0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nieuczciwa konkurencja a dochodzenie roszczeń przez przedsiębiorcę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeżeli jako przedsiębiorca zostałeś poszkodowany przez nieuczciwe zachowanie twojego konkurenta, możesz dochodzić swoich praw na drodze powództwa cywilnoprawnego. Sprawdź, w jakich przypadkach przysługuje ci roszczenie i czego możesz żądać, gdy miała miejsce nieuczciwa konkurencja.

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: 

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa;

 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług;

 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;

 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy;

 • naśladownictwo produktów;

 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie;

 • utrudnianie dostępu do rynku;

 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną;

 • nieuczciwa lub zakazana reklama;

 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej;

 • prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym;

 • nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża ono lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Nieuczciwa konkurencja a uprawnienia poszkodowanego przedsiębiorcy

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 • zaniechania niedozwolonych działań;

 • usunięcia skutków niedozwolonych działań;

 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

 • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;

 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Sąd na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

Dodatkowe uprawnienia - nieuczciwa konkurencja polegająca na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa sąd, na wniosek uprawnionego, może zobowiązać pozwanego do podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści wyroku, w oznaczony sposób i w oznaczonym zakresie, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na okoliczności dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności sposób dokonania czynu, wartość informacji, których dotyczył czyn, jego skutek oraz prawdopodobieństwo dokonania go w przyszłości, a w przypadku, jeżeli pozwanym jest osoba fizyczna – jeśli dodatkowo nie sprzeciwia się temu uzasadniony interes pozwanego, w szczególności wzgląd na ochronę jego dóbr osobistych. Sposób i zakres podania do publicznej wiadomości informacji o wyroku albo treści wyroku nie może prowadzić do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Warto wiedzieć, że w razie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa sąd może, zamiast zasądzania powyżej opisanych roszczeń, na wniosek pozwanego zobowiązać go do zapłaty na rzecz powoda stosownego wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji, przez czas nie dłuższy niż do ustania stanu tajemnicy, jeżeli:

 • pozwany w chwili wykorzystywania lub ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie wiedział, ani przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć, że informacje te pozyskano od osoby, która je wykorzystała lub ujawniła bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i naruszyła obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynikający z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje, dokonując czynu nieuczciwej konkurencji;

 • uwzględnienie żądania zaniechania niedozwolonych działań spowodowałoby dla pozwanego niewspółmierne szkody;

 • zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia nie narusza uzasadnionego interesu powoda.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa uprawniony może ponadto żądać, zamiast odszkodowania, naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca, którego informacje poufne zostały ujawnione przez innego przedsiębiorcę, może dochodzić przed sądem naprawienia szkody przez zapłatę wynagrodzenia, jakie mógłby otrzymać za zezwolenie na ujawnienie danej tajemnicy.

Na jakie ułatwienia można liczyć gdy ma miejsce nieuczciwa konkurencja?

Ułatwieniem w dochodzeniu roszczeń związanych z nieuczciwą konkurencją jest fakt, że ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji umieszczanych na towarach albo ich opakowaniach bądź wypowiedzi zawartych w reklamie spoczywa na osobie, której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd. Dochodząc zatem roszczeń przed sądem, nie trzeba udowadniać powyższych okoliczności, gdyż obowiązek obrony w tym zakresie leży po stronie pozwanego.

Nieuczciwa konkurencja a ryzyko związane z bezzasadnym powództwem

Warto mieć natomiast na uwadze, że w razie wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa z tytułu nieuczciwej konkurencji, sąd, na wniosek pozwanego, może nakazać powodowi złożenie jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Pozwany, u którego na skutek wniesienia takiego powództwa powstała szkoda, może również żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów