Poradnik Przedsiębiorcy

Jak założyć lokalny browar? - Krok po kroku!

Piwo jest najstarszym i najczęściej spożywanym napojem alkoholowym na świecie. Wytwarzane jest na bazie słodu, wody i chmielu, a następnie poddawane fermentacji alkoholowej przy użyciu wyselekcjonowanych szczepów drożdży. Przez konsumentów coraz bardziej doceniane jest piwo niszowe, odznaczające się wysoką jakością i oryginalnym smakiem, produkowane przez mniejsze lokalne browaryJak założyć lokalny browar? - Opisujemy krok po kroku w artykule!

Ogólna charakterystyka lokalnego browaru

Browar w ogólnym znaczeniu jest zakładem produkcyjnym wytwarzającym piwo. W kategorii tej można wyróżnić ogromne międzynarodowe browary oraz browary lokalne, do których zalicza się z kolei browary restauracyjne oraz minibrowary.

Przez browary restauracyjne rozumie się połączenie działalności gastronomicznej z niewielkim zakładem produkującym piwo. Browar taki zwykle nie prowadzi dystrybucji produkowanego przez siebie piwa na szerszą skalę. Jego sprzedaż ogranicza się do konkretnego lokalu lub do kilku innych, ściśle powiązanych z browarem miejsc jak np. kluby czy inne restauracje. Główną zaletą przyciągającą konsumentów do browarów restauracyjnych jest fakt, iż bardzo często piwo przygotowywane jest na oczach klientów, aby następnie przejść proces fermentacji i leżakowania na zapleczu. Produkcja piwa w browarach restauracyjnych najczęściej nie przekracza kilku tysięcy hektolitrów rocznie. Oferowane piwo zazwyczaj jest niepasteryzowane oraz niepoddawane filtracji. Często stosowaną praktyką przez właścicieli browarów restauracyjnych jest oferowanie do wybranego przez klienta jedzenia starannie dobranego i idealnie pasującego do danego posiłku gatunku piwa. 

Minibrowar to nic innego jak mały lokalny browar, produkujący piwo w stosunkowo niewielkiej ilości (kilkaset hektolitrów rocznie) przeznaczone do sprzedaży w sklepach przyzakładowych lub w ściśle określonych sieciach sklepów. Piwo produkowane w minibrowarach co do zasady nie jest poddawane pasteryzacji oraz filtracji. Charakteryzuje się niepowtarzalnym smakiem, przez co jest bardzo doceniane wśród prawdziwych miłośników piwa.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem lokalnego browaru

Ze względu na fakt, iż piwo jest wyrobem akcyzowym, pierwszym krokiem przy otwieraniu lokalnego browaru jest uzyskanie zezwolenia na powołanie składu podatkowego*. Aby powyższe pozwolenie uzyskać, należy spełniać wszystkie określone warunki. Osoba starająca się o zezwolenie na utworzenie składu podatkowego musi:

 • prowadzić co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również własnością innych podmiotów,

 • być podatnikiem podatku od towarów i usług,

 • być podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,

 • złożyć zabezpieczenie akcyzowe,

 • posiadać tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma zostać powołany skład podatkowy.

Dodatkowo osoba pragnąca uzyskać ww. zezwolenie nie może:

 • posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek ZUS,

 • być podmiotem, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu,

 • mieć w przeszłości cofniętego żadnego z uzyskanych zezwoleń akcyzowych, koncesji lub zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej (ze względu na naruszenie przepisów prawa),

 • być podmiotem, w stosunku do którego została wydana decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych,

*Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są magazynowane lub przetwarzane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to również miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane lub z którego są wyprowadzane w omawianej procedurze.

Dopuszczalne formy prowadzenia lokalnego browaru

Prowadzenie lokalnego browaru może odbywać się w praktycznie każdej formie działalności. Jedynym ograniczeniem jest niemożność prowadzenia lokalnego browaru jako spółki partnerskiej. Osoba decydująca się na otwarcie lokalnego browaru ma zatem do wyboru takie formy działalności jak:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,

 • spółka cywilna,

 • spółka jawna,

 • spółka komandytowa,

 • spółka komandytowo-akcyjna,

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółka akcyjna.

Jak założyć lokalny browar

W zależności od wybranej formy wykonywanej działalności gospodarczej, prowadzenie lokalnego browaru należy zarejestrować w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarczą; spółka cywilna) lub w KRS (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, sp. z o.o.).

Aby założyć lokalny browar, należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie składu podatkowego. Zezwolenie składa się do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce położenia browaru. Wzór wniosku o zezwolenie na utworzenie składu podatkowego został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Działalność składu podatkowego powinna być dodatkowo opisana w regulaminie. Przed wdrożeniem składu podatkowego do używania, niezbędne jest jego zgłoszenie do urzędowego sprawdzenia oraz sporządzenie akt weryfikacyjnych.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, starający się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, zobowiązany jest także do rejestracji jako podatnik akcyzy. Należy tego dokonać przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej. W tym celu należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne na formularzu AKC-R, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Co do zasady osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza dokonywać sprzedaży towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT, musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Określenie PKD dla lokalnego browaru

Podstawowym PKD dla lokalnego browaru jest: 11.05Z - Produkcja piwa.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję mocnego piwa na bazie słodu (np. ale, porter i stout),

 • produkcję piwa niskoalkoholowego lub bezalkoholowego.

Jeśli wyprodukowane piwo lokalnego browaru ma być sprzedawane w sklepach fabrycznych, dodatkowo należy wykazać PKD:

 • 4725Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach oraz

 • 5610A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

Najlepsza forma opodatkowania dla lokalnego browaru

Otwierającemu lokalny browar, jako osoba fizyczna lub spółka osobowa, pozostaje do wyboru opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatek liniowy. W przypadku lokalnego browaru nie ma możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową.

Zasady ogólne mogą być opłacalne, gdy przedsiębiorca nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu skali, a więc 85 528 zł dochodu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż w przypadku opodatkowania wg skali, podatnik ma możliwość skorzystania z wielu ulg, z których nie może skorzystać podatnik podatku liniowego (np. ulga prorodzinna czy wspólne rozliczenie z małżonkiem). W związku z powyższym, w celu wybrania najkorzystniejszej formy opodatkowania dla lokalnego browaru, należy przeanalizować nie tylko spodziewane przychody oraz koszty, ale także sytuacje prywatną podatnika.

Jeśli natomiast zapadnie decyzja, by lokalny browar prowadzony był w formie spółki prawnej (sp. z o.o., sp. akcyjna) lub w formie spółki komandytowo-akcyjnej, przedsiębiorstwo automatycznie staje się podatnikiem podatku CIT.

Lokalny browar a podatek akcyzowy

Producenci piwa zobowiązani są płacić podatek akcyzowy. Podstawą opodatkowania piwa podatkiem akcyzowym jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Stawka akcyzy dla piwa wynosi obecnie 7,79 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

Przepisy akcyzowe przewidują jednak możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia od akcyzy dla piw, które produkowane są w lokalnych browarach, gdzie roczna produkcja nie przekracza 200 tys. hl.

Lokalny browar z VAT czy bez VAT

Osoba decydująca się na prowadzenie lokalnego browaru nie ma prawa zdecydować czy chce zostać vatowcem, czy nie. Podatnicy dokonujący dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym co do zasady są wyłączeni z możliwości do zwolnienia podmiotowego. W związku z tym, zakładając lokalny browar, przedsiębiorca zobowiązany jest przyjąć status czynnego podatnika VAT.

Składki ZUS lokalnego browaru

Osoba rozpoczynająca prowadzenie lokalnego browaru w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowej spółki z o.o. lub będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej zobowiązana jest dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS. Każdy wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy) wynosi obecnie 1061,91 zł. Jeśli podatnik zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, wysokość jego miesięcznych składek ZUS wyniesie 1121,52 zł (ze składką na Fundusz Pracy). Wyliczone za siebie, jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, wspólnicy spółek powinni rozliczać w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS DRA).

Uwaga!

Osobom rozpoczynającym prowadzenie jednoosobowej działalności, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwia korzystanie z tzw. preferencyjnych stawek ZUS przez okres 24 miesięcy.

Dla początkujących przedsiębiorców ma to dość istotne znaczenie finansowe, ponieważ dzięki obniżonym stawkom ZUS, zapłacą 451,68 zł (bez dobrowolnego chorobowego) mniej za ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo osoby korzystające z preferencyjnych stawek ZUS nie mają obowiązku opłacania Funduszu Pracy (59,61 zł).

 

Natomiast prowadzenie działalności w wieloosobowej spółce z o.o. nie stanowi tytułu do żadnych ubezpieczeń w ZUS. Do opłacania składek ZUS nie obliguje również bycie wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej lub akcyjnej. Spółki te, same w sobie, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Są one natomiast płatnikami składek, w przypadku zatrudniania pracowników.

Konto firmowe dla lokalnego browaru

Co prawda, przepisy wprost nie nakazują, aby przedsiębiorca posiadał odrębne konto firmowe.

Jednakże dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy (może być to również konto osobiste) zawsze, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Ze względu na specyfikację działalności, dla lokalnego browaru poleca się jednak utworzenie oddzielnego konta firmowego.

Jakie warunki lokalowe dla lokalnego browaru

Zakładając lokalny browar, należy zadbać, by browar spełniał określone reżimem sanitarnym wymogi jakościowe przewidziane dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją żywności. Dodatkowo niektóre z używanych do produkcji piwa urządzeń ciśnieniowych mogą wiązać się z koniecznością uzyskania w Urzędzie Dozoru Technicznego zezwolenia na eksploatację lub zatwierdzenia czy legalizacji wydawanej przez Główny Urząd Miar.

Organizacja dystrybucji lokalnego browaru

Bardzo ważnym czynnikiem podczas prowadzenia lokalnego browaru jest zorganizowanie sprawnej logistyki oraz dystrybucji. Prowadząc lokalny browar, nie należy nastawiać się na sprzedaż w skali całego kraju, gdzie konkurencja ze strony dużych koncernów jest ogromna, a koszty jej wprowadzenia często przekraczające możliwości małego przedsiębiorcy. Z tego względu lokalne browary zazwyczaj oferują swoje produkty w promieniu do 50 km.

Marketing w lokalnym browarze

Zakładając lokalny browar, warto zastanowić się też nad kwestią odpowiedniego marketingu. W działalności każdego przedsiębiorstwa najistotniejszą kwestię odgrywają klienci. Prowadząc lokalny browar z pewnością warto dać się poznać. W tym przypadku jednak nie trzeba wydawać ogromnych pieniędzy na reklamę. W przypadku lokalnego browaru wystarcza zazwyczaj reklama w postaci ulotek, prowadzenie strony internetowej lub fanpage na jednym z portali społecznościowych. Warto zadbać, by oferowane produkty były jak najwyższej jakości, dzięki czemu przedsiębiorca z pewnością może liczyć na skuteczny marketing szeptany.

Rynek piwowarski jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków w Polsce. Wynika to z faktu, iż konsumenci coraz częściej sięgają po słabsze alkohole. Coraz częściej decydują się też na produkty oferowane przez lokalne browary, stopniowo rezygnując z piwa wielkich koncernów. Stąd w ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować wzrost liczby lokalnych browarów w stosunku do ciągle zmniejszającej się liczby browarów przemysłowych.