Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenie zaliczki na 100% wartości zamówienia

Przedsiębiorcy bardzo często wymagają od swoich klientów (szczególnie nowych) dokonania przedpłaty na poczet przyszłej dostawy lub wykonania usługi. Wybierając taki rodzaj zabezpieczenia, należy pamiętać, że może ono przybierać różnorodne formy i przez to wywoływać różne konsekwencje na gruncie VAT. Jak w takim razie powinno wyglądać rozliczenie zaliczki na 100% wartości zamówienia? Wyjaśniamy poniżej.

Czym jest zaliczka?

W przepisach ustawy o VAT nie znajdziemy dokładnej definicji zaliczki. Z praktyki gospodarczej wynika jednak, że pod pojęciem tym należy rozumieć dokonaną na poczet przyszłej dostawy towarów bądź też przyszłego wykonania usługi. Stanowi ona niejako gwarancję sprzedaży dla nabywcy oraz jednocześnie gwarancję zakupu dla sprzedawcy.

Co ważne, jeżeli dany towar nie zostanie dostarczony bądź usługa nie zostanie wykonana, wówczas nabywca ma prawo ubiegać się o zwrot wniesionej zaliczki.

Rozliczanie zaliczki - obowiązek podatkowy w VAT

Zagadnienie powstawania obowiązku podatkowego w VAT omawia art. 19a ust. 8 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Art. 19a ust. 8

“Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty”.

W związku z powyższym sprzedawca ma obowiązek wykazać zaliczkę w rejestrze sprzedaży VAT w dacie jej otrzymania. W tej kwestii rozliczania zaliczki nie ma znaczenia, czy opiewa ona na 10%, czy 50% zamówienia, ponieważ każdą wpłatę należy odpowiednio ująć w ewidencji.

Rozliczanie zaliczki w podatku dochodowym

Nieco inaczej kształtuje się rozliczanie zaliczki na gruncie podatku dochodowego. Podstawowym przepisem, który ma w tym wypadku znaczenie, jest art. 14 ust. 3 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z jego treści wynika, że przychodu nie stanowią należności pobrane na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

W przypadku zaliczek dotyczących jedynie części wartości nie ma problemu, ponieważ dla podatników oczywiste jest stanowisko, że otrzymane pieniądze nie stanowią przychodu w myśl obowiązujących przepisów.

Jednak, jak już wcześniej wspomniano, w przypadku zaliczek na 100% wartości zamówienia sprawa nie jest już tak klarowna. Organy podatkowe reprezentują bowiem dwa stanowiska. Pierwsze, najbardziej poprawne, mówi o tym, że przychód powstaje nie w momencie otrzymania zaliczki, ale dopiero w chwili dokonania dostawy lub wykonania usługi. Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest wcześniej przytoczony art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT

Art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT

“Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek.”

Zgodnie z drugim stanowiskiem - w naszej ocenie niepoprawnym - zaliczka w rozumieniu słownikowym dotyczy zapłaty części (a nie całości) zapłaty oraz ma charakter definitywny określający wartość całego wynagrodzenia, w związku z czym powinna zostać wykazana jako przychód i opodatkowana.