0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak założyć lokalny browar - krok po kroku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Piwo jest najstarszym i najczęściej spożywanym napojem alkoholowym na świecie. Wytwarzane jest na bazie słodu, wody i chmielu, a następnie poddawane fermentacji alkoholowej przy użyciu wyselekcjonowanych szczepów drożdży. Przez konsumentów coraz bardziej doceniane jest piwo niszowe, odznaczające się wysoką jakością i oryginalnym smakiem, produkowane przez mniejsze lokalne browary. Jak założyć lokalny browar? - Opisujemy krok po kroku w artykule!

Ogólna charakterystyka lokalnego browaru

Browar w ogólnym znaczeniu jest zakładem produkcyjnym wytwarzającym piwo. W kategorii tej można wyróżnić ogromne międzynarodowe browary oraz browary lokalne, do których zalicza się z kolei browary restauracyjne oraz minibrowary.

Przez browary restauracyjne rozumie się połączenie działalności gastronomicznej z niewielkim zakładem produkującym piwo. Browar taki zwykle nie prowadzi dystrybucji produkowanego przez siebie piwa na szerszą skalę. Jego sprzedaż ogranicza się do konkretnego lokalu lub do kilku innych, ściśle powiązanych z browarem miejsc jak np. kluby czy inne restauracje. Główną zaletą przyciągającą konsumentów do browarów restauracyjnych jest fakt, iż bardzo często piwo przygotowywane jest na oczach klientów, aby następnie przejść proces fermentacji i leżakowania na zapleczu. 

Produkcja piwa w browarach restauracyjnych najczęściej nie przekracza kilku tysięcy hektolitrów rocznie. Oferowane piwo zazwyczaj jest niepasteryzowane oraz niepoddawane filtracji. Często stosowaną praktyką przez właścicieli browarów restauracyjnych jest oferowanie do wybranego przez klienta jedzenia starannie dobranego i idealnie pasującego do danego posiłku gatunku piwa.

Minibrowar to nic innego jak mały lokalny browar, produkujący piwo w stosunkowo niewielkiej ilości (kilkaset hektolitrów rocznie) przeznaczone do sprzedaży w sklepach przyzakładowych lub w ściśle określonych sieciach sklepów. Piwo produkowane w minibrowarach co do zasady nie jest poddawane pasteryzacji oraz filtracji. Charakteryzuje się niepowtarzalnym smakiem, przez co jest bardzo doceniane wśród prawdziwych miłośników piwa.

Wstępne wymagania związane z prowadzeniem lokalnego browaru

Ze względu na fakt, iż piwo jest wyrobem akcyzowym, pierwszym krokiem przy otwieraniu lokalnego browaru jest uzyskanie zezwolenia na powołanie składu podatkowego.

Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy o podatku akcyzowym skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w którym określone wyroby akcyzowe są: magazynowane, produkowane, przeładowywane, wprowadzane lub wyprowadzane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.
Aby uzyskać powyższe pozwolenie, należy spełniać wszystkie warunki określone w art. 48 ustawy o podatku akcyzowym. Osoba starająca się o zezwolenie na utworzenie składu podatkowego musi:

 • prowadzić co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących również własnością innych podmiotów,

 • być podatnikiem podatku od towarów i usług,

 • być podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,

 • złożyć zabezpieczenie akcyzowe,

 • posiadać tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma zostać powołany skład podatkowy.

Dodatkowo osoba pragnąca uzyskać ww. zezwolenie nie może:

 • posiadać zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek ZUS,

 • być podmiotem, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu,

 • mieć w przeszłości cofniętego żadnego z uzyskanych zezwoleń akcyzowych, koncesji lub zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej (ze względu na naruszenie przepisów prawa),

 • być podmiotem, w stosunku do którego została wydana decyzja o zakazie wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie wyrobów akcyzowych w zakresie wyrobów akcyzowych.

Dopuszczalne formy prowadzenia lokalnego browaru

Prowadzenie lokalnego browaru może odbywać się w praktycznie każdej formie działalności. Jedynym ograniczeniem jest niemożność prowadzenia lokalnego browaru jako spółki partnerskiej. Osoba decydująca się na otwarcie lokalnego browaru ma zatem do wyboru takie formy działalności jak:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,

 • spółka cywilna,

 • spółka jawna,

 • spółka komandytowa,

 • spółka komandytowo-akcyjna,

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółka akcyjna.

Jak założyć lokalny browar

W zależności od wybranej formy wykonywanej działalności gospodarczej, prowadzenie lokalnego browaru należy zarejestrować w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarczą; spółka cywilna) lub w KRS (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna, sp. z o.o.).

Aby założyć lokalny browar, należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie składu podatkowego. Zezwolenie składa się do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce położenia browaru. Wzór wniosku o zezwolenie na utworzenie składu podatkowego został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

Wniosek na wydanie zezwolenia powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach i stanowi zgłoszenie do urzędu sprawdzenia. Wraz z wnioskiem powinny być do niego dołączone także dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędowego sprawdzenia. Po przyjęciu i zaakceptowaniu przez urząd sprawdzenia dokumentów sporządza on protokół, który w połączeniu z wnioskiem oraz dołączonymi do niego dokumentami stanowi później akta weryfikacyjne.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, starający się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, zobowiązany jest także do rejestracji jako podatnik akcyzy. Należy tego dokonać przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej. W tym celu należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne na formularzu AKC-R, właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Osoba planująca założenie browaru musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika.

Określenie PKD dla lokalnego browaru

Podstawowym PKD dla lokalnego browaru jest: 11.05.Z - Produkcja piwa.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję mocnego piwa na bazie słodu (np. ale, porter i stout),

 • produkcję piwa niskoalkoholowego lub bezalkoholowego.

Jeśli wyprodukowane piwo lokalnego browaru ma być sprzedawane w sklepach fabrycznych, dodatkowo należy wykazać PKD:

 • 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach oraz

 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

Najlepsza forma opodatkowania dla lokalnego browaru

Otwierającemu lokalny browar, jako osoba fizyczna lub spółka osobowa, pozostaje do wyboru opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatek liniowy. W przypadku lokalnego browaru nie ma możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową.

Zasady ogólne (skala podatkowa) jest najlepszą opcją, gdy przedsiębiorca nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu skali, a więc 85 528 zł dochodu, gdyż będzie od opodatkowywał dochód w wysokości 17%. Po przekroczeniu progu 85 528 zł dochodu podatnik będzie stosował stawkę 32%.

W przypadku, gdy podatnik planuje osiągać przychody większe niż 100 tys. zł to najlepszą dla niego opcją będzie zastosowanie podatku linowego i stałego opodatkowania dochodu stawką 19%. Przy tej formie opodatkowania podatnik nie może korzystać z ulg.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż w przypadku opodatkowania wg skali podatkowej, podatnik ma możliwość skorzystania z wielu ulg, z których nie może skorzystać podatnik podatku liniowego (np. ulga prorodzinna czy wspólne rozliczenie z małżonkiem). W związku z powyższym, w celu wybrania najkorzystniejszej formy opodatkowania dla lokalnego browaru, należy przeanalizować nie tylko spodziewane przychody oraz koszty, ale także sytuacje prywatną podatnika.

Jeśli natomiast zapadnie decyzja, by lokalny browar prowadzony był w formie spółki prawnej (sp. z o.o., sp. akcyjna) lub w formie spółki komandytowo-akcyjnej, przedsiębiorstwo automatycznie staje się podatnikiem podatku CIT.

Lokalny browar a podatek akcyzowy

Producenci piwa zobowiązani są płacić podatek akcyzowy. Podstawą opodatkowania piwa podatkiem akcyzowym jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Stawka akcyzy dla piwa wynosi obecnie 8,57 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu.

Przepisy akcyzowe przewidują jednak możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia od akcyzy dla piw, które produkowane są w lokalnych browarach, gdzie roczna produkcja nie przekracza 200 tys. hl.

Lokalny browar z VAT czy bez VAT

Osoba decydująca się na prowadzenie lokalnego browaru nie ma prawa zdecydować czy chce zostać vatowcem, czy nie. Podatnicy dokonujący dostawy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym co do zasady są wyłączeni z możliwości do zwolnienia podmiotowego. W związku z tym, zakładając lokalny browar, przedsiębiorca zobowiązany jest przyjąć status czynnego podatnika VAT.

Składki ZUS lokalnego browaru

Osoba rozpoczynająca prowadzenie lokalnego browaru w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowej spółki z o.o. lub będąca wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej zobowiązana jest dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS. Każdy wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy) wynosi na 2021 r. 1 380,18 zł. Jeśli podatnik zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, wysokość jego miesięcznych składek ZUS wyniesie 1 457,49 zł (ze składką na Fundusz Pracy). Wyliczone za siebie, jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, wspólnicy spółek powinni rozliczać w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS DRA).

Osobom rozpoczynającym prowadzenie jednoosobowej działalności, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwia korzystanie z tzw. ulgi na start przez okres 6 miesięcy lub preferencyjnych stawek ZUS przez okres 24 miesięcy.
Dla początkujących przedsiębiorców ma to dość istotne znaczenie finansowe, ponieważ dzięki obniżonym stawkom ZUS, zapłacą 627,01 zł (bez dobrowolnego chorobowego) mniej za ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo osoby korzystające z preferencyjnych stawek ZUS nie mają obowiązku opłacania Funduszu Pracy (77,31 zł).

Księgowość online

Lokalny browar, jak każdy biznes musi być prowadzony w rzetelny sposób by mógł istnieć na rynku i przynosić zysk swoim właścicielom. Aby skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem, a przy tym dbać o jakość oferowanych produktów, warto korzystać z dedykowanych przedsiębiorcom narzędzi. Kompleksowym programem znacznie ułatwiającym prowadzenie lokalnego browaru jest system wFirma.pl. Program posiada wszystkie potrzebne funkcje do właściwego rozliczania przedsiębiorstwa, między innymi takie jak:

 • wystawianie i wysyłka wszystkich rodzajów faktur

 • bezpośrednie przekazywanie e-deklaracji i plików JPK V7, dzięki integracji z Ministerstwem Finansów i e-ZUS

 • wprowadzanie zakupu środków trwałych i automatyczna amortyzacja

Dodatkowo, system udostępnia moduł CRM, dzięki czemu możliwe jest automatyczne automatyczne pobieranie danych kontrahentów z GUS (co ułatwia następnie wystawianie faktury kosztowej za produkty), zarządzanie relacjami czy archiwizację dokumentów. 

Konto firmowe dla lokalnego browaru

Co prawda, przepisy wprost nie nakazują, aby przedsiębiorca posiadał odrębne konto firmowe.

Jednakże dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy (może być to również konto osobiste) zawsze, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Ze względu na specyfikację działalności, dla lokalnego browaru poleca się jednak utworzenie oddzielnego konta firmowego.

Konieczność posiadania rachunku firmowego powstaje w sytuacji gdy niezbędne jest ujęcie rachunku bankowego na białej liście podatników oraz w sytuacji gdy płatności otrzymywane przez nabywców objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Jakie warunki lokalowe dla lokalnego browaru

Zakładając lokalny browar, należy zadbać, by browar spełniał określone reżimem sanitarnym wymogi jakościowe przewidziane dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją żywności. Dodatkowo niektóre z używanych do produkcji piwa urządzeń ciśnieniowych mogą wiązać się z koniecznością uzyskania w Urzędzie Dozoru Technicznego zezwolenia na eksploatację lub zatwierdzenia czy legalizacji wydawanej przez Główny Urząd Miar.

Organizacja dystrybucji lokalnego browaru

Bardzo ważnym czynnikiem podczas prowadzenia lokalnego browaru jest zorganizowanie sprawnej logistyki oraz dystrybucji. Prowadząc lokalny browar, nie należy nastawiać się na sprzedaż w skali całego kraju, gdzie konkurencja ze strony dużych koncernów jest ogromna, a koszty jej wprowadzenia często przekraczające możliwości małego przedsiębiorcy. Z tego względu lokalne browary zazwyczaj oferują swoje produkty w promieniu do 50 km.

RODO w lokalnym browarze

Przyszły przedsiębiorca prowadzący firmę budowlaną, w związku z wejściem nowych przepisów unijnych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO) 25 maja 2018 roku, zobowiązany jest w szczególności do:

 1. zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu RODO,
 2. wykonywania obowiązków wynikających z praw osób, których dotyczą dane osobowe,
 3. podania o sobie, jako o administratorze danych informacji wskazanych w RODO oraz informacji, jak dane osobowe będą przetwarzane (w jakim celu) oraz w oparciu o jaką podstawę prawną.

Obowiązki, w związku z RODO sprowadzają się do tego, aby nadać odpowiednie upoważnienia osobom, które będą miały dostęp do danych osobowych (pracowników, kontrahentów, wykonawców itd), podpisania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotami trzecimi, uzyskania od osoby, której dane osobowe są pozyskiwane, stosownej zgody (jeśli jest wymagana przez RODO) oraz poinformowanie takiej osoby o przysługujących jej prawach.

Marketing w lokalnym browarze

Zakładając lokalny browar, warto zastanowić się też nad kwestią odpowiedniego marketingu. W działalności każdego przedsiębiorstwa najistotniejszą kwestię odgrywają klienci. Prowadząc lokalny browar z pewnością warto dać się poznać. W tym przypadku jednak nie trzeba wydawać ogromnych pieniędzy na reklamę. W przypadku lokalnego browaru wystarczy z pewnością opublikowanie wizytówki na jednym z popularnych portali, np. Taelo.pl, czy też  rozniesienie ulotek po zaprzyjaźnionych punktach. Warto również pomyśleć o prowadzeniu strony internetowej lub fanpage na jednym z portali społecznościowych. Najważniejszym jednak jest to, by zadbać o jakość oferowanych produktów, dzięki czemu przedsiębiorca z pewnością może liczyć na skuteczny marketing szeptany.

Lokalny browar - sposób na biznes

Rynek piwowarski jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków w Polsce. Wynika to z faktu, iż konsumenci coraz częściej sięgają po słabsze alkohole. Coraz częściej decydują się też na produkty oferowane przez lokalne browary, stopniowo rezygnując z piwa wielkich koncernów. Stąd w ciągu ostatnich kilku lat można zaobserwować wzrost liczby lokalnych browarów w stosunku do ciągle zmniejszającej się liczby browarów przemysłowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów