Poradnik Przedsiębiorcy

Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór z omówieniem

Umowa zlecenie jako jedna z umów cywilnoprawnych jest elastyczniejsza niż standardowa umowa o pracę, co sprawia, że z punktu widzenia pracodawców jest o wiele bardziej atrakcyjną (bo korzystną) formą zatrudnienia. Największą popularnością cieszy się wśród studentów, bowiem jak wiadomo nie wiąże się wówczas z opłacaniem składek ZUS. Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia?

Wypowiedzenie umowy zlecenia - ogólna charakterystyka

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, wypowiedzenie umowy zlecenia może złożyć każda ze stron, niezależnie od okresu na jaki została zawarta. Po złożeniu wypowiedzenia następuje natychmiastowe rozwiązanie umowy zlecenia. Umowa zlecenie opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania, m.in. z tego powodu dopuszczalne jest natychmiastowe jej wypowiedzenie.

Wypowiedzenie umowy zlecenia a odpowiedzialność odszkodowawcza

Możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia ze skutkiem natychmiastowym skutkuje tym, że w określonych okolicznościach stronom może przysługiwać odszkodowanie (np. gdy w umowie zastrzeżono kary umowne). Mianowicie zleceniodawca, który wypowiedział umowę z ważnego powodu, jest zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie poniósł zleceniobiorca z tytułu wykonania umowy. Dodatkowo, jeżeli któraś ze stron wypowiedziała umowę zlecenie bez ważnej przyczyny, może to wywołać odpowiedzialność odszkodowawczą strony wypowiadającej umowę, pod warunkiem, że zaistniała szkoda.

Forma wypowiedzenia umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić w formie, w której została zawarta umowa - jeśli więc strony podpisały umowę pisemnie, wypowiedzenie również powinno przybrać taką formę. Warunkiem wypowiedzenia umowy jest również to, by zostało złożone w takiej formie, aby druga strona mogła z łatwością zapoznać się z jego treścią.

Wypowiedzenie umowy zlecenia - podstawowe elementy

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno zawierać kilka niezbędnych elementów:

  • datę i miejsce złożenia wypowiedzenia;
  • oznaczenie stron - imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby strony wypowiadającej umowę zlecenie oraz drugiej strony;
  • oznaczenie wypowiadanej umowy;
  • wskazanie powodów, dla których składane jest wypowiedzenie umowy zlecenia (w przypadku, jeśli przy wypowiedzeniu strony powołują się na ważne powody);
  • podpis strony składającej wypowiedzenie umowy zlecenia.

Do pobrania:

pdf
Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór.pdf druk do ręcznego wypełnienia
docx
Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór.docx edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie