0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kogo dotyczy zakaz handlu w niedziele i święta?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lutego 2022 roku wejszły w życie zmiany ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 roku poz. 305, t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 936). Nowelizacja ma na celu z jednej strony uszczelnienie przepisów obejmujących zakaz handlu w niedziele i święta, z drugiej doprecyzowanie zakazu w miejscach, które budziły wątpliwości. Sprawdź, co się zmienia.

Zakaz handlu w niedziele i święta - zmiany w katalogu wyłączeń

W artykule 6 ustawy zamieszczony jest obecnie katalog wyłączeń ustawowych zawierający rodzaje działalności, których prowadzenie jest dopuszczalne pomimo zakazu wprowadzonego przez ustawę. Po nowelizacji lista ta ulegnie zmianie w zakresie niektórych punktów tam wymienionych, w ten sposób, że zakaz nie będzie dotyczył:

 • w zakresie obecnego pkt 7 (placówki pocztowe) – zakaz nie będzie dotyczył handlu w placówkach pocztowych w rozumieniu art. 3 pkt 15 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 roku poz. 1041 i 2320), ale tylko takich, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy;

 • w zakresie obecnego pkt 14 – zakaz nie będzie dotyczył sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych;

 • w zakresie obecnego pkt 24 – zakaz nie będzie dotyczył w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi, częściami zamiennymi do tych maszyn, dodano jednak możliwość handlowania także materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych;

 • w zakresie obecnego pkt 32 – zakaz nie będzie dotyczył handlu w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego.

Na wyjątek dotyczący świadczenia usług pocztowych będą się mogły powołać wyłącznie podmioty, których przeważająca działalność polega na świadczeniu takich usług.

Zmiana definicji „przeważającej działalności”

Przeważająca działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5-7, 28 i 29 ustawy, będzie teraz oznaczać rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U. z 2021 roku poz. 955 i 1641). Warunkiem dodatkowym będzie jednak to, aby działalność ta była wykonywana w danej placówce handlowej i stanowiła co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 6 lipca 2016 roku o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2020 roku poz. 1293).

Przeważająca działalność będzie rozumiana jako działalność faktycznie wykonywana w danej placówce stanowiąca co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Ponadto wprowadzony zostaje obowiązek polegający na tym, że placówki handlowe, korzystające z wyłączeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 5-7 i 28-30 ustawy, są obowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności podlegającej ww. wyłączeniom oraz przychód z pozostałej działalności.

W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo żądania przedłożenia ewidencji.

Nieodpłatna pomoc osobie fizycznej prowadzącej handel osobiście

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek, może korzystać z nieodpłatnej pomocy:

 • małżonka,

 • dzieci własnych,

 • dzieci małżonka,

 • dzieci przysposobionych,

 • rodziców,

 • macochy,

 • ojczyma,

 • rodzeństwa,

 • wnuków,

 • dziadków.

Osoby te nie mogą być jednak pracownikami lub zatrudnionymi w placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich nieodpłatnej pomocy.

Zakaz handlu w niedziele i święta - zmiana w przepisach karnych

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy, kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi bądź zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

Wraz z nowelizacją zmianie ulega art. 10 ust. 2 tej ustawy, który po nowelizacji będzie stanowić, że tej samej karze, która została wyżej opisana, podlega ten, kto wbrew obowiązkowi określonemu w ustawie:

 • nie prowadzi ewidencji miesięcznego przychodu placówki,

 • albo tę ewidencję prowadzi w sposób niezgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy.

Niedziele handlowe bez zmian po nowelizacji

Nowelizacja mająca weszły w życie 1 lutego 2022 roku nie przewiduje zmian co do tzw. niedziel handlowych.

Zakaz handlu określony w ustawie nie będzie obowiązywał:

 • kolejne 2 niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;

 • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

 • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów