0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak przebiega ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych. Przeczytaj poniższy artykuł, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak przebiega ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego według nowych przepisów.

Błędy i nieścisłości w ofercie

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów bądź oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Zamawiający może samodzielnie poprawić w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie;

 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

W razie wezwania wykonawcy do dokonania poprawek w ofercie zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

Rażąco niska cena lub koszt

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia bądź budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

 • wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

 • wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy.

Wyjaśnienia wykonawcy, których może żądać zamawiający, mogą dotyczyć w szczególności:

 • zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;

 • wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych;

 • oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;

 • zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;

 • zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

 • zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

 • zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

 • wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.

W jakich przypadkach oferta wykonawcy będzie odrzucona?

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 • została złożona po terminie składania ofert;

 • została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu bądź wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów;

 • jest niezgodna z przepisami ustawy;

 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

 • jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

 • nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

 • została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji;

 • zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 • została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;

 • zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

 • wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki;

 • wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

 • wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

 • wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium;

 • oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej złożenia;

 • jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

 • obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

 • została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów