraju spowodowała, że jest to podatek, którego normy bardzo często się zmieniają.

Podatek VAT jest podatkiem, który do polskiego ustawodawstwa został wprowadzony 8 stycznia 1993 r. wraz z ustawą o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej kwestię podatku VAT reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stawki podatku VAT

Obowiązywanie podwyższonych stawek podatku VAT (tj. 23%, 8%, 7% i 4%) przedłużono z 31 grudnia 2018 r. również na 2019 rok aż do końca roku następującego po roku, dla którego wskaźniki wskazane w art. 146aa ustawy o VAT będą na określonym poziomie (gdzie wartość relacji tych wskaźników będzie nie większa niż 43% i suma będzie nie mniejsza niż -6%).

 • Podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest 23%.

 • Stawka 8% stosowana jest w odniesieniu do:

  • towarów i usług wymienionych w załączniku 3. do ustawy o VAT,
  • dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 • Stawka 5% stosowana jest w odniesieniu do:

  • towarów wymienionych w załączniku 10. do ustawy o VAT, obejmuje ona podstawowe towary żywnościowe tj. chleb, produkty zbożowe, nabiał, przetwory mięsne oraz soki,
  • książki oraz czasopisma specjalistyczne.
 • Dodatkowa stawka 0% obejmuje m.in. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz eksport towarów.

 • Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku - 7%.

 • Stawka ryczałtu, dla świadczących usługi taksówek osobowych wynosi 4%.

 • W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

  • 18,70% — w odniesieniu do towarów i usług objętych stawką podatku 23%,
  • 7,41% — w odniesieniu do towarów i usług objętych stawką podatku 8%.