Poradnik Przedsiębiorcy

Jak rozliczyć towar handlowy przekazany na potrzeby wewnętrzne firmy?

Przedsiębiorca dokonuje najczęściej zakupu towarów w celu ich dalszej odsprzedaży. Może jednak zdarzyć się, iż zdecyduje się je zużyć do celów prowadzonej działalności i zostaną one przekazane na potrzeby firmy. Jak wtedy właściwie zewidencjonować zmianę ich przeznaczenia w KPiR?

Nabyte przez podatnika materiały w dniu zakupu, powinny zostać ujęte przez niego w kolumnie 10 KPiR - zakup towarów i materiałów handlowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku przekazania towarów na cele wewnętrzne, przedsiębiorca powinien dokonać korekty w kolumnie 10 i wartość przekazanych towarów przenieść do kolumny 13 - pozostałe wydatki. Ewentualne uwagi i adnotacje co do przekazywanych towarów, podatnik może zamieścić w kolumnie 16 KPiR “Uwagi”, lecz nie jest to konieczne.

Przekazanie towarów na potrzeby wewnętrzne nie mieści się w definicji nieodpłatnego przekazania towarów, zawartej w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Zaliczenia nie można dokonać ze względu na fakt, iż w tym przypadku towary nie są przekazywane lub zużywane na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, ale na potrzeby działalności firmy. Zgodnie z powyższym, w przypadku przekazania towarów na potrzeby firmy, nie występuje obowiązek podatkowy oraz nie ma potrzeby wystawiania faktury wewnętrznej.   

 

Jak w przypadku podatku VAT, tak samo jest w przypadku podatku dochodowego - wewnętrzne przesunięcie towarów nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego. Brak obowiązku wynika z faktu, iż w tym momencie nie powstają żadne przychody ani dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa.

Podatnicy prowadzący KPiR muszą jednak właściwie dokumentować dokonanie przesunięcia towarów na wewnętrzne potrzeby firmy. Przesunięcia dokonuje się na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych. Podstawą zapisu jest dowód wewnętrzny, sporządzony w momencie pobrania towarów. Podatnicy ewidencjonują również często takie przekazania za pomocą dowodu magazynowego “RW” - rozchód wewnętrzny. Dokumenty te powinny w szczególności zawierać:

  • numer kolejny dokumentu,
  • opis zdarzenia,
  • datę,
  • nazwę przekazywanego towaru,
  • wartość przekazywanego towaru.