0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie jako jedna z umów cywilnoprawnych jest elastyczniejsza niż standardowa umowa o pracę, co sprawia, że z punktu widzenia pracodawców jest o wiele bardziej atrakcyjną (bo korzystną) formą zatrudnienia. Umowę zlecenie można podpisać na dowolny okres, w związku z czym nierzadko dochodzi do jej rozwiązania. Jak złożyć wypowiedzenie umowy zlecenia?

Pobierz darmowy wzór wypowiedzenia umowy zlecenia w formacie PDF lub DOCX!

Do pobrania:

Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór.pdf
Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór.docx

Wypowiedzenie umowy zlecenia – ogólna charakterystyka

Umowa zlecenie jest umowa cywilnoprawną, co oznacza, że jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego, który wskazuje:

Art. 746 Kodeksu cywilnego
§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Jednocześnie należy podkreślić, że zleceniobiorcy nie mają uprawnień takich jak pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Tym samym rozwiązanie umowy następuje w terminie wskazanym w wypowiedzeniu umowy, bez konieczności zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia.

Mimo że Kodeks cywilny nie wskazuje zachowania okresu wypowiedzenia przy rozwiązaniu umów cywilnoprawnych, strony umowy mogą się umówić na dowolną datę zakończenia trwania danej umowy.

Wypowiedzenie umowy zlecenia a odpowiedzialność odszkodowawcza

Możliwość wypowiedzenia umowy zlecenia ze skutkiem natychmiastowym skutkuje tym, że w określonych okolicznościach stronom może przysługiwać odszkodowanie (np. gdy w umowie zastrzeżono kary umowne). Mianowicie zleceniodawca, który wypowiedział umowę z ważnego powodu, jest zobowiązany do zwrotu wydatków, jakie poniósł zleceniobiorca z tytułu wykonania umowy. Dodatkowo, jeżeli któraś ze stron wypowiedziała umowę zlecenie bez ważnej przyczyny, może to wywołać odpowiedzialność odszkodowawczą strony wypowiadającej umowę, pod warunkiem, że zaistniała szkoda.

Forma wypowiedzenia umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno nastąpić w formie, w której została zawarta umowa – jeśli więc strony podpisały umowę pisemnie, wypowiedzenie również powinno przybrać taką formę. Warunkiem wypowiedzenia umowy jest również to, by zostało złożone w takiej formie, aby druga strona mogła z łatwością zapoznać się z jego treścią.

Wypowiedzenie umowy zlecenia – podstawowe elementy

Wypowiedzenie umowy zlecenia powinno zawierać kilka niezbędnych elementów:

  • datę i miejsce złożenia wypowiedzenia;
  • oznaczenie stron – imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby strony wypowiadającej umowę zlecenie oraz drugiej strony;
  • oznaczenie wypowiadanej umowy;
  • wskazanie powodów, dla których składane jest wypowiedzenie umowy zlecenia (w przypadku, jeśli przy wypowiedzeniu strony powołują się na ważne powody);
  • podpis strony składającej wypowiedzenie umowy zlecenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów