0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć gabinet weterynaryjny - więcej informacji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Studenci ostatnich lat studiów medycyny weterynaryjnej zaczynają już poważniej myśleć o swojej przyszłości. Każdy ma za sobą praktyki i rozważa konkretną specjalizację, niektórzy otrzymali już propozycje współpracy z większymi klinikami. Dobrym pomysłem na rozpoczęcie kariery może być również własny gabinet weterynaryjny. Przeczytaj, jak krok po kroku założyć działalność gospodarczą w tym charakterze!

Ogólna charakterystyka wykonywania usług w ramach gabinetu weterynaryjnego

Weterynarze najogólniej zajmują się zachowaniem, ratowaniem lub poprawą zdrowia zwierząt i ich produkcyjności. Ich usługi polegają między innymi na:

 • badaniu stanu zdrowia zwierząt,

 • leczeniu zwierząt,

 • wydawaniu opinii i orzeczeń,

 • pielęgnacji zwierząt,

 • rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt,

 • udzielaniu porad i konsultacji,

 • wykonywaniu czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu,

 • wykonywaniu detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi , paszami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

 • wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych.

Usługi weterynaryjne mogą być świadczone przez lekarza weterynarii, który posiada prawo do wykonywaniu zawodu w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Takim zakładem może być:

 • gabinet weterynaryjny,

 • przychodnia weterynaryjna,

 • lecznica weterynaryjna,

 • klinika weterynaryjna,

 • weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem gabinetu weterynaryjnego

Właścicielem gabinetu weterynaryjnego może zostać każdy, bez względu na posiadane wykształcenie. Niemniej personel medyczny zatrudniony w gabinecie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowania się zwierzętami. Dlatego też kierownik gabinetu weterynaryjnego musi posiadać wykształcenie weterynaryjne.

Lekarz weterynarii może kierować tylko jednym zakładem leczniczym dla zwierząt.

Przepisy prawa wskazują, że kierownikiem może być wyłącznie osoba, która jest lekarzem weterynarii i posiada pełne prawo do wykonywania swojego zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł ten uzyskuje się po odbyciu studiów wyższych na wydziale medycyny weterynaryjnej. Studia trwają 5,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu lekarskiego. Ponadto, aby móc wykonywać zawód lekarza weterynarii należy:

 • złożyć wniosek do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i

 • złożyć wniosek o wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu (jeżeli lekarz weterynarii nabył kwalifikacje za granicą, musi on uznać je w Polsce).

Dopuszczalne formy prowadzenia gabinetu weterynaryjnego

W przypadku prowadzenia gabinetu weterynaryjnego najczęstszymi formami prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna. Dobrym pomysłem jest również podjęcie współpracy z innym lekarzem weterynarii w formie spółki partnerskiej.

W przypadku prowadzenia działalności w szerszym zakresie (większy obrót, większa liczba współpracowników, zajmowanie się wieloma dziedzinami działalności gospodarczej, różne źródła kapitału) należy wziąć pod uwagę pozostałe spółki zarówno osobowe, jak i kapitałowe. Należy jednak pamiętać, że decydując się na działalność poza jednoosobową i spółką cywilną, należy liczyć się z bardziej skomplikowanymi formami prowadzenia dokumentacji księgowej (pełna księgowość) oraz procesem rejestracyjnym nowego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Jak założyć gabinet weterynaryjny?

Każdy, kto chce prowadzić działalność gospodarczą musi zarejestrować ją w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). Działalność gospodarczą można rozpocząć w dniu złożenia wniosku o wpis do CEiDG (można także wskazać inny termin). Wpisu do ewidencji można dokonać elektronicznie lub drogą tradycyją. Wniosek o wpis do CEIDG stanowią wszystkie jego części jeżeli są wypełnione (CEIDG-RD, MW, RB, SC, PN) i należy go złożyć w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy lub miasta.

Gabinet weterynaryjny - jednoosobowa działalność gospodarcza

Zakładając gabinet weterynaryjny w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, należy zarejestrować swoją firmę w urzędzie miasta lub gminy. W przypadku prowadzenia tylko zakładu leczniczego dla zwierząt i wykonywaniu tylko usług weterynaryjnych należy zarejestrować zakład w okręgowej izbie lekarsko- weterynaryjnej.

Ten rodzaj działalności, w przeciwieństwie do spółek, wykonuje się samodzielnie. Jednoosobowa działalność oznacza, że firma posiada tylko jednego właściciela, ale nie jest to ograniczenie, jeśli chodzi o możliwość zatrudniania pracowników .Nie wymaga się od przedsiębiorcy kapitału założycielskiego, a lekarz weterynarii nie musi prowadzić pełnej księgowości. Dla małych przedsiębiorstw przewidziano możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej do chwili, gdy obroty nie przekroczą 1 200 000 euro.

Warto założyć jednoosobową działalność gospodarczą z powodu możliwości korzystania z ulg i dotacji. Początkujący właściciel gabinetu weterynaryjnego może np. opłacać składki ZUS w niższej, preferencyjnej stawce przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy lub też wykorzystać unijną pomoc de minimis.

Gabinet weterynaryjny - spółka cywilna

Spółka cywilna charakteryzuje się tym, że nie posiada osobowości ani zdolności prawnej i działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Jest to dobry wybór dla małych firm i tych prowadzonych przez rodzinę.

Ten rodzaj spółki mogą założyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, wspólnicy muszą natomiast pamiętać o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Za spółkę odpowiada swoim majątkiem osobistym każdy ze wspólników. Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał.

Gabinet weterynaryjny - spółka partnerska

Ten rodzaj prowadzenia działalności przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, wykonujących wolny zawód, czyli również lekarzy weterynarii. Spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Powstaje ona z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Właściciele spółki partnerskiej samodzielnie prowadzą sprawy i reprezentują spółkę, mogą również powołać w tym celu zarząd. W przeciwieństwie do działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej partner spółki nie ponosi odpowiedzialności za jej zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce przez pozostałych partnerów. Każdy partner odpowiada więc tylko za własne działania związane z wykonywaniem wolnego zawodu. Partnerzy mogą postanowić w umowie spółki, że jeden albo większa liczba partnerów będzie odpowiadać tak, jak wspólnik spółki jawnej. Za inne powstałe zobowiązania, które nie wiązały się bezpośrednio z wykonywaniem wolnego zawodu, partnerzy odpowiadają solidarnie z pozostałymi partnerami i ze spółką.

Określenie PKD dla gabinetu weterynaryjnego

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD 75.00.Z. (działalność weterynaryjna) oraz dodatkowo 71.20.A (badania i analizy związane z jakością żywności).

W przypadku, gdy w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt zamierzamy prowadzić dodatkowo inne działalności, np. handel paszami dla zwierząt, akcesoriami, usługi pielęgnacyjne dla zwierząt itp. należy dopisać odpowiednie PKD dla naszego profilu działalności, np.:

 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (działalność usługowa związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury),

 • 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Najlepsza forma opodatkowania dla gabinetu weterynaryjnego

Gabinet weterynaryjny opodatkowanie działalności na zasadach ogólnych lub opodatkowanie podatkiem liniowym.

Przy dochodzie niższym niż 85 528zł właściciel gabinetu weterynaryjnego będzie zobowiązany opłacać podatek w wysokości 18% dochodu, w przypadku gdy dochód będzie wyższy - podatek wyniesie już 32%. Jakie zalety ma opodatkowanie na zasadach ogólnych? Weterynarz będzie mógł przede wszystkim korzystać z ulg podatkowych. Po zdecydowaniu się na ten rodzaj rozliczania działalności, przyszły przedsiębiorca będzie zobowiązany prowadzić księgę przychodów i rozchodów.

Inną formą opodatkowania, która mogą zastosować weterynarze jest podatek liniowy. Wówczas stawka podatku jest stała i wynosi 19%. Podatnik rozliczający się w ten sposób nie ma prawa do korzystania z ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Gabinet weterynaryjny karta podatkowa

Zryczałtowany podatek w formie karty mogą opłacać lekarze wykonujący w ramach działalności usługi weterynaryjne w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych (PKWiU ex 21.10.51.0, ex 21.20.13.0, ex 21.20.21.0 oraz ex 21.20.23.0), w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli (art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Tabela stawek karty podatkowej dla usług weterynaryjnych

Zakres wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

Lekarz weterynarii:

  

a)

do 48

8,40 zł za każdą godzinę

 

powyżej 48 do 96

403,20 zł + 10,00 zł za każdą godzinę ponad 48

 

powyżej 96

883,20 zł

b)

-

432,40 zł

Objaśnienia:
1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.
2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.
3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.
4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

Gabinet weterynaryjny - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia i jest możliwa, gdy roczny dochód nie przekracza 150 tys. euro. Wysokość podatku zależy od wysokości przychodów, dlatego też przedsiębiorcy nie będą mogli w takim wypadku odliczać kosztów uzyskania przychodów. Po zakończeniu roku podatkowego do końca stycznia następnego roku przedsiębiorca na ryczałcie rozlicza się z przychodów, które osiągnął w roku poprzednim w ramach tego sposobu opodatkowania.

Działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy weterynarii podlega opodatkowaniu stawką 20%.

Gabinet weterynaryjny z VAT czy bez VAT?

Właściciele gabinetów weterynaryjnych, którzy zamierzają wykonywać czynności na rzecz innych podatników VAT lub planują osiągnąć wysokie obroty z działalności gospodarczej powinni zdecydować się na zarejestrowanie siebie jako czynnego podatnika VAT. Bycie vatowcem w takim przypadku łączy się z korzyściami w postaci możliwości odliczenia VAT z faktur zakupu. Stawka podatku VAT dla usług weterynaryjnych wynosi 8%.

Gabinet weterynaryjny a kasa fiskalna

Właściciel gabinetu weterynaryjnego ma obowiązek zakupu kasy fiskalnej po przekroczeniu obrotu w wysokości 20.000 zł. Wówczas po zakupie będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi na zakup kasy.

Gabinet weterynaryjny - składki ZUS

Zgłoszenie do ubezpieczenia

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalność gospodarczą, zgłasza ją na druku CEIDG-1. Następnie wniosek z kopią wpisu CEIDG przesyła do ZUS. Ten sporządza zgłoszenie płatnika składek na formularzu ZUS ZFA.

Mimo to, przedsiębiorca musi sam zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Na zgłoszenia siebie do ubezpieczeń przedsiębiorca ma 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Aby tego dokonać, wypełnia formularz:

 • ZUS ZUA - jeśli prowadzący gabinet weterynaryjny podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 • ZUS ZZA - jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (ubezpieczenie społeczne jest pokrywane z pracy na etacie czy z prowadzenia innej działalności.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne dla przedsiębiorcy. ZUS obejmuje go tym świadczeniem na złożony przez niego wniosek. Składa się go na formularzu ZUS ZUA, wraz ze zgłoszeniem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Preferencyjne składki ZUS

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, które obejmują okres 24 pełnych miesięcy. Wysokość składek ZUS zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Podstawa wysokości składek dla osób, które opłacają składki społeczne na preferencyjnych zasad wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Konto firmowe dla firmy przedsiębiorcy

Osoba prowadząca gabinet weterynaryjny nie ma obowiązku zakładania odrębnego konta firmowego. Może używać do celów działalności prywatnego rachunku. Jednak musi pamiętać, że konto musi być mieć jednego właściciela (małżeństwa posiadający wspólne konto nie mogą przeznaczyć go również na cele firmowe).

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno zostać przeprowadzone za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca,

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Jakie warunki lokalowe dla gabinetu weterynaryjnego

Warunki lokalowe dla gabinetów weterynaryjnych określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnychGabinet weterynaryjny powinien mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu. W innym przypadku powinien stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, jeżeli pomieszczenia gabinetu weterynaryjnego są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń tego budynku lub lokalu.

Pokój przyjęć pacjentów i poczekalnia mogą mieścić się na poziomie terenu lub w suterenie, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli zapewnione jest oświetlenie naturalne dostosowane do rodzaju świadczonych usług. Pozostałe pomieszczenia gabinetu weterynaryjnego mogą mieścić się na różnych kondygnacjach. 

Gabinet weterynaryjny powinien mieć:

 1. odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń gabinetu,

 2. podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych,

 3. miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,

 4. pokój przyjęć z poczekalnią z miejscami siedzącymi,

 5. instalacje: wodną, elektryczną, grzewczą,kanalizacyjną,

 6. urządzenia zapewniające wymianę powietrza.

W pokoju przyjęć ściany powinny być wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych. Powinny się w nim też znajdować umywalka z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki.

Parapety w pokoju przyjęć gabinetu weterynaryjnego powinny być wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i być łatwe do czyszczenia, podobnie jak grzejniki.

Przepisy określają też powierzchnię i wysokość gabinetu weterynaryjnego - powierzchnia pokoju przyjęć z poczekalnią powinna wynosić co najmniej 8 m2, zaś jego wysokość - co najmniej 2,2 m. Natomisat powierzchnia zaplecza sanitarnego i zaplecza socjalnego powinna wynosić co najmniej 3 m2

Gabinet weterynaryjny powinno wyposażyć się w:

 • sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości,

 • pojemniki na odpady, w tym na odpady weterynaryjne.

Do sprzętów, które powinny znaleźć się w pokoju przyjęć należą:

 • stół zabiegowy, dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych,

 • lampa bakteriobójcza,

 • stetoskop. 

W przypadku, gdy usługi weterynaryjne są wykonywane przy użyciu narzędzi i sprzętu weterynaryjnego wielokrotnego użytku, pokój przyjęć wyposaża się w autoklaw lub sterylizator na suche powietrze. Jeżeli natomiast wykonuje się zabiegi w znieczuleniu ogólnym, pokój przyjęć wyposaża się w sprzęt do dożylnego podawania leków i źródło światła bezcieniowego. 

Gabinet weterynaryjny wyposaża się ponadto w:

 • przenośny sprzęt weterynaryjny,

 • pojemniki zapewniające sterylność transportowanego sprzętu,

 • sprzęt i urządzenia do przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi przez ich producenta lub wynikającymi z ich indywidualnych właściwości - w przypadku gdy usługi weterynaryjne są świadczone poza gabinetem.

Gabinet weterynaryjny a gospodarka odpadami

Właściciel zakładu leczniczego dla zwierząt musi gospodarować odpadami we właściwy sposób - zawrzeć umowę o przekazanie odpadów z firmą, zajmującą się zbieraniem, magazynowaniem i transportowaniem odpadów, która posiada stosowne zezwolenie.

Ewidencję odpadów prowadzi się za pomocą następujących dokumentów:

 • karty ewidencji odpadów prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie oraz

 • karty przekazania odpadów.

Gabinet weterynaryjny może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, w przypadku gdy wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie. Uproszczona ewidencja odpadów polega na sporządzaniu i archiwizowaniu wyłącznie kart przekazania odpadów bez konieczności zakładania kart ewidencji odpadów.

Niezależnie od formy prowadzenia ewidencji odpadów weterynarzu spoczywa obowiązek sporządzenia „zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów , o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów”.

Ponadto, właściciel gabinetu musi sporządzić wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (m.in. w zakresie emisji gazów) oraz o wysokości należnych opłat (w dwóch egzemplarzach) i również złożyć je marszałkowi województwa w terminie do 31 marca za poprzedni rok. Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Gabinet weterynaryjny - rentgen

W przypadku, gdy w gabinecie weterynaryjnym będzie używana aparatura rentgenowska należy uzyskać zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatury rtg, które wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Zezwolenie jest wydawane dla osoby, która prowadzi gabinet weterynaryjny.

Gabinet weterynaryjny - leki psychotropowe i odurzające

W przypadku, gdy w zakładzie leczniczym stosowane będą leki psychotropowe i odurzające z grupy anestetyków (preparaty ketaminy, relanium, barbiturany, leki narkotyczne czy stosowane do eutanazji zwierząt), należy uzyskać u wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego zezwolenie na ich nabywanie i stosowanie. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek z wyszczególnieniem jakie preparaty będą stosowalne i w jakich ilościach miesięcznie. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny, po rozpatrzeniu kompletnego wniosku wyda stosowne zezwolenie upoważniające do nabywania i stosowania wspomnianych leków. To zezwolenie określa również, gdzie można nabywać omawianą grupę leków. W przypadku leków stosowanych w medycynie weterynaryjnej wskazuje hurtownię, w której można dokonywać zakupów.

Publiczne odtwarzanie muzyki a własny gabinet weterynaryjny

Jeżeli weterynarz planuje w gabinecie odtwarzać publicznie muzykę, musi uzyskać licencję. Udzielana jest na poszczególne formy wykorzystania utworów chronionych prawami autorskimi, np. na publiczne odtworzenia i wykonania utworów. W przypadku, gdy weterynarz nie jest pewny, czy potrzebuje licencji, dobrym pomysłem jest skontaktowanie się z organizacją zbiorowego zarządzania.

Marketing gabinetu weterynaryjnego

Kwestię marketingu gabinetu weterynaryjnego określa Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt - Zasady informowania o usługach weterynaryjnych.

Zasady informowania o usługach weterynaryjnych

Każdy lekarz weterynarii zanim rozpocznie własną działalność powinien zapoznać się z sytuacją prawną w Polsce związaną z informacją publiczną dotyczącą reklamy swoich usług.

Forma i treść podawanych do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych oraz o godzinach otwarcia i adresie zakładu leczniczego dla zwierząt, nie mogą nosić cech reklamy. Dlatego też zaplanowanie strategii marketingowej dla gabinetu weterynaryjnego może być nie lada wyzwaniem.

Uwaga!

Informacja publiczna nie może nosić cech reklamy i zawierać informacji cenowych!

 

Niedozwolona jest wszelka aktywna forma informacji o zakładzie leczniczym dla zwierząt w formie:

 • rozdawania ulotek, wizytówek, broszur lub innych materiałów reklamowych poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt,

 • wysyłania ogłoszeń pocztą, internetowych i SMS-owych,

 • artykułów na zamówienie w mediach,

 • artykułów sponsorowanych w mediach,

 • plakatów (z wyjątkiem ogłoszeń o obowiązkowych szczepieniach!),

 • informacji wielkoformatowej przekraczającej 4 metry kwadratowe,

 • informacji na samochodach, autobusach lub innych środkach komunikacji (z wyjątkiem samochodu używanego przez zakład leczniczy dla zwierząt) właściciela i kierownika tego zakładu,

 • tworzenia w celach reklamowania usług: prezentacji, filmów z przeprowadzanych zabiegów, stosowanego leczenia, dostępnych powszechnie (np. strony internetowe),

 • umieszczania informacji na przystankach komunikacji publicznej.

Niedopuszczalne jest zamawianie lub sponsorowanie audycji i publikacji w mediach na temat zakładu leczniczego dla zwierząt.

Zakład leczniczy dla zwierząt powinien być oznaczony przez umieszczenie dwóch tablic informacyjnych na budynku w którym mieści się zakład:

 • tablica zawierająca logo Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (kwadrat, 66x66cm, na białym tle graficzny stylizowany wąż, litera V i napis "lekarz weterynarii", graficzny wzór tablicy na początku artykułu),

 • tablica informacyjna (może zawierać nazwę zakładu leczniczego dla zwierząt, nazwę własną, adres, numer telefonu, godziny przyjęć, imiona i nazwiska właściciela/właścicieli, ich stopnie i tytuły naukowe oraz posiadane specjalizacje, kolorystyka: zielone napisy na białym tle).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów