0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa o współpracy - omówienie wraz ze wzorem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa o współpracy handlowej jest często spotykana w relacjach między przedsiębiorcami. Dzięki współpracy z innymi firmami a nie prywatnymi osobami przedsiębiorcy zwykle mają możliwość większych zysków. Umowa o współpracy daje możliwość większej stabilizacji. Nadaje przejrzystość wzajemnym relacjom i pozwala na jasne ustalenie zasad współpracy. Dlatego też jest dość popularnym narzędziem w obrocie gospodarczym.

Przepisy regulujące współpracę w umowie o współpracy handlowej

Ponieważ współpraca może mieć różny charakter należy na początek ustalić co chcemy osiągnąć? Wiele założeń do różnego charakteru umów precyzuje kodeks cywilny, m.in: umowy sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, agencyjne, przewozu, spedycji, zlecenia i dodatkowo wiele innych. Jeżeli więc założenia współpracy odnoszą się do tego typu umów przy ich sporządzaniu warto trzymać się ściśle kodeksu cywilnego. Nie zawsze jednak da się bezpośrednio przypasować umowę do jednego z typów określonych przepisami. Wówczas strony mogą sporządzają własny wzór.

Pobierz darmowy wzór umowy o współpracy w formacie pdf i docx!

Do pobrania:

Wzór umowy o współpracy handlowej.pdf
Wzór umowy o współpracy handlowej.doc

Umowa o współpracy handlowej

Umowa o współpracy opiera się zwykle na ustaleniu warunków współpracy handlowej dotyczącej sprzedaży towarów z aktualnej oferty sprzedażowej. Zawierana jest więc zwykle pomiędzy dostawcą a dystrybutorem i ma na celu zabezpieczenie interesów obu stron transakcji. 

Konstrukcja umowy o współpracy handlowej

Dane formalne

Umowa o współpracy handlowej powinna zawierać dzień i miejsce, w którym ją zawarto oraz przedstawienie stron umowy.

W danych dotyczących stron umowy winny znaleźć się nazwy firm, adresy siedziby (w przypadku osób fizycznych często adresy zamieszkania), numery NIP (wymaga tego ustawa prawo przedsiębiorców) oraz numery pod którym firmy zapisane są w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji gospodarczej (CEIDG).

W umowach gdzie stronami są firmy należy podać również osoby reprezentujące dany podmiot. Zwykle wystarczającym jest podanie Imienia i Nazwiska reprezentanta. 

Co jest przedmiotem umowy o współpracy handlowej?

W pierwszym paragrafie umowy warto byłoby określić co jest jej przedmiotem - czyli czego tak naprawdę dotyczy umowa. Przedmiotem umowy o której mowa będzie zatem sprzedaż produktów Dystrybutorowi przez określonego w umowie Dostawcę. Dystrybutor zaś kolejno będzie dokonywał dalszego rozprowadzania produktów wśród osób trzecich. W tym miejscu można od razu określić na jakim terenie będzie odbywała się sprzedaż (np. wskazanie województwa lub kraju).

Określenie warunków współpracy

Przede wszystkim określa się cenę zakupu wyrobów po jakiej Dystrybutor zobowiązuje się nabyć towar od Dostawcy. Dostawca może w umowie również zastrzec maksymalną cenę po jakiej Dystrybutor może sprzedawać produkty lub wskazać cenę przez niego sugerowaną.

Dystrybutor w celu ochrony płynności dostaw może natomiast wymagać zapisu mówiącego o tym, że Dostawca w okresie trwania umowy nie zmieni proponowanej ceny obowiązującej w dniu podpisania umowy.

W celu zmotywowania Dystrybutora do sprzedaży produktów Dostawcy dokonuje się zapisów w umowie określających jaki średni, miesięczny obrót sprzedaży jest akceptowalny i będzie powodował przedłużenie umowy na kolejne okresy. W przypadku gdy Dystrybutor nie osiągnie preferowanego przez Dostawcę obrotu umowa może zostać zerwana po upływie określonego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia będzie zatem zabezpieczał Dostawcę przed nagłą utratą towarów handlowych.

Określenie warunków dostawy

W tym punkcie określa się jak powinno wyglądać składanie kolejnych zamówień (w jakiej formie), czas oczekiwania na realizację zamówienia oraz sposób rozliczenia zapłaty (przedpłata, zaliczka) oraz formy ich uiszczania (przelew, gotówka).

Jeżeli odpowiedzialnym za odbiór towaru jest Dystrybutor, Dostawca może zastrzec sobie chęć otrzymywania informacji o tym, kiedy wyroby odebrano i jakim transportem. Może także wyznać karę za opóźnienia w odbiorze i warunki jej nakładania.

Jeżeli to Dostawca jest odpowiedzialny za dostawę fizyczną wyrobów Dystrybutor może określić kary za opóźnienie dostaw.

Oświadczenie o byciu VATowcem

W umowach często pojawia się zapis w którym Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. Ma to na celu zabezpieczenie Dystrybutora i daje mu pewność, iż otrzymane faktury będą umożliwiały mu odliczenie podatku VAT od zakupu towaru.

Czas trwania umowy o współpracy

Umowa zwykle zawierana jest na dany okres czasu określony w umowie po przekroczeniu którego automatycznie wygasa.

Postanowienia końcowe

W końcowej części umowy zwykle zawiera się warunki zgłaszania zmian w umowie, oraz informację o ilości sporządzonych jej egzemplarzy, a także podpisy stron umowy (osób reprezentujących).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów