Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kiedy ma miejsce przedawnienie obowiązku podatkowego?

Przedawnienie obowiązku podatkowego ma miejsce w przypadku zbyt długiej zwłoki Urzędu Skarbowego z wyegzekwowaniem należności od dłużnika. Częstą praktyką stosowaną przez Urząd jest zajęcie mienia dłużnika celem zyskania czasu na ściągnięcie należności z tytułu niezapłaconego podatku. Oczywiście, Urząd zawiadamia o zajęciu dłużnika.

Przedawnienie obowiązku podatkowego jako zarzut

Jeżeli otrzymamy wezwanie do zapłaty i będzie ono wynikało z faktu, iż nasze zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego uległo przedawnieniu, wtedy należy podnieść zarzut przedawnienia podatku (w formie pisemnej lub ustnej). Nie musimy dokonywać żadnego uzasadnienia swojego zarzutu. Sąd bada, czy złożony przez nas zarzut jest zasadny, sprawdza, czy faktycznie zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, licząc terminy. W przypadku wygranej sprawy przed sądem (orzeczenia sądu potwierdzającego przedawnienie roszczenia podatkowego) mamy prawo złożyć wniosek do sądu o zwrot poniesionych kosztów procesu. Ważne jest, aby pamiętać, że sąd orzeknie zwrot kosztów tylko na nasz wniosek, nigdy z urzędu.

Przedawnienie obowiązku podatkowego  jako zarzut - negatywne skutki

Niekiedy możemy się spotkać z sytuacją, gdzie postępowanie zostanie wstrzymane, a co za tym idzie, termin przedawnienia zacznie biec na nowo, z takimi sytuacjami możemy się liczyć gdy:

  • zwrócimy się do Urzędu z prośbą o rozłożenie spłaty na raty, wpłacimy część zobowiązania bądź odsetki - wtedy uznajemy swój dług
  • Urząd doręczy organowi wymiaru sprawiedliwości wniosek o zawezwanie do próby ugodowej,
  • Urząd powoła się na to, że pozwany podnosząc zarzut przedawnienia, nadużywa swoich praw, np. zapewnienie wierzyciela o chęci spłaty, ostatecznie tego nie robiąc i doprowadzając do przedawnienia
  • zostanie zastosowany środek egzekucyjny. Jednak jest to skuteczne tylko wtedy, gdy dłużnik zostanie poinformowany o zajęciu mienia przed terminem przedawnienia.