Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Terminy składania deklaracji podatkowych

Na każdej osobie prowadzącej działalność gospodarczą ciąży obowiązek składania odpowiednich deklaracji podatkowych, a więc przekazania informacji dla celów podatkowych. Bardzo ważne jest przestrzeganie ustawowych terminów ich składania, bowiem niewywiązanie się z takiego obowiązku może skutkować konsekwencjami karnymi skarbowymi. Sprawdź, jakie są terminy składania deklaracji podatkowych!

Terminy składania deklaracji podatkowych - podatek VAT 

 • VAT-7 (Deklaracja dla podatku od towarów i usług) - do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE (Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów) - różne terminy:

          - składana w wersji elektronicznej - do 25 dnia miesiąca

          - składana w wersji papierowej - do 15 dnia miesiąca

- za miesiąc lub kwartał (w zależności od wartości przeprowadzanych transakcji wewnątrzunijnych)

Uwaga!

W związku z tym, iż złożenie deklaracji wiąże się z wystąpieniem transakcji - obowiązku podatkowego - nie ma obowiązku składania deklaracji tzw. zerowych, jak ma to miejsce w przypadku VAT-7, którą należy składać nawet wówczas, gdy w danym miesiącu nie dokonano żadnej czynności związanej z VAT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • PIT-4R (Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych) - do 31 stycznia za rok poprzedni,

 • PIT-11 (Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) - do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni,

 • PIT-28 (Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) - do 31 stycznia za rok poprzedni,

 • PIT-36 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) - do 30 kwietnia za rok poprzedni,

 • PIT-37 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) - do 30 kwietnia za rok poprzedni,

 • PIT-38 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym) - do 30 kwietnia za rok poprzedni.

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • CIT-8 (Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) - do 31 marca za rok poprzedni

Terminy składania deklaracji podatkowych - podatek od czynności cywilnoprawnych

 • PCC-3 (Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych) - do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego

Podatek od środków transportowych

 • DT-1 (Deklaracja na podatek od środków transportowych) - do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku