0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Oferta handlowa - czym jest i z czego powinna się składać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Powszechnie uważa się, że oferta i oferta handlowa to synonimy, jednak w kontekście przepisów prawa te dwa pojęcia nie oznaczają tego samego. Czym się różnią  i jak powinna być skonstruowana ofertahandlowa? Odpowiadamy.

Oferta a oferta handlowa w przepisach polskiego prawa

W polskim systemie prawnym nie funkcjonuje pojęcie ofertyhandlowej, ale po prostu oferty. Jest ono szeroko omówione w dziale II Kodeksu cywilnego i oznacza sposób zawarcia umowy, w którym jedna ze stron - oferent - przedstawia warunki, a druga - oblat - musi się do nich jednoznacznie ustosunkować - albo przyjąć je w całości, albo w całości odrzucić. Ne jest nią więc przedstawienie drugiej stronie warunków z zaznaczeniem, że mogą one ulec zmianie,  lub takie, które pozostawia pewną przestrzeń do negocjacji. Oferta może zostać przedstawiona nie tylko pojedynczej osobie lub przedsiębiorstwu, ale także większej grupie oblatów, jednak w takiej sytuacji z każdym z nich oferent powinien zawrzeć osobną umowę.

Oferta i oferta handlowa powinna zawierać konkretnie określone warunki umowy, a nie tylko ogólne jej zarysy.  Może być złożona w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub innego środka porozumiewania się na odległość - o ile spełniła wymienione wyżej warunki, jest uznawana za złożoną skutecznie. Szczególnie szeroko i szczegółowo zostało omówione elektroniczne złożenie oferty. Powodem jest jego popularność - przedsiębiorcy coraz częściej kontaktują się z odbiorcami ich towarów lub usług mailowo.   

Oferta handlowa a termin zawarcia umowy  

Termin, w którym oblat powinien odpowiedzieć oferentowi, żeby skutecznie zawrzeć z nim umowę, powinien być wskazany w treści oferty handlowej. Sytuację, w której nie posiadałaby takich zapisów, reguluje art. 66 par. 2 Kodeksu cywilnego:

Art. 66 § 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Zaproszenie do zawarcia umowy a oferta handlowa

Jak widać, funkcjonujące w prawie pojęcie oferty różni się nieco od tego, którym operuje się potocznie. To, co powszechnie uznaje się za cechy oferty handlowej, czyli: 

  • opis asortymentu przedsiębiorcy,

  • opis działania i metod przez niego wykorzystywanych,

  • cenę oferowanych produktów lub usług,

  • dane kontaktowe przedsiębiorstwa,

  • zachętę do zawarcia umowy bez wskazania jej konkretnego przedmiotu i przepisów.

Charakteryzuje tak naprawdę zaproszenie do zawarcia umowy. Różnice między tymi dwoma dokumentami mogą wydawać się błahe, jednak zasadnicza różnica opiera się na tym, że zaproszenie do zawarcia umowy jest o wiele mniej formalne - może zawierać ilustracje, slogany reklamowe, stanowić po prostu wyliczenie towarów lub usług oferenta - natomiast oferta i oferta handlowa, jak zostało już wspomniane, zawiera gotowe, niepodlegające negocjacjom i ostateczne założenia umowy, która ma połączyć strony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów