Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć gabinet weterynaryjny - więcej informacji

Studenci ostatnich lat studiów medycyny weterynaryjnej zaczynają już poważniej myśleć o swojej przyszłości. Każdy ma za sobą praktyki i rozważa konkretną specjalizację, niektórzy otrzymali już propozycje współpracy z większymi klinikami. Dobrym pomysłem na rozpoczęcie kariery może być również własny gabinet weterynaryjny. Przeczytaj, jak krok po kroku założyć działalność gospodarczą w tym charakterze!

Ogólna charakterystyka wykonywania usług w ramach gabinetu weterynaryjnego

Weterynarze najogólniej zajmują się zachowaniem, ratowaniem lub poprawą zdrowia zwierząt i ich produkcyjności. Ich usługi polegają między innymi na:

 • badaniu stanu zdrowia zwierząt,

 • leczeniu zwierząt,

 • wydawaniu opinii i orzeczeń,

 • pielęgnacji zwierząt,

 • rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt,

 • udzielaniu porad i konsultacji,

 • wykonywaniu czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu,

 • wykonywaniu detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi , paszami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

 • wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych.

Usługi weterynaryjne mogą być świadczone przez lekarza weterynarii, który posiada prawo do wykonywaniu zawodu w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Takim zakładem może być:

 • gabinet weterynaryjny,

 • przychodnia weterynaryjna,

 • lecznica weterynaryjna,

 • klinika weterynaryjna,

 • weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem gabinetu weterynaryjnego

Właścicielem gabinetu weterynaryjnego może zostać każdy, bez względu na posiadane wykształcenie. Niemniej personel medyczny zatrudniony w gabinecie musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowania się zwierzętami. Dlatego też kierownik gabinetu weterynaryjnego musi posiadać wykształcenie weterynaryjne.

Lekarz weterynarii może kierować tylko jednym zakładem leczniczym dla zwierząt.

Przepisy prawa wskazują, że kierownikiem może być wyłącznie osoba, która jest lekarzem weterynarii i posiada pełne prawo do wykonywania swojego zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł ten uzyskuje się po odbyciu studiów wyższych na wydziale medycyny weterynaryjnej. Studia trwają 5,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu lekarskiego. Ponadto, aby móc wykonywać zawód lekarza weterynarii należy:

 • złożyć wniosek do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i

 • złożyć wniosek o wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu (jeżeli lekarz weterynarii nabył kwalifikacje za granicą, musi on uznać je w Polsce).

Dopuszczalne formy prowadzenia gabinetu weterynaryjnego

W przypadku prowadzenia gabinetu weterynaryjnego najczęstszymi formami prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna. Dobrym pomysłem jest również podjęcie współpracy z innym lekarzem weterynarii w formie spółki partnerskiej.

W przypadku prowadzenia działalności w szerszym zakresie (większy obrót, większa liczba współpracowników, zajmowanie się wieloma dziedzinami działalności gospodarczej, różne źródła kapitału) należy wziąć pod uwagę pozostałe spółki zarówno osobowe, jak i kapitałowe. Należy jednak pamiętać, że decydując się na działalność poza jednoosobową i spółką cywilną, należy liczyć się z bardziej skomplikowanymi formami prowadzenia dokumentacji księgowej (pełna księgowość) oraz procesem rejestracyjnym nowego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Jak założyć gabinet weterynaryjny?

Każdy, kto chce prowadzić działalność gospodarczą musi zarejestrować ją w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). Działalność gospodarczą można rozpocząć w dniu złożenia wniosku o wpis do CEiDG (można także wskazać inny termin). Wpisu do ewidencji można dokonać elektronicznie lub drogą tradycyją. Wniosek o wpis do CEIDG stanowią wszystkie jego części jeżeli są wypełnione (CEIDG-RD, MW, RB, SC, PN) i należy go złożyć w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy lub miasta.

Gabinet weterynaryjny - jednoosobowa działalność gospodarcza

Zakładając gabinet weterynaryjny w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, należy zarejestrować swoją firmę w urzędzie miasta lub gminy. W przypadku prowadzenia tylko zakładu leczniczego dla zwierząt i wykonywaniu tylko usług weterynaryjnych należy zarejestrować zakład w okręgowej izbie lekarsko- weterynaryjnej.

Ten rodzaj działalności, w przeciwieństwie do spółek, wykonuje się samodzielnie. Jednoosobowa działalność oznacza, że firma posiada tylko jednego właściciela, ale nie jest to ograniczenie, jeśli chodzi o możliwość zatrudniania pracowników .Nie wymaga się od przedsiębiorcy kapitału założycielskiego, a lekarz weterynarii nie musi prowadzić pełnej księgowości. Dla małych przedsiębiorstw przewidziano możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej do chwili, gdy obroty nie przekroczą 1 200 000 euro.

Warto założyć jednoosobową działalność gospodarczą z powodu możliwości korzystania z ulg i dotacji. Początkujący właściciel gabinetu weterynaryjnego może np. opłacać składki ZUS w niższej, preferencyjnej stawce przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy lub też wykorzystać unijną pomoc de minimis.

Gabinet weterynaryjny - spółka cywilna

Spółka cywilna charakteryzuje się tym, że nie posiada osobowości ani zdolności prawnej i działa w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Jest to dobry wybór dla małych firm i tych prowadzonych przez rodzinę.

Ten rodzaj spółki mogą założyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, wspólnicy muszą natomiast pamiętać o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Za spółkę odpowiada swoim majątkiem osobistym każdy ze wspólników. Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał.

Gabinet weterynaryjny - spółka partnerska

Ten rodzaj prowadzenia działalności przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, wykonujących wolny zawód, czyli również lekarzy weterynarii. Spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Powstaje ona z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Właściciele spółki partnerskiej samodzielnie prowadzą sprawy i reprezentują spółkę, mogą również powołać w tym celu zarząd. W przeciwieństwie do działalności prowadzonej w ramach spółki cywilnej partner spółki nie ponosi odpowiedzialności za jej zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce przez pozostałych partnerów. Każdy partner odpowiada więc tylko za własne działania związane z wykonywaniem wolnego zawodu. Partnerzy mogą postanowić w umowie spółki, że jeden albo większa liczba partnerów będzie odpowiadać tak, jak wspólnik spółki jawnej. Za inne powstałe zobowiązania, które nie wiązały się bezpośrednio z wykonywaniem wolnego zawodu, partnerzy odpowiadają solidarnie z pozostałymi partnerami i ze spółką.

Określenie PKD dla gabinetu weterynaryjnego

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD 75.00.Z. (działalność weterynaryjna) oraz dodatkowo 71.20.A (badania i analizy związane z jakością żywności).

W przypadku, gdy w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt zamierzamy prowadzić dodatkowo inne działalności, np. handel paszami dla zwierząt, akcesoriami, usługi pielęgnacyjne dla zwierząt itp. należy dopisać odpowiednie PKD dla naszego profilu działalności, np.:

 • 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (działalność usługowa związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury),

 • 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

 • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.