0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Towar handlowy przekazany na potrzeby wewnętrzne firmy - ujęcie w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca najczęściej dokonuje zakupu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. Może się jednak zdarzyć, iż zdecyduje się je zużyć do celów prowadzonej działalności i zostaną one przekazane na wewnętrzne potrzeby firmy. Jak w takiej sytuacji prawidłowo zewidencjonować zmianę ich przeznaczenia w księdze przychodów i rozchodów (KPiR)? Czy towar handlowy przekazany na potrzeby wewnętrzne firmy należy wyksięgować z kolumny 10 KPiR? Odpowiadamy poniżej!

Czym jest towar handlowy i jak go ewidencjonować?

Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów towarami handlowymi nazywamy wyroby przeznaczone do dalszej odsprzedaży, przy czym muszą to być wyroby w stanie nieprzerobionym. Dodatkowo należy pamiętać, że towarami handlowymi mogą być również produkty uboczne, wytworzone przy prowadzeniu działów specjalistycznych produkcji rolnej.

Nabyte przez podatnika towary handlowe w momencie poniesienia wydatku, czyli wystawienia faktury zakupu, powinny zostać ujęte przez niego w KPiR w kolumnie 10 – Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych.

W przypadku, gdy nabywca otrzymał towar handlowy przed fakturą, jest zobowiązany ująć go w kolumnie 10 KPiR na podstawie sporządzonego szczegółowego opisu przyjmowanego towaru.

Przykład 1.

Pan Paweł dokonał zakupu towarów handlowych na podstawie faktury VAT. W której kolumnie KPiR należy zewidencjonować zakup towarów handlowych?

Co do zasady, jeżeli zakupione towary w stanie nieprzerobionym będą służyły dalszej odsprzedaży, to należy zakup ten zewidencjonować w kolumnie 10 KPiR – Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych.

W jakiej kolumnie KPiR zaksięgować towar handlowy przekazany na potrzeby wewnętrzne firmy?

Niejednokrotnie w firmach zdarzają się sytuacje, że zakupiony wcześniej produkt jako towar handlowy nie zostaje sprzedany, a wykorzystany w działalności gospodarczej. W takiej sytuacji należałoby dokonać przeksięgowania takiego towaru do odpowiadającej temu kolumny KPiR na podstawie protokołu przekazania towaru na cele firmowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazanie towarów na potrzeby wewnętrzne firmy, wiąże się z dokonaniem korekty w KPiR. W takiej sytuacji konieczne jest wyksięgowanie wartości towaru przekazanego na cele wewnętrzne z kolumny 10 i ujęcie tej kwoty w kolumnie 13 – Pozostałe wydatki.

Czy za towar handlowy przekazany na potrzeby wewnętrzne firmy trzeba zapłacić podatek VAT?

Przekazanie towarów na potrzeby wewnętrzne nie mieści się w definicji nieodpłatnego przekazania towarów, zawartej w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Art. 7 pkt 2 ustawy o VAT:
2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W sytuacji, gdy towary są przekazywane lub zużywane na cele osobiste podatnika, lub jego pracowników, ale nie na potrzeby działalności, przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczenia podatku VAT z tytułu takiego przekazania. Natomiast w przypadku przekazania towarów na potrzeby firmy, nie powstaje obowiązek podatkowy oraz nie ma potrzeby wystawiania wewnętrznego dowodu opodatkowania.

Przykład 2.

Pani Patrycja prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach, której dokonuje sprzedaży sprzętu krawieckiego oraz szyje odzież. Zakupiła do firmy 10 maszyn do szycia i wprowadziła je do KPiR w kolumnie 10 jako towar handlowy. Dziewięć z nich zostało sprzedanych, natomiast jedna została przekazana na potrzeby wewnętrzne firmy. Czy pani Patrycja jest zobowiązana do opodatkowania podatkiem VAT przekazanego na firmowe cele towaru?

Nie, co do zasady towar handlowy przekazany na potrzeby wewnętrzne firmy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z tym pani Patrycja nie nalicza podatku VAT przy tym przekazaniu.

Towar handlowy przekazany na wewnętrzne potrzeby firmy a podatek dochodowy

Sytuacja na gruncie podatku dochodowego jest podobna jak w przypadku podatku VAT – wewnętrzne przesunięcie towarów nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego. Brak obowiązku wynika z faktu, iż w tym momencie nie powstają żadne przychody ani dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa.

Podatnicy prowadzący KPiR muszą jednak właściwie dokumentować dokonanie przesunięcia towarów na wewnętrzne potrzeby firmy. W tym celu należy sporządzić protokół przekazania towaru na cele firmowe, który zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR powinien zawierać m.in. następujące informacje:

  • datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów,
  • wskazanie faktury, a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury, wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zaliczenia kosztu do kosztów uzyskania przychodów,
  • wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów lub zwiększa przychody,
  • podpis osoby sporządzającej dokument.

Podatnicy, którzy prowadzą gospodarkę magazynową, mogą dokonać przesunięcia towarów na podstawie dokumentu RW.

Towar handlowy przekazany na potrzeby wewnętrzne firmy – ujęcie w systemie wFirma.pl

Aby dokonać przeksięgowania dotyczącego przekazania towaru handlowego na potrzeby wewnętrzne działalności gospodarczej w systemie wFirma.pl należy skorzystać z zakładki: EWIDENCJE » KPiR » DODAJ WPIS.

W pojawiającym się oknie należy w polu Kontrahent zaznaczyć opcję Brak kontrahenta. Następnie należy w kolumnie 10 – Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych wprowadzić wartość przekazanych towarów poprzedzoną znakiem minus i w kolumnie 13 – Pozostałe wydatki tą samą wartość na plus.

towar handlowy przekazany na potrzeby wewnętrzne firmy

Dokument zostanie wyksięgowany z kolumny 10 – Zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych, a ujęty w kolumnie 13 – Pozostałe wydatki.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów