Poradnik Przedsiębiorcy

Stawki podatku VAT w latach 2020 i 2021 - jakie obecnie obowiązują?

Wszyscy podatnicy VAT czynni maja obowiązek rozliczania podatku VAT tj. naliczania podatku VAT należnego przy sprzedaży oraz mają możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu faktur VAT zakupowych. Sprzedawane towary i usługi mają odgórnie ustalone właściwe stawki VAT, których podatnik wystawiający fakturę VAT powinien przestrzegać. Jak stawki podatku VAT obowiązują w 2021? Odpowiedź w artykule!

Podatek od towarów i usług

Podatek od wartości dodanej, potocznie zwany podatkiem VAT, jest podatkiem pośrednim, którym w całości obarczony został ostateczny konsument. Rozliczenie podatku polega na obliczeniu podatku należnego od czynności opodatkowanej oraz na odliczeniu podatku, który jest zawarty w cenie towarów i usług, nabywanych przez przedsiębiorcę i związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dla przedsiębiorców podatek VAT jest teoretycznie obojętny (dzięki mechanizmowi jego odliczania).

Konieczność dostosowywania krajowych przepisów do przepisów unijnych oraz sytuacji gospodarczej kraju spowodowała, że jest to podatek, którego normy bardzo często się zmieniają.

Podatek VAT jest podatkiem, który do polskiego ustawodawstwa został wprowadzony 8 stycznia 1993 r. wraz z ustawą o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej kwestię podatku VAT reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stawki podatku VAT

Obowiązywanie podwyższonych stawek podatku VAT (tj. 23%, 8%, 7% i 4%) przedłużono z 31 grudnia 2018 r. również na 2019 i 2020 oraz 2021 rok.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom Covid-19, podtrzymuje odroczenie powrotu stawek VAT do 22% i 7%. W związku z tym w 2021 roku obowiązują podwyższone stawki VAT 23% i 8%.

Powrót do niższych stawek VAT nastąpi w roku następującym po roku, w którym jednocześnie:

 • będzie stosowana stabilizująca reguła wydatkowa,
 • osiągnięte zostaną następujące wartości wskaźników:
  - relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43%
  - oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

 • Podstawową stawką podatku VAT w Polsce jest 23%.

 • Stawka 8% stosowana jest w odniesieniu do:

  • towarów i usług wymienionych w załączniku 3 do ustawy o VAT,
  • dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
 • Stawka 5% stosowana jest w odniesieniu do:

  • towarów wymienionych w załączniku 10 do ustawy o VAT, obejmuje ona podstawowe towary żywnościowe tj. chleb, produkty zbożowe, nabiał, przetwory mięsne oraz soki,
  • książki oraz czasopisma regionalne lub lokalne.
 • Dodatkowa stawka 0% obejmuje m.in. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz eksport towarów.

 • Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku - 7%.

 • Stawka ryczałtu, dla świadczących usługi taksówek osobowych wynosi 4%.

 • W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego może być obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:

  • 18,70% — w odniesieniu do towarów i usług objętych stawką podatku 23%,
  • 7,41% — w odniesieniu do towarów i usług objętych stawką podatku 8%.