0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedawnienie obowiązku podatkowego. Terminy zwłoki urzędu skarbowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedawnienie obowiązku podatkowego ma miejsce w przypadku zbyt długiej zwłoki Urzędu Skarbowego z wyegzekwowaniem należności od dłużnika. 

Co do zasady obowiązuje termin pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności(np. nieujawnienie wszystkich danych w deklaracji podatkowej). Wyjątkiem jest termin trzech lat, w przypadku kiedy zobowiązanie nie powstaje z mocy prawa tylko konieczne jest  doręczenie decyzji przez organ (np. podatek od nieruchomości).

Częstą praktyką stosowaną przez Urząd jest zajęcie mienia dłużnika celem zyskania czasu na ściągnięcie należności z tytułu niezapłaconego podatku. Oczywiście, Urząd zawiadamia o zajęciu dłużnika.

Przedawnienie obowiązku podatkowego na zarzut

Jeżeli otrzymamy wezwanie do zapłaty i będzie ono wynikało ze zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego, które to jednak uległo przedawnieniu, w związku z powyższymi terminami, wtedy należy podnieść zarzut przedawnienia podatku (w formie pisemnej lub ustnej). Nie musimy dokonywać żadnego uzasadnienia swojego zarzutu. Sąd bada, czy złożony przez nas zarzut jest zasadny, sprawdza, czy faktycznie zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, licząc terminy. W przypadku wygranej sprawy przed sądem (orzeczenia sądu potwierdzającego przedawnienie obowiązku podatkowego) mamy prawo złożyć wniosek do sądu o zwrot poniesionych kosztów procesu. Ważne jest, aby pamiętać, że sąd orzeknie zwrot kosztów tylko na nasz wniosek, nigdy z urzędu.

Kiedy przedawnienie obowiązku podatkowego ulega zawieszeniu?

Niekiedy możemy się spotkać z sytuacją, że termin przedawnienia zostanie przerwany i zacznie biec na nowo. Innym zdarzeniem będzie zawieszenie biegu przedawnienia i zostaje on czasowo przerwany ale w momencie wznowienia nie biegnie od początku. Dolicza się czas przed przerwaniem.

Z sytuacjami kiedy następuje przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia mamy do czynienia gdy:

  • zwrócimy się do Urzędu z prośbą o rozłożenie spłaty na raty, wpłacimy część zobowiązania bądź odsetki - wtedy uznajemy swój dług
  • Urząd doręczy organowi wymiaru sprawiedliwości wniosek o zawezwanie do próby ugodowej,
  • Urząd powoła się na to, że pozwany podnosząc zarzut przedawnienia, nadużywa swoich praw, np. zapewnienie wierzyciela o chęci spłaty, ostatecznie tego nie robiąc i doprowadzając do przedawnienia
  • zostanie zastosowany środek egzekucyjny - jednak jest to skuteczne tylko wtedy, gdy dłużnik zostanie poinformowany o zajęciu mienia przed terminem przedawnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów